Ako požiadať o dôchodok? Praktický návod

Aktuality | 19.09.2022

Plánujete v blízkej budúcnosti žiadať o dôchodok? V tom prípade spravíte dobre, keď sa na celý proces pripravíte. Zaistíte si tým, že vám pri predkladaní žiadosti nebude chýbať žiadny doklad a vybavovanie si zbytočne nepredĺžite o niekoľko dní. Ako správne požiadať o dôchodok a ktoré tlačivá a dokumenty vám nesmú chýbať?

Zdroj: unsplush.com

Zarezervujte si termín cez rezervačný systém

Pandémia koronavírusu ovplyvnila nielen bežný život občanov, ale aj fungovanie verejných inštitúcií, ktoré museli nájsť rôzne alternatívne riešenia, vďaka ktorým mohli poskytovať svoje služby aj naďalej.

Jednou z nich bola Sociálna poisťovňa, ktorá v priebehu roka 2020 zriadila online rezervačný systém, cez ktorý si v súčasnosti môžete objednať termín návštevy na pobočke za účelom vybavenia dôchodku.

Po zarezervovaní termínu máte istotu, že keď pobočku poisťovne navštívite, dôchodok si skutočne vybavíte.

Ako si objednať termín návštevy pobočky?

Výhodou rezervačného systému je to, že nie je náročný na používanie. Celý proces zvládne aj osoba, ktorá nemá príliš veľa skúseností s používaním počítača.

Termín návštevy pobočky si môžete vybrať a zarezervovať v niekoľkých krokoch:

●      Navštívte oficiálnu stránku Sociálnej poisťovne
●      V ľavom postrannom paneli vyberte rezervačný systém Sociálnej poisťovne
●      V rezervačnom systéme si následne zvoľte, o ktorú službu máte záujem a kliknite na možnosť „Pokračovať”
●      V ďalšom kroku si vyberte miesto, kde chcete svoju žiadosť vyriešiť (malo by ísť o miesto vášho trvalého bydliska
●      Po výbere pracoviska zvoľte jeden z dostupných termínov a časov
●      Nakoniec vyplňte osobné údaje a rezerváciu odošlite

Sociálna poisťovňa na základe vytvorenej rezervácie nezasiela potvrdzovací e-mail. Nemusíte sa preto obávať, že ste zadali nesprávne údaje.

Pre vybavenie dôchodku sa stačí následne dostaviť na pobočku v termíne, ktorý ste si zvolili.

Tip
Adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca nájdete na oficiálnej stránke poisťovne v sekcii Kontakty – pobočky.

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku sa spisuje na najbližšej pobočke Sociálnej poisťovne, respektíve na tej, pod ktorú patríte podľa miesta trvalého bydliska. Ak by ste sa nachádzali dlhšiu dobu mimo svojho trvalého bydliska, o dôchodok môžete požiadať aj na pobočke v mieste vášho prechodného pobytu.

Keď s pracovníkom poisťovne vyplníte všetky dokumenty, žiadosť sa považuje za podanú.

Dokumenty potrebné k spísaniu žiadosti

Pracovníkovi Sociálnej poisťovne musíte predložiť niekoľko dokladov, na základe ktorých vám môže vyplniť vašu žiadosť. Sú to dokumenty:

●      doklad o ukončení vzdelania – môže ísť o výučný list, maturitné vysvedčenie a podobne
●      vojenská knižka
●      rodné listy detí – prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti náhradných rodičov alebo úmrtný list dieťaťa, ak dieťa zomrelo
●      potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol občan evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
●      potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení
●      hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy dokedy trvalo zamestnanie

Ak sa posudzuje žiadosť o minimálny dôchodok, spolu s uvedenými musíte predložiť aj:

●      potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny
●      potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal

V niektorých prípadoch od vás môže Sociálna poisťovňa požadovať aj ďalšie doplnkové doklady. Všetky ich nájdete spísané na oficiálnej webovej stránke poisťovne.

Zdroj: unsplush.com

Ako žiadať o dávky z III. piliera?

Ak ste si kvôli stabilnejšej a istejšej budúcnosti sporili aj v III. pilieri, o výplatu dávok z neho musíte požiadať v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou ste uzatvorili účastnícku zmluvu.

Žiadosť o výplatu dávok z III. piliera musí obsahovať:

●      meno a priezvisko
●      adresu trvalého bydliska
●      druh dávky alebo dávok, ktoré žiadate vyplatiť alebo vyplácať, ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodo
●      požadovanú výšku jednorazového vyrovnania, ak žiadate o jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom
●      vyhlásenie, že ste sa oboznámili s tým, že doživotný starobný a výsluhový dôchodok nie je predmetom dedenia
●      číslo účtu v banke, na ktorý má byť prevedená dávka
●      prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností potrebných pre splnenie podmienok vyplácania dávok

Urýchlite si žiadosť o dôchodok aj vy

Využite registračný systém Sociálnej poisťovne a požiadajte o dôchodok bez zdĺhavého čakania. Okrem toho si nezabudnite pripraviť všetky doklady, ktoré od vás môže poisťovňa vyžadovať pri vybavovaní osobne. Zaistíte si tak, že všetko vyriešite bez toho, aby sa proces vybavovania predlžoval o niekoľko dní.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.