Ako si vybaviť dôchodok?

Aktuality | 28.06.2021

Dovŕšenie dôchodkového veku neznamená, že vám okamžite namiesto výplaty cinkne na účet dôchodok. Predtým, ako sa k nemu dostanete, budete musieť absolvovať byrokratický proces a musíte rátať s tým, že možno budete pár mesiacov bez príjmu. Je vhodné preto pripraviť sa dopredu.

Zdroj: unsplush.com

Prvá cesta je do sociálnej poisťovne

Keďže na Slovensku je ako prvý vyplácaný dôchodkový pilier zo Sociálnej poisťovne, ak si chcete uplatniť nárok na starobný dôchodok, vaše prvé kroky musia smerovať práve sem. Na to, aby ste mohli o dôchodok požiadať, potrebujete splniť dve hlavné podmienky:

●      najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
●      dovŕšiť dôchodkový vek

Až po splnení podmienok si môžete podať písomnú žiadosť, ktorú vám vydajú na Sociálnej poisťovni.

Skompletizujte si potrebné doklady

K žiadosti bude potrebné predložiť doklady, ktoré potvrdia vami uvedené údaje. Od vzdelania až po pracovné pozície. Musí ísť pritom o originály alebo overené kópie. Ide hlavne o:

●      doklad o ukončení vzdelania
●      vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
●      rodné listy detí
●      rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu
●      doba evidencie na úrade práce pred 1. januárom 2001
●      potvrdenie zamestnávateľa odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
●      potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ak uvedenými dokladmi nedisponujete, neznamená to, že dôchodok nedostanete, len naň budete čakať dlhšie. Sociálna poisťovňa totiž odôvodňuje potrebu dokladov čo najrýchlejším posúdením. Ak bude sociálna poisťovňa údaje získavať sama, môže to trvať skutočne mesiace, kým sa k svojej penzii dostanete.

Zdroj: unsplush.com

Kedy dostanete dôchodok?

Na rozhodnutie o dôchodku má Sociálna poisťovňa podľa zákona 60 kalendárnych dní od podania žiadosti. V tomto čase už nepoberáte plat a nemáte ani dôchodok. Je preto nutné si pred odchodom na dôchodok pripraviť financie na to, že môžete ostať dva mesiace bez príjmu, a to minimálne. Ak je totiž potrebné doplniť doklady, môže sa konanie o priznaní dôchodku predĺžiť o ďalších 60 kalendárnych dní. Rozhodovanie Sociálnej poisťovne môže trvať až 120 dní.

Vedeli ste, že...
… príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť Sociálnej poisťovni zmeny mena a priezviska, adresu na doručovanie rozhodnutí a skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dôchodok a nároku na jeho výplatu?

Ako požiadať o výplatu dôchodku z II. piliera?

Čoraz viac sporiteľov sa nespolieha len na dôchodok zo Sociálnej poisťovne, ale má aj II. pilier. O výplatu z neho treba rovnako požiadať. Môžete tak urobiť v Sociálnej poisťovni alebo prostredníctvom svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Po podaní žiadosti vystaví DSS certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte. Sociálna poisťovňa následne zašle sporiteľovi list s ponukami jednotlivých dôchodkov. V ňom budú uvedené konkrétne formy dôchodku, na ktoré sporiteľovi vznikol nárok, a ktoré mu ponúkli poisťovne, ktoré vyplácajú dôchodky.

Tieto ponuky sú platné a záväzné 30 dní. Jednu z ponúk si vyberiete a uzavriete s vybranou poisťovňou zmluvu o dôchodku. Všetko je nutné stihnúť do 30 dní, inak je potrebné znovu žiadať o dôchodok a vydať nový Ponukový list.

Dôchodok z druhého piliera sa vypláca formou:

●      doživotného dôchodku
●      dočasného dôchodku
●      programového výberu

Žiadosť o výplatu dôchodku z III. piliera

K stabilite dvoch pilierov sa priam žiada aj tretí. Aj o dôchodok z tretieho piliera, ak ste si v ňom sporili, je potrebné požiadať. Žiadosť do vašej DDS si podávate, ak vám:

●      vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera
●      vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera
●      dovŕšili ste 64 rokov
●      ak ste splnili podmienky Dávkového plánu pre priznanie doplnkového starobného dôchodku z III. piliera , t.j. dosiahli ste vek 50, resp. 55 rokov/ vzťahuje sa na zmluvy uzatvorené pred rokom 2014, ktorých súčasťou boli Dávkové plány s uvedením konkrétnych podmienok/

Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca po dobu najmenej päť rokov.

Zdroj: unsplush.com

Žiadosť je jednoduchá

Žiadosť o výplatu podávate priamo v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou máte zmluvu. Žiadosť obsahuje:

●      meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka
●      druh dávky alebo dávok, ktoré žiadate vyplatiť
●      požadovanú výšku jednorazového vyrovnania / ak o túto dávku máte záujem/
●      číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou.

Po podaní kompletnej žiadosti účastník tretieho piliera získa nárok na výplatu penzie z tretieho piliera. Doplnkový starobný dôchodok sa začne vyplácať do 60, resp. 90 dní odo dňa požiadania.

Zdroje: Sociálna poisťovňa | VÚB | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.