Aká bude tento rok suma 13.dôchodku a kedy ho dostanete?

Aktuality | 09.06.2022

Vysoká inflácia láme v súčasnosti dlhoročné rekordy. Vláda Slovenskej republiky sa preto rozhodla podať pomocnú ruku tým najohrozenejším. Ich riešením bolo posunúť termín výplaty 13. dôchodku z novembra na júl. Kto má na tento dôchodok nárok a koľko dostane?

Zdroj: Canva

13. dôchodok

Priemerná výška slovenského dôchodku je v súčasnosti 515 € (údaj k 31. 05. 2022). Je to národný priemer, ktorý neodzrkadľuje reálnu výšku penzie, ktorú väčšina seniorov dostáva. Často to býva menej, ako je národný priemer. Aby si teda tí najzraniteľnejší ako tak prilepšili, na základe zákona č. 296/2020 Z. z. v roku 2020 vznikol 13. dôchodok, ktorý nahradil vianočný príspevok.

Vianočný príspevok sa poskytoval ľuďom s najnižším dôchodkom. Tí, ktorých penzia bola vyššia, nedostali nič. Taktiež bola stanovená maximálna vyplácaná suma. V roku 2019, kedy bol vianočný príspevok vyplácaný naposledy, bola maximálna vyplácaná suma 200 €, ak ste poberali dôchodok nižší ako 210,20 €. Pri 13. dôchodku to je 300 €.

 

Kto má nárok?

Na 13. dôchodok má nárok každý, komu v novembri daného kalendárneho roku vznikol nárok na vyplatenie dôchodku. Ide o tieto typy dôchodkov:

●      starobný dôchodok
●      predčasný starobný dôchodok
●      invalidný dôchodok
●      vdovecký dôchodok
●      vdovský dôchodok
●      sirotský dôchodok
●      sociálny dôchodok
●      výsluhový dôchodok

Dostane ho každý bez ohľadu na to, aký vysoký dôchodok dostáva. To je oproti vianočnému príspevku rozdiel. Ak súhrn všetkých vašich dôchodkov prekročil 65 % z priemernej mzdy, tak ste vianočný príspevok nedostali.

V tomto roku je kvôli skoršiemu termínu vyplatenia 13. dôchodku zmenená podmienka na jeho vyplatenie. Nárok na dôchodok vám musí vzniknúť do 30. júna 2022. Ak vám vznikne neskôr, 13. dôchodok nedostanete.

Zdroj: Canva

Koľko dostanete

Výška vyplácaného 13. dôchodku bola pôvodne pre všetkých dôchodcov rovnaká, a to vo výške priemerného slovenského dôchodku. Úpravou zákona v októbri toho istého roku došlo aj k zmene výšky 13. dôchodku. Najviac dostanú tí, ktorý majú najnižší dôchodok. V praxi to vyzerá takto:

●      pri mesačnom dôchodku do 234,42 € dostanete automaticky 13. dôchodok v sume 300 €,
●      pri mesačnom dôchodku od 234,43 € do 928,86 € je rozpätie súm 13. dôchodku od 300 € do 50,01 €,
●      pri mesačnom dôchodku od 928,87 € je výška 13. dôchodku 50 €.

Ak je výška vášho dôchodku v rozpätí od 234,42 € do 928,86 €, tak si svoj 13. dôchodok viete vypočítať podľa vzorca, ktorý nájdete v prílohe zákona 296.

 

TD = max {300 – 0,36 * (D – ŽM); 50}

 

TD – 13. dôchodok

300 – maximálna suma

D – súhrn všetkých dôchodkových plnení

ŽM – životné minimum (od 1. 7. 2022 – 30. 06. 2023 = 234,42€)

Príklad: „V júni vám vznikol nárok na dôchodok. Súčet všetkých dôchodkov z I., II. a III. piliera činí rovných 700 €. Po dosadení hodnôt do vzorca 300 – 0,36 * (700 – 234,42) = 132,3912 €. Výška 13. dôchodku sa zaokrúhľuje k najbližšiemu eurocentu smerom nahor. Konečná výška 13. dôchodku je teda 132,40 €.”

TIP

V prípade, že sa vám nechce počítať manuálne, tak na stránke Sociálnej poisťovne nájdete šikovnú kalkulačku na jeho výpočet.
KALKULAČKA na výpočet

 

Zhrnutie na záver

Vďaka prudkému zdražovaniu sa 13. dôchodku dočkáte skôr. Má vám pomôcť prekonať prudkú infláciu, ktorá láme niekoľkoročné rekordy, keďže valorizácia je v tomto prípade pomalá. Ak sa však nechcete spoliehať iba na pomoc od štátu a ste v produktívnom veku, tak si otvorte II. alebo III. pilier.

Zdroj: ministerstvo práce | sociálna poisťovňa | slov-lex.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.