Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, preto pri ich spracúvaní STABILITA, d.d.s., a.s. dôsledne dbá na súlad s platnými právnymi predpismi, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V našom prostredí sme implementovali všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany Vašich spracúvaných osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri vypĺňaní formulárov súvisiacich s realizáciou doplnkového dôchodkového sporenia, prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky, listovou zásielkou alebo iným spôsobom, sú nami spracúvané dôverne. Vaše údaje používame výlučne na účel spracúvania, na ktorý sme ho získali a výhradne zákonným spôsobom. V niektorých prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia spracúvané sprostredkovateľmi v zmysle nariadenia GDPR. V takomto prípade sme dbali na to, aby aj nami starostlivo zvolení partneri spĺňali zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba má v prostredí spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. nasledovné práva vyplývajúce z nariadenia GDPR:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (čl. 15 nariadenia GDPR),
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 nariadenia GDPR),
 3. právo na vymazanie osobných údajov po skončení účelu spracúvania (čl. 17 nariadenia GDPR), 
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia GDPR),
 5. právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia GDPR),
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia GDPR),
 7. právo podať návrh na začatie konania (čl. 77-81 nariadenia GDPR),
 8. právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

V prípade, že prídete do kontaktu so spoločnosťou STABILITA, d.d.s. a.s., môžeme o Vás spracúvať osobné údaje na základe nasledovných právnych základoch:

 • Spracúvanie na základe osobitného predpisu

Spoločnosť STABILITA, d.d.s, a.s. spracúva osobné údaje na základe právnych predpisov, ktorými sú najmä zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

 • Spracúvanie na základe zmluvy

Osobné údaje získané od Vás pri uzatváraní zmluvy využívame výhradne na činnosti súvisiace s realizáciou doplnkového dôchodkového sporenia v našej spoločnosti. Osobné údaje uvedené v zmluve sú spracúvané na účely správy Vašej zmluvy prípadne na účely jej zmeny alebo uzavretia. Poskytnutie Vašich osobných údajov do zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a následnú správu Vášho doplnkového dôchodkového sporenia.

 • Spracúvanie na základe súhlasu

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu na účely marketingu. Marketingové ponuky môžeme na základe Vášho súhlasu zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailov, prípadne písomnou formou. Súhlas na marketingové účely je poskytovaný dobrovoľne, je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli zasielať relevantné ponuky súvisiace s produktmi,  inováciami a službami súvisiacimi s doplnkovým dôchodkovým sporením. Udelený súhlas dávate na dobu trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúce 3 roky po ukončení zmluvného vzťahu, prípadne dovtedy, než súhlas odvoláte.

Na základe súhlasu spracúvame aj Vaše osobné údaje pri návšteve našej webovej stránky (napr. súbory cookies, IP adresa). Viac informácií o tomto druhu spracúvania osobných údajov je uvedených v ďalšom texte.

Pri uchovávaní Vašich osobných údajov uplatňujeme princíp minimalizácie uchovávania osobných údajov:

 • Osobné údaje súvisiace s realizáciou doplnkového dôchodkového sporenia uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, po jej ukončení uchovávame Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu 5 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
 • V prípade udelenia súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely marketingu, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 3 nasledujúcich rokov po jej ukončení, prípadne do doby, než súhlas odvoláte.

 

Užívateľské údaje o návšteve našich webových stránok

Informácie, ktoré získame počas Vášho používania našich webových stránok, využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie a na ochranu pred nepravidelnými dotazmi na našu webovú ponuku. To nám pomáha prispôsobiť naše webové stránky Vašim potrebám a zároveň ich optimalizovať. Osobné užívateľské profily pomocou nich nevytvárame. 


Cookies

Pre uľahčenie navigácie užívateľov používame na našej webovej stránke súbory Cookies (identifikácie, ktoré webový server posiela Vášmu počítaču), s ktorých pomocou je riadené Vaše spojenie s našimi internetovými stránkami v priebehu návštevy našich stránok. Aké Cookies sú zbierané a za akým účelom nájdete popísané v nasledujúcom texte.


Reklamné služby súvisiace s používaním webových stránok

Na našich webových stránkach využívame služby Google AdSense, Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pre meranie úspechu našich reklám umiestnených na Google (AdWords). Pokiaľ sa na naše stránky dostanete cez  s reklamu v Google, založí sa na Vašom prehliadači Cookie. Tieto Cookies strácajú svoju platnosť po uplynutí 30 dní a neslúžia na osobnú identifikáciu.

Pomocou Google Conversion Tracking môžeme my a Google rozoznať, že niekto klikol na našu reklamu umiestnenú  na Google a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Google Conversion Tracking slúžia výhradne pre zostavenie štatistík o úspechu a využívaní našich kampaní AdWords. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať.

Na našich webových stránkach využívame pre zapojenie reklamy (textová reklama, bannery atd.) aj Google AdSense, webovú zobrazovaciu službu Google. Váš prehliadač pritom podľa okolností ukladá Cookies zaslané od Google alebo treťou osobou. Informácie uložené v Cookies môžu byť zo strany Google alebo tretích osôb nahrávané, zbierané a vyhodnocované.  Okrem toho využíva Google AdSense pre zber informácií tiež malú neviditeľnú grafiku, takzvanú Web Beacons, prostredníctvom ktorej sa na webovej stránke zaznamenávajú, zbierajú a vyhodnocujú jednoduché akcie ako napr. frekvencia návštev stránky. Informácie o využívaní tejto webovej stránky získané cez Cookies a/alebo túto grafiku sú zasielané a ukladané na server Google v USA. Google využíva takto získané informácie pre vyhodnocovanie Vášho užívateľského chovania ohľadne reklám AdSense. Google tieto informácie prípadne prenáša aj na tretie osoby, pokiaľ to zákon umožňuje alebo pokiaľ tretie osoby tieto údaje spracúvajú z poverenia Google. Vaša IP adresa nebude zo strany Google spojená s ďalšími údajmi, ktoré Google ukladá.

Na našich webových stránkach okrem toho využívame remarketingové technológie od Google. Týmito technológiami môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných stránkach partnerskej siete Google. Remarketingové technológie Google tiež využívajú Cookies.

Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa Vašich záujmov, môžete pomocou nastavenia v Google používanie Cookies pre tento účel deaktivovať, a to tak, že prejdete na túto stránkua tam deaktivujete funkciu buď podľa Vašich záujmov alebo deaktivujete všetky reklamy Google.

Pokiaľ nechcete participovať na Google AdSense, Google Conversion Tracking alebo Google Remarketing, môžete odmietnuť i na to potrebné ukladanie Cookies – napríklad cez nastavenie prehliadača, ktoré automaticky deaktivuje ukladanie Cookies. Cookies pre webové služby Google môžete tiež deaktivovať tým, že Váš prehliadač nastavíte tak, aby boli blokované Cookies z domény „googleadservices.com“. Ďalšie informácie, ako aj informácie pre deaktiváciu webových služieb Google pre mobilné koncové prístroje získate tu.

Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocou Facebook Conversion Pixels môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná. Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.

Kde nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu (Data protection officer- DPO), ktorá je poverená dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v spoločnosti STABILITA, d.d.s, a.s. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať elektronicky e-mailom na adrese dpo@stabilita.sk alebo písomne na adrese: DPO, STABILITA, d.d.s, a. s., Bačíkova 5, 040 01 Košice.