Ako si legálne znížiť dane (porovnanie s EÚ)

Aktuality | 01.06.2021

Dane sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vďaka nim financujeme všetky štátne inštitúcie, ktoré zabezpečujú chod krajiny. Sú nimi napríklad silové a záchranné zložky, nemocnice, úrady, atď. Ich výška je dlhoročne stabilná, avšak posledné mesiace sa vytvára tlak na zmenu. Ako sme na tom v porovnaní s EÚ? Dá sa nejako na daniach ušetriť?

Zdroj: pexels.com

Aktuálny daňový systém na Slovensku

Slovensko zažilo niekoľko daňových zmien, avšak najvýznamnejšou bola veľká daňová reforma z roku 2004. V tejto reforme sa výrazne zjednodušila právna úprava daní, ktorá ale bola nepriehľadná a dávala priestor pre daňové podvody. Jej význam bol tak veľký, že sa dočkala medzinárodného ohlasu. Tento „Slovenský model” sa stal časťou predvolebnej agendy niektorých politických strán v Nemecku, Česku a Poľsku.

Táto reforma sa v priebehu rokov niekoľkokrát novelizovala, aby reflektovala reálne potreby. Posledné mesiace sa čoraz častejšie objavujú špekulácie o novej daňovej reforme, ktorá by zmenila pohľad na odvody a daň.

Na Slovensku podľa techniky výberu rozlišujeme tieto dane:

●      priame dane - platiteľ dane a daňovník je jedna a tá istá osoba. Platiteľ dane je teda ten, ktorého sa daň priamo týka (napr. daň z príjmov)

●      nepriame dane - platiteľ dane a daňovník je rozdielna osoba. Túto daň platíme nepriamo, a to zaplatením dane v cene tovaru alebo služby (napr. DPH).

Ako si znížiť základ dane

Každý z nás sa pohráva s myšlienkou, ako čo najviac optimalizovať náš základ dane. Poznáme niekoľko spôsobov:

  1. daňový bonus zo zaplatených úrokov - ak čerpáte hypotéku. Tento spôsob má ale niekoľko nevýhod. Hypotéka je poskytovaná ako kedysi štátny príspevok pre mladých. Pri žiadosti o úver musíte mať do 35 rokov a bonus viete čerpať maximálne 5 po sebe idúcich rokov.
  2. zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení - lepší spôsob, ako ušetriť na dani, pretože to nie je len o šetrení na dôchodok.

Usporte s III. pilierom na dani

III. pilier je dlhodobé sporenie, kde si vytvárate vlastnú finančnú rezervu na váš dôchodok. Okrem zabezpečenia svojho životného štandardu v starobe sa s takýmto sporením dá ušetriť aj na dani z príjmu. Ako to teda funguje?

Na to, aby ste si vedeli uplatniť daňovú úľavu, musíte spĺňať tieto podmienky:

●      príspevky na DDS ste zaplatili na základe zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou / ak bola zmluva uzatvorená po 01.01.2014/

●      v prípade zmlúv uzatvorených pred 01.01.2014 ste podpísali dodatok o zmene zmluvy, ktorého súčasťou je zrušenie dávkového plánu

●      nemáte uzatvorenú inú zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky podľa novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Ak tieto podmienky splníte, tak si viete všetky vaše príspevky, ktoré ste odviedli do tretieho piliera, odpočítať z daňového základu. Avšak maximálne do výšky 180 eur za rok. Pri uplatnení 19 % sadzby dane si viete v konečnom dôsledku na dani z príjmu ušetriť až 34,20 eur.

Výhodou oproti hypotékam je, že nie ste limitovaný vekom, ako pri bonuse pre mladých. Táto daňová úľava navyše platí po celú dobu sporenia. Ak teda sporíte od svojich 20 rokov až po dôchodok, za tento čas viete na daniach ušetriť stovky eur.

Napríklad: ak si sporíte 44 rokov aspoň 15 eur mesačne, viete na daniach ušetriť až 1504,80 eur.

TIP: Pozor na predčasný výber z tretieho piliera, pretože vám vzniká povinnosť vrátiť predošlé daňové úľavy.

Zdroj: pexels.com

Porovnanie s EÚ

Európsku úniu aktuálne tvorí 27 členských štátov a každý z nich má svoj daňový systém s rôzne nastavenými sadzbami. Či už sa to týka dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní. Poslednú dobu panuje veľmi obľúbený názor, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo odvodovým zaťažením, prípadne s jednou z najvyšších dani z pridanej hodnoty. Aká je však pravda?

Ak sa na to pozrieme z pohľadu dane z pridanej hodnoty, budeme veľmi milo prekvapení. Na vrchole rebríčka s najvyššou základnou sadzbou DPH stojí Maďarsko, ktoré má daň vo výške až 27 %. Na opačnom konci tohto rebríčka s daňou 17 % je Luxembursko. Slovensko má so svojimi 20 % štvrtú najnižšiu základnú sadzbu DPH v Európskej únii. O toto miesto sa delíme s ekonomikami Francúzska, Rakúska a Bulharska.

Čo sa týka komplexného pohľadu na celkové zdanenie ekonomiky, podľa Eurostatu nám patrí 8. miesto. Je to porovnanie celkového výberu daní a odvodov k HDP krajiny.

Zhrnutie

Negatívne prognózy ohľadom demografického vývoja na Slovensku hovoria jasnou rečou. Čím ďalej, tým viac sa rodí menej detí a časom bude viacej poberateľov ako prispievateľov. Kvôli chýbajúcim peniazom bude systém nakoniec nestabilný a zvyšovanie“ štátnych“ dôchodkovo nemožno očakávať. Pritom ani dnešný priemerný dôchodok nie je dostatočne vysoký. Navyše viete ušetriť na daniach. Kvôli týmto trom dôvodom je veľmi dôležité začať si sporiť na dôchodok v čo najskoršom veku.

Zdroj: wikipedia.orgmfsr.sk  ⎸stabilita.sk  ⎸eurostat  ⎸financnasprava.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.