Ako ovplyvňuje osobný bankrot váš dôchodok?

Aktuality | 14.04.2022

Je všeobecne známe, že každé vaše rozhodnutie, ktoré spravíte v produktívnom veku, dokáže ovplyvniť výšku vášho dôchodku. Dnes sa pozrieme na vplyv osobného bankrotu na dôchodok.

Zdroj: Canva

Osobný bankrot

Každým rokom stúpa zadlženosť Slovákov najrýchlejšie v celej Európskej Únii. Ľahká dostupnosť úverov a nízka finančná gramotnosť znamená problém v podobe neschopnosti plniť si svoje záväzky voči veriteľom. Ak svoje dlhy nedokážete včas a riadne splácať, stávate sa dlžníkom a voči vám sa spravidla začne exekučné konanie.

Ak sa nechcete spoliehať na milosť a nemilosť exekútora, je tu možnosť využiť inštitút oddlženia, ktorý ľudovo nazývame osobný bankrot. Jeho podmienky a parametre sú presne definované v zákone č.7/2005 Z.z.

Osobný bankrot môže mať dve formy:

●      oddlženie formou konkurzu
●      oddlženie formou splátkového kalendára

Oddlženie formou konkurzu

Hlavným zmyslom tejto formy je speňaženie všetkého vášho majetku, ktoré slúži na pokrytie vašich pohľadávok. Po vyhlásení konkurzu sa zastavujú všetky exekúcie. Pri konkurze vám však ostanú všetky vaše budúce príjmy a budúci majetok.

Oddlženie formou splátkového kalendára

Táto forma oddlženia má oproti konkurzu tú výhodu, že neprídete o celý váš majetok. Na druhej strane, splátkovým kalendárom musíte za 5 rokov uhradiť minimálne 30 % svojich pohľadávok.

To, akú formu oddlženia si vyberiete, je len na vás. Čo sa týka osobného bankrotu, o tom rozhoduje súd uznesením o vyhlásení konkurzu či uznesením o určení splátkového kalendára. Takto vás súd zbaví všetkých vašich dlhov. Pohľadávky, ktoré však nebudú uspokojené konkurzom či splátkovým kalendárom sa stávajú nevymožiteľnými.

Vedeli ste, že…

… v roku 2021 o osobný bankrot požiadalo takmer 9000 Slovákov?

Kedy môžete požiadať o oddlženie?

Na to, aby ste mohli požiadať o oddlženie, musíte spĺňate tieto podmienky:

●      posledných 10 rokov ste neabsolvovali oddlženie a nie ste vo výkone trestu,
●      musíte sa nachádzať v stave platobnej neschopnosti, t.j. mať aspoň jednu pohľadávku po splatnosti aspoň 180 dní,
●      je voči vám vedené exekučné konanie aspoň jeden rok, ak chcete realizovať oddlženie formou konkurzu,
●      v prípade, že chcete využiť formu splátkového kalendára, nie je potrebné dodržať dĺžku exekúcie.

Po splnení požiadaviek prebieha proces oddlženia, ktorý môže byť kedykoľvek zrušený, ak sa preukáže nepoctivý zámer. Neznamená to ale automaticky výhru, pretože existujú pohľadávky, na ktoré sa osobný bankrot nevzťahuje:

●      dlžné na výživnom,
●      pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
●      peňažné tresty,
●      zabezpečené pohľadávky.

Zdroj: Canva

Osobný bankrot a váš dôchodok

Okrem pôžičiek môže vzniknúť dlh aj na dôchodkovom poistení, a to tým, že neplatíte poistné, platíte ho v menšej sume alebo ste v omeškaní. V tomto prípade vás poisťovňa vyzve na úhradu nezaplateného poistného, pretože obdobie, kedy sa neplatí dôchodkové poistenie sa nezapočítava ako obdobie dôchodkového poistenia.

Okrem toho neplatenie dôchodkového poistenia môže mať za následok nízky dôchodok alebo nesplnenie podmienok nároku na dôchodok. Čo však v prípade, ak ste podali žiadosť o osobný bankrot?

Ako sme už vyššie písali, osobný bankrot slúži na oddlženie a ochranu pred exekučným konaním. To isté platí aj pre Sociálnu poisťovňu, ktorá má právo vymáhať dlžné poistné. Pri vyhlásení osobného bankrotu sa preto Sociálna poisťovňa prihlási na uspokojenie svojich pohľadávok.

V prípade, ak nedôjde k uspokojeniu celej pohľadávky, zvyšná dlžná čiastka sa stáva nevymožiteľnou. Avšak dlh voči poisťovni nezaniká, iba ho nemôže vymáhať. V tomto prípade preto nebudete vymazaní zo zoznamu dlžníkov. Sociálna poisťovňa však umožňuje doplatenie nezaplateneho poistného za dané obdobie, kedy nebolo uhradené.

Zhrnutie

Inštitút oddlženia vznikol najmä pre ľudí, ktorí sa chybnými rozhodnutiami dostali do špirály dlhov. Avšak aj toto má svoje úskalia, pretože o neho môžete požiadať iba raz za 10 rokov. Oddlženie sa nevzťahuje na všetky vaše dlhy a aj keď dôjde k oddĺženiu, nie je zaručené, že máte svätý pokoj.

Dobrým príkladom je aj dlh na dôchodkovom poistení, ktorý sa po bankrote stane nevymožiteľným, ale stále ovplyvňuje vašu budúcnosť. Či už je to nesplnenie podmienok na priznanie dôchodku alebo veľmi nízky dôchodok. Ak si teda chcete zaistiť stabilný život, neustále sa finančne vzdelávajte a dávajte pozor, aby vám dlhy neprerástli cez hlavu.

Zdroj: socpoit.sk / podnikajte.sk / dnb.com