Ako sa vypočíta starobný dôchodok?

Aktuality | 09.05.2022

Blíži sa vám odchod do dôchodku a neviete, aký dôchodok vám Sociálna poisťovňa vyráta? Pri jeho výpočte sa pritom berie do úvahy viacero faktorov. V našom článku sa dnes pozrieme na to, ako si ho môžete vypočítať rýchlo a jednoducho.

Zdroj: pexels.com

Nárok na dôchodok

Ak si chcete uplatniť nárok na dôchodok, musíte splniť tieto podmienky:

●      minimálne 15 rokov platiť dôchodkové poistenie
●      dosiahnuť dôchodkový vek

Ak máte splnené podmienky, môžeme prejsť k samotnému výpočtu výšky vášho dôchodku.

Výpočet dôchodku

Do výpočtu starobného dôchodku sa započítavajú tieto parametre:

●      POMB – priemerný osobný mzdový bod,
●      ODP – obdobie dôchodkového poistenia,
●      ADH – aktuálna dôchodková hodnota.

Tieto parametre spolu tvoria vzorec:

„SD = POMB x ODP x ADH”

Predstavme si jednotlivé parametre a všetko, čo o nich potrebujete vedieť.

POMB – priemerný osobný mzdový bod

Na to, aby sme vedeli určiť POMB, musíme si najprv vypočítať osobný mzdový bod (OMB). Ten sa počíta za každý rok starobného poistenia a potom sa spriemeruje.

OMB sa vypočíta ako podiel medzi osobným vymeriavacím základom, ktorý za daný rok dosiahnete so všeobecným vymeriavacím základom. Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy za daný kalendárny rok.

Príklad:

„V danom roku ste mali mesačnú priemernú mzdu 1100 € a v tom čase bola priemerná mzda v slovenskom hospodárstve 1000 €. Váš OMB je teda 1,1”.

Výpočet POMB sa ešte upravuje podľa § 63, ktorý berie do úvahy aj ľudí s nízkymi alebo vysokými príjmami. Ak vám vyjde POMB nižšie ako 1, tak sa k nemu pripočíta 20 % z rozdielu medzi 1 a POMB. Ak vám vyjde POMB medzi 1,25 – 3, tak sa pripočíta 68 % z rozdielu. Hodnoty nad 3 sa ignorujú.

Príklad:

„Ak je POMB 0,9, čo je menej ako 1, tak prejde touto úpravou: POMB = 0,9 + 0,2 x (1 - 0,9). Upravené POMB je teda 9,02.”

„Ak je POMB 4,1, čiže nad 3, do úvahy sa berie hodnota len do 3. POMB sa v takom prípade upraví takto: POMB = 1,25 + 0,68 x (3 - 1,25). Upravené POMB je 2,44.”

ODP – obdobie dôchodkového poistenia

Pri ODP je dôležitý každý odpracovaný deň. Pri žiadosti o dôchodok Sociálna poisťovňa spočíta každý deň, za ktorý ste mali uhradené dôchodkové poistenie a vydelí ho číslom 365. Takto je stanovené presné obdobie dôchodkového poistenia. Obdobie, keď ste boli nezamestnaný, sa nepočíta.

Vedeli ste, že…

…počas materskej a rodičovskej dovolenky sa vám tento čas automaticky započítava do budúceho nároku na dôchodok?

Zdroj: pexels.com

ADH – aktuálna dôchodková hodnota

ADH je je konštanta, ktorá vznikla pri veľkej dôchodkovej reforme v roku 2004. Odvtedy sa každoročne mení o rast priemerných miezd. ADH stanoví Sociálna poisťovňa a platí od 1. 1 daného kalendárneho roku do 31. 12. toho istého roku. Do výpočtu výšky dôchodku ide vždy ADH pre daný rok, keď podávame žiadosť o dôchodok. ADH pre rok 2022 je 15,1300 €.

Finálny výpočet

Pánovi Jánovi vznikol v roku 2022 nárok na odchod do dôchodku. Požiadal preto Sociálnu poisťovňu o jeho vyplácanie. Na základe ODP mal odpracovaných 43 rokov a jeho POMB bol 1,15.

SD = 1,15 x 43 x 15,1300

SD = 748,1785 €

Existuje aj online kalkulačka na stránke Sociálnej poisťovne, kde si viete vypočítať výšku vášho budúceho dôchodku. Výsledok je však veľmi orientačný a zahrňuje iba I. pilier.

Zhrnutie

Teraz si už viete vypočítať svoj dôchodok. Žiaľ, väčšina ľudí nedosahuje priemernú mzdu národného hospodárstva, ktorá v roku 2022 činí 1295 €. Z toho vyplýva aj priemerná výška vyplácaného dôchodku, ktorá je aktuálne vo výške 512,93 €. Ak teda ešte máte možnosť, otvorte si III. pilier a postarajte sa o stabilnú budúcnosť.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.