Finančná abeceda

A

Akcia
Ide o cenný papier vydaný akciovou spoločnosťou. Držiteľ akcie sa stáva priamym akcionárom, teda spoluvlastníkom firmy. Sú s tým spojené výhody, ako podiel na zisku či vyplácanie dividend. Akcie tvoria základné imanie akciovej spoločnosti, ich počet a menovitá hodnota sú zapísané v Obchodnom registri. S akciami sa obchoduje na burzách a investori s nimi môžu obchodovať prostredníctvom licencovaného obchodníka – brokera. Cena akcií sa zvyšuje alebo znižuje vzhľadom k tomu, ako sa spoločnosti darí a ako je o jej akcie záujem. Vďaka tomu klesá alebo stúpa aj hodnota samotných akcií. 

B

Bonita
Vyjadruje mieru kvality a finančnej stability emitenta cenného papiera. Čím vyššia je bonita, tým dôveryhodnejší je emitent. Čím je bonita vyššia, tým je vyššia šanca, že emitent bude riadne plniť svoje záväzky, napríklad v prípade vydávania dlhopisov, pri ktorých je dôležité, aby dokázal vyplácať výnos, ale aj splatiť istinu. Bonita je rovnako dôležitá aj pre schopnosť spätného odkupu akcií. Bonitu merajú najčastejšie ratingy nezávislých ratingových agentúr.

Burza
Je to miesto, kde sa stanovuje ponuka a dopyt na finančnom trhu. Burzy sa delia na burzy cenných papierov, burzy valutové a devízové komoditné burzy. Typickým znakom burzy je, že predmet obchodu nie je fyzicky prítomný. Na burze sa neobchoduje priamo s konkrétnymi komoditami, ale predávajúci a kupujúci sa navzájom dohodnú na uzatvorení obchodu, ktorý sa následne vysporiada prevodom financií. Na burze môžu obchodovať iba brokeri alebo investori pomocou licencovaných brokerov. 

C

Cenný papier
Ide o listinu, ktorá vyjadruje majetkové právo vlastníka listiny voči tomu, kto listinu vystavil. Všetky práva medzi vydavateľom a držiteľom cenného papiera ustanovuje na Slovensku zákon o cenných papieroch 566/2001 Z. z. Cenné papiere je spoločný názov pre vydané listiny, ako sú napríklad dlhopisy, akcie, podielové listy, zmenky a depozitné certifikáty, šeky, a podobne. Cenné papiere majú prinášať držiteľovi výnos, ktorý môže mať rôznorodú podobu od dividend až po výplatu kupónu. Nezanedbateľným aktívom je aj rast hodnoty samotného cenného papiera.

D

Daňová úľava
Vo všeobecnosti ide o možnosť, ako platiť menšiu alebo žiadnu daň. Poznáme niekoľko daňových úľav a daňových bonusov. Pri investovaní sa najčastejšie stretneme s daňovou úľavou pri oslobodení príjmov z predaja cenných papierov. Na Slovensku sú od dane oslobodené príjmy z predaja a prevodu cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu. Avšak, doba medzi ich nadobudnutím a predajom musí presiahnuť jeden rok. V takomto prípade sa na zisk nevzťahuje povinnosť platiť daň. 
 
Dedenie
Ide o proces rozdelenia majetku po zosnulom na žijúcich členov jeho rodiny. Systém dedenia v Slovenskej republike ustanovuje Občiansky zákonník. Dediť možno na základe závetu. Ak ho zosnulý zanechal, dedenie prebieha podľa neho. Ak závet nezanechal, dedí sa podľa zákona, ktorý rozdeľuje štyri skupiny dedičov. Nasledujúca skupina dedičov nastupuje až vtedy, ak už nie sú dediči v predchádzajúcej skupine. Prvou sú deti a manžel. V druhej skupine dedia manžel, rodičia a spolužijúce osoby. V tretej dedičskej skupine dedia súrodenci a spolužijúce osoby. V štvrtej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa.
 
Diverzifikácia
Základná investičná stratégia, ktorá eliminuje riziko straty vďaka rozdeleniu finančných prostriedkov do viacerých aktív. Pri diverzifikácii rozdelíme jednu investíciu do viacerých odvetví. Ideálne je diverzifikovať nielen v rámci jedného investičného segmentu. Znamená to, že nenakúpime len viacero akcií rozdielnych firiem, ale portfólio diverzifikujeme komplexne na rôznorodé druhy aktív, ako sú akcie, dlhopisy, peniaze, zlato, reality, a podobne. Rovnako je možné diverzifikovať napríklad aj podľa krajín ako Japonsko, Európa, USA, a podobne. Cieľom je rozdeliť investície tak, aby pokles na jednej strane vyrovnal rast na druhej strane aktív.
 
Dôchodková jednotka
Reprezentuje podiel majetku v dôchodkovom fonde. Jej hodnota sa vyjadruje v eurách alebo v obdobnej peňažnej mene. Ak chce niekto vypočítať hodnotu dôchodkovej jednotky, musí vydeliť hodnotu majetku fondu počtom všetkých dôchodkových jednotiek na účtoch sporiteľov daného fondu. Výška dôchodkovej jednotky sa prepočítava každý jeden deň a je vždy zverejnená na internetovej stránke správcu fondu. Hodnota osobného dôchodkového účtu sa zas vypočíta tak, že vynásobíte aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky počtom dôchodkových jednotiek, ktoré vlastníte.

E

Emisia
V širšom zmysle slova vyjadruje vydanie niečoho do obehu. O emisii hovoríme pri vydaní nových dlhopisov, uvedení nových bankoviek do obehu alebo všeobecne pri vydaní cenných papierov. Emisiu peňazí zabezpečuje výlučne emisná banka. Ak ide o cenné papiere, emitentom je najčastejšie spoločnosť, ktorá cenný papier vydáva. O umiestnenie emisie na peňažný alebo kapitálový trh sa následne stará už niektorá komerčná banka.

F

Finančná gramotnosť
Ide o súbor vedomostí, zdatností a zručností, ktoré človeku umožňujú rozumieť financiám, správne s nimi zaobchádzať a využívať financie na dosahovanie svojich cieľov. Ide o kolekciu znalostí, ktoré je potrebné v trhovej ekonomike obsiahnuť. V rôznych krajinách a u rôznych typov ľudí sa finančná gramotnosť výrazne odlišuje. Medzi základné znalosti patrí schopnosť sporiť a investovať peniaze, zabezpečiť sa na dôchodok, správne diverzifikovať portfólio a vhodne narábať s úvermi. Ináč povedané, musíte sa vyhnúť dlhovej pasci a úvery využívať adekvátne svojím príjmom a cieľom. 
 
Fondy
Ide o nástroj kolektívneho investovania. Fondy združujú aktíva, na ktorých môžu participovať aj menší investori. Podľa aktív, aké sa vo fonde nachádzajú, ich delíme na fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, akciové fondy, zmiešané fondy, fondy fondov, špeciálne fondy a zaistené takzvané garantované fondy. Z hľadiska riadenia môže byť fond aktívne alebo pasívne riadený. Výhoda fondu je v združení finančných prostriedkov od veľkého počtu investorov, čím umožňuje získavať zhodnotenie z atraktívnych investícií, na ktorých kúpu by nemali samostatne dostatok kapitálu.

G

Garančný fond investícií
Ide o fond, ktorý je na Slovensku ustanovený zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Združuje finančné prostriedky obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločnosti. Vytvára garanciu pre investorov, ktorých vklady by sa v prípade insolventnosti správcu stali nedostupnými. Dohľad nad činnosťou fondu vykonáva Národná banka Slovenska. Garančný fond garantuje náhradu do výšky 50 000 € z klientskeho majetku v prípade jeho nedostupnosti.

H

Hrubá mzda
Najčastejšie skloňovaný typ mzdy, označované aj ako brutto. Ide o mzdu uvádzanú pri ponukách práce aj v oficiálnej pracovnej zmluve. Ide o financie, ktoré ešte neboli znížené o dane a odvody zo strany zamestnanca. Ak chcete vedieť, koľko z hrubej mzdy dostanete na účet, je potrebné odpočítať si dane a odvody, zrážky na stravné lístky, príspevky do tretieho piliera, a podobne. Môžete tiež využiť kalkulačku čistej mzdy, ktorá vám po zadaní hrubej mzdy a parametrov, ktoré výpočet ovplyvnia, prepočíta, koľko peňazí v skutočnosti dostanete. 

I

Inflácia
Ide o znehodnocovanie peňazí v čase znižovaním ich hodnoty. Mieru inflácie vyjadruje rast priemernej úrovne cien tovarov a služieb počas určitého časového obdobia. Najbežnejším meradlom je index spotrebiteľských cien (CPI), ktorý meria, o koľko tovarov a služieb si kúpime menej za rovnaký obnos peňazí. Ďalším meradlom inflácie môže byť index cien výrobcov (PPI), ktorý patrí medzi najstaršie pravidelné štatistické merania. V eurozóne sa inflácia meria harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP). Systém je rovnaký pre všetky krajiny eurozóny, preto dokáže porovnávať mieru inflácie medzi nimi. 

J

Jednoduchý úrok
Typ úroku, ktorý sa počíta vždy len z pôvodnej istiny vkladu. Pri jednoduchom úroku sa k zhodnoteniu nepripočítavajú úroky. Znamená to, že nezáleží, na koľko rokov investujete vklad. Vždy sa vám úročí len základná vložená čiastka. Naopak, pri zloženom úroku sa úročia aj samotné úroky, ktoré sú pravidelne pripisované k istine. Aj preto sa jednoduché úročenie využíva menej ako zložené úročenie.

K

Konsolidácia
Ide o proces zlúčenia viacerých úverov pod jeden. Využíva sa hlavne v prípade, ak má dlžník viacero úverov s vysokou úrokovou mierou. Tieto úvery vyplatí vďaka novému úveru, ktorý mu poskytne finančné krytie na čiastkový úver. Následne všetko platí po novom v jednej splátke, ktorá je obvykle nižšia, ako splátky predchádzajúcich úverov dokopy. Vďaka konsolidácii dokáže dlžník ušetriť výrazné preplatenie úveru a mesačne si prilepšiť na rozpočte nemalú čiastku.

L

Likvidita
Schopnosť premeniť svoje investície na peniaze. Dobrá likvidita je v prípade, ak môžete investíciu ukončiť okamžite, ako potrebujete hotovosť a peniaze máte prakticky okamžite k dispozícii. Za likvidné investície môžeme považovať napríklad akcie, prípadne fondy, na ktorých odpredaj vám stačí zadanie pokynu a peniaze máte k dispozícii do pár dní. Medzi príklady málo likvidných investícii možno zaradiť investičné nehnuteľnosti, ktoré sa vám nemusí podariť predať aj niekoľko rokov, ak nepôjdete výrazne pod cenu. 

M

Minimálny dôchodok
Je to garantovaný dôchodkový príjem, ktorý má zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Priznanie minimálneho dôchodku je automatické, a to po dovŕšení dôchodkového veku poistenca. Nárok na minimálny dôchodok má automaticky každý, kto má vypočítaný menší dôchodok zo zamestnania, ako je minimálny. Minimálny dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa a zaviedol sa od 1. júla 2015.

N

Nominálna úroková miera
Ide o úrokovú mieru prináležiacu úverovým produktom. Predstavuje časť hodnoty dlhu, ktorú bude musieť dlžník po splatení úveru zaplatiť veriteľovi. Pri výpočte nominálnej úrokovej miery sa berie do úvahy výška ročnej inflácie, priemerné úrokové sadzby na úveroch aj odhady spojené s rizikom, že dlžník úrok nesplatí. Vyššie riziko sa premieta aj do vyššej nominálnej úrokovej miery. 

O

Osobný dôchodkový účet
Účet vedený v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sú všetky úspory sporiteľa. Sú výlučne jeho vlastníctvom a v prípade smrti podliehajú dedeniu. Majiteľ účtu má vždy prehľad o hodnote svojho dôchodkového účtu, ako aj o hodnote dôchodkových jednotiek. V princípe ide o obdobu bežného alebo sporiaceho účtu v banke, akurát osobný dôchodkový účet je vedený v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 

P

Portfólio
Predstavuje súbor investičného majetku investora. Ide o kolekciu cenných papierov, nehnuteľností, finančnej hotovosti a ďalších investičných nástrojov, čiže súčet komplexného majetku investora. Portfóliá môžu mať rôznu hodnotu aj charakter. Môžu byť konzervatívne až dynamické. Cieľom investora je vytvoriť také portfólio, v ktorom sú zastúpené čo najziskovejšie segmenty trhu, pri čo najmenšom riziku prepadov. Tomu napomáha dostatočná diverzifikácia portfólia. 

Predčasný dôchodok
Ide o dôchodkovú dávku, ktorá umožňuje čerpať starobný dôchodok pred oficiálnym dovŕšením dôchodkového veku. V súčasnosti je možné odísť do starobného dôchodku v 64 rokoch a zákon umožňuje nastúpiť na predčasný dôchodok maximálne o dva roky skôr. Za každých 30 dní predčasného dôchodku sa však výška penzie oproti základu zníži o 0,5 %. Za 365 dní sa suma predčasného dôchodku zníži o 6,5 % a pri odchode do predčasného dôchodku o plné dva roky je penzia znížená o 13 %.

R

Riziko
Predstavuje možnosť straty, nebezpečenstva, nezdaru. V prípade investícií sú jednotlivé investičné nástroje posudzované nielen z hľadiska potenciálnej ziskovosti, ale aj rizika. Znamená to, že môžete prísť o časť, alebo celú investovanú čiastku. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyššie riziko, tým je aj vyššia možnosť zhodnotenia. Neplatí to však priamo úmerne. Riziko je možné znížiť dôsledným štúdiom investičných nástrojov a diverzifikáciou investície. 

S

Sporiaci účet
Predstavuje účet, ktorý je obvykle naviazaný k bankovému účtu, avšak prináša aj mierne zhodnotenie financií. Peniaze na sporiacom účte sú rýchlo dostupné, avšak miera ich zhodnotenia zriedka prekonáva infláciu. Sporiaci účet neslúži na investovanie alebo zhodnotenie finančných prostriedkov. Je však vhodným miestom na vytvorenie rýchlo dostupnej finančnej rezervy na 6 – 12 mesiacov. Na sporiaci účet je možné si peniaze posielať priamo, alebo napríklad pomocou nastavenia zaokrúhľovania čiastky pri platení kartou v obchodoch. 

T

Trvalý platobný príkaz
Ide o bankový príkaz, ktorým budú odchádzať pravidelné platby z vášho bežného účtu bez toho, aby ste sa o ne museli každý mesiac starať. Nastavením trvalého platobného príkazu môžete dať napríklad pravidelne uhradiť nájomné vždy v istý deň v mesiaci, nastaviť si pravidelné sporenie do fondov, alebo príspevky do tretieho piliera. Vďaka trvalému platobnému príkazu sa nestane, že zabudnete odoslať pravidelnú platbu alebo vám príde pokuta z omeškania. Trvalé platobné príkazy si viete cez internetbanking nastaviť aj meniť sami. 

U

Úrok
Predstavuje mieru zhodnotenia investície alebo mieru preplatenia úveru. Úrok delíme na jednoduchý a zložený. Jednoduchý úrok zhodnocuje vždy len istinu, zložený úročí aj pripísané úroky. Úroky sa môžu pripisovať ročne, kvartálne alebo mesačne. Štandardne sa pri investičných produktoch uvádza pri úroku ročná miera zhodnotenia, ktorá sa označuje skratkou p.a., teda per annum, čo znamená ročne. Úrok môže byť kladný aj záporný. 

V

Valorizácia
Ide o zvyšovanie hodnoty. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s valorizáciou pri mzde a dôchodkoch. Pri tomto type valorizácie ide o pravidelné zvýšenie príjmu, aby pokryl minimálne infláciu. Valorizovaná však môže byť aj mena. Najčastejšie je to vďaka opatreniam národných bánk na zabezpečenie zhodnotenia meny. Pri valorizácii tovaru ide o opatrenia na zvýšenie ceny tovarov a služieb. Valorizácia sa môže spájať aj so zhodnocovaním cenných papierov. Vždy však ide o zvýšenie samotnej hodnoty.

Volatilita
Označuje mieru kolísania investície. Volatilita určuje, ako veľmi sa vývoj aktíva odlišuje od dlhodobého priemeru. Čím je volatilita vyššia, tým môže priniesť aktívum vyššiu mieru zhodnotenia, ale rovnako aj vysokú stratu. Čím je volatilita menšia, tým je zisk lepšie predvídateľný a klesá aj riziko vysokých výkyvov ceny aktíva. Vysoká volatilita je príznačná pre rizikové investície. Konzervatívni investori si vyberajú nižšiu mieru volatility aktíva. 

Z

Zložené úročenie
Je to systém úročenia, pri ktorom sa zhodnocuje nielen samotný vklad, ale aj nadobudnutý úrok, ktorý je k istine pripísaný po istom časovom období. Princípu zloženého úročenia sa hovorí aj systém snehovej gule. Pripočítanie úrokov k istine sa v kontexte zloženého úročenia nazýva aj kapitalizácia úrokov. Pri zloženom úročení svoje úroky nevyberáte, ale premieňate ich na ďalšiu investíciu. Vďaka tomu dosahujete násobne vyššie zhodnotenie.

 

 

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.