Ako ovplyvňuje osobný bankrot váš dôchodok?

Aktuality | 14.04.2022

Je všeobecne známe, že každé vaše rozhodnutie, ktoré spravíte v produktívnom veku, dokáže ovplyvniť výšku vášho dôchodku. Dnes sa pozrieme na vplyv osobného bankrotu na dôchodok.

Zdroj: Canva

Osobný bankrot

Každým rokom stúpa zadlženosť Slovákov najrýchlejšie v celej Európskej Únii. Ľahká dostupnosť úverov a nízka finančná gramotnosť znamená problém v podobe neschopnosti plniť si svoje záväzky voči veriteľom. Ak svoje dlhy nedokážete včas a riadne splácať, stávate sa dlžníkom a voči vám sa spravidla začne exekučné konanie.

Ak sa nechcete spoliehať na milosť a nemilosť exekútora, je tu možnosť využiť inštitút oddlženia, ktorý ľudovo nazývame osobný bankrot. Jeho podmienky a parametre sú presne definované v zákone č.7/2005 Z.z.

Osobný bankrot môže mať dve formy:

●      oddlženie formou konkurzu
●      oddlženie formou splátkového kalendára

Oddlženie formou konkurzu

Hlavným zmyslom tejto formy je speňaženie všetkého vášho majetku, ktoré slúži na pokrytie vašich pohľadávok. Po vyhlásení konkurzu sa zastavujú všetky exekúcie. Pri konkurze vám však ostanú všetky vaše budúce príjmy a budúci majetok.

Oddlženie formou splátkového kalendára

Táto forma oddlženia má oproti konkurzu tú výhodu, že neprídete o celý váš majetok. Na druhej strane, splátkovým kalendárom musíte za 5 rokov uhradiť minimálne 30 % svojich pohľadávok.

To, akú formu oddlženia si vyberiete, je len na vás. Čo sa týka osobného bankrotu, o tom rozhoduje súd uznesením o vyhlásení konkurzu či uznesením o určení splátkového kalendára. Takto vás súd zbaví všetkých vašich dlhov. Pohľadávky, ktoré však nebudú uspokojené konkurzom či splátkovým kalendárom sa stávajú nevymožiteľnými.

Vedeli ste, že…

… v roku 2021 o osobný bankrot požiadalo takmer 9000 Slovákov?

Kedy môžete požiadať o oddlženie?

Na to, aby ste mohli požiadať o oddlženie, musíte spĺňate tieto podmienky:

●      posledných 10 rokov ste neabsolvovali oddlženie a nie ste vo výkone trestu,
●      musíte sa nachádzať v stave platobnej neschopnosti, t.j. mať aspoň jednu pohľadávku po splatnosti aspoň 180 dní,
●      je voči vám vedené exekučné konanie aspoň jeden rok, ak chcete realizovať oddlženie formou konkurzu,
●      v prípade, že chcete využiť formu splátkového kalendára, nie je potrebné dodržať dĺžku exekúcie.

Po splnení požiadaviek prebieha proces oddlženia, ktorý môže byť kedykoľvek zrušený, ak sa preukáže nepoctivý zámer. Neznamená to ale automaticky výhru, pretože existujú pohľadávky, na ktoré sa osobný bankrot nevzťahuje:

●      dlžné na výživnom,
●      pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
●      peňažné tresty,
●      zabezpečené pohľadávky.

Zdroj: Canva

Osobný bankrot a váš dôchodok

Okrem pôžičiek môže vzniknúť dlh aj na dôchodkovom poistení, a to tým, že neplatíte poistné, platíte ho v menšej sume alebo ste v omeškaní. V tomto prípade vás poisťovňa vyzve na úhradu nezaplateného poistného, pretože obdobie, kedy sa neplatí dôchodkové poistenie sa nezapočítava ako obdobie dôchodkového poistenia.

Okrem toho neplatenie dôchodkového poistenia môže mať za následok nízky dôchodok alebo nesplnenie podmienok nároku na dôchodok. Čo však v prípade, ak ste podali žiadosť o osobný bankrot?

Ako sme už vyššie písali, osobný bankrot slúži na oddlženie a ochranu pred exekučným konaním. To isté platí aj pre Sociálnu poisťovňu, ktorá má právo vymáhať dlžné poistné. Pri vyhlásení osobného bankrotu sa preto Sociálna poisťovňa prihlási na uspokojenie svojich pohľadávok.

V prípade, ak nedôjde k uspokojeniu celej pohľadávky, zvyšná dlžná čiastka sa stáva nevymožiteľnou. Avšak dlh voči poisťovni nezaniká, iba ho nemôže vymáhať. V tomto prípade preto nebudete vymazaní zo zoznamu dlžníkov. Sociálna poisťovňa však umožňuje doplatenie nezaplateneho poistného za dané obdobie, kedy nebolo uhradené.

Zhrnutie

Inštitút oddlženia vznikol najmä pre ľudí, ktorí sa chybnými rozhodnutiami dostali do špirály dlhov. Avšak aj toto má svoje úskalia, pretože o neho môžete požiadať iba raz za 10 rokov. Oddlženie sa nevzťahuje na všetky vaše dlhy a aj keď dôjde k oddĺženiu, nie je zaručené, že máte svätý pokoj.

Dobrým príkladom je aj dlh na dôchodkovom poistení, ktorý sa po bankrote stane nevymožiteľným, ale stále ovplyvňuje vašu budúcnosť. Či už je to nesplnenie podmienok na priznanie dôchodku alebo veľmi nízky dôchodok. Ak si teda chcete zaistiť stabilný život, neustále sa finančne vzdelávajte a dávajte pozor, aby vám dlhy neprerástli cez hlavu.

Zdroj: socpoit.sk / podnikajte.sk / dnb.com

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.