Ako si vybaviť dôchodok?

Aktuality | 28.06.2021

Dovŕšenie dôchodkového veku neznamená, že vám okamžite namiesto výplaty cinkne na účet dôchodok. Predtým, ako sa k nemu dostanete, budete musieť absolvovať byrokratický proces a musíte rátať s tým, že možno budete pár mesiacov bez príjmu. Je vhodné preto pripraviť sa dopredu.

Zdroj: unsplush.com

Prvá cesta je do sociálnej poisťovne

Keďže na Slovensku je ako prvý vyplácaný dôchodkový pilier zo Sociálnej poisťovne, ak si chcete uplatniť nárok na starobný dôchodok, vaše prvé kroky musia smerovať práve sem. Na to, aby ste mohli o dôchodok požiadať, potrebujete splniť dve hlavné podmienky:

●      najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
●      dovŕšiť dôchodkový vek

Až po splnení podmienok si môžete podať písomnú žiadosť, ktorú vám vydajú na Sociálnej poisťovni.

Skompletizujte si potrebné doklady

K žiadosti bude potrebné predložiť doklady, ktoré potvrdia vami uvedené údaje. Od vzdelania až po pracovné pozície. Musí ísť pritom o originály alebo overené kópie. Ide hlavne o:

●      doklad o ukončení vzdelania
●      vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
●      rodné listy detí
●      rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu
●      doba evidencie na úrade práce pred 1. januárom 2001
●      potvrdenie zamestnávateľa odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
●      potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ak uvedenými dokladmi nedisponujete, neznamená to, že dôchodok nedostanete, len naň budete čakať dlhšie. Sociálna poisťovňa totiž odôvodňuje potrebu dokladov čo najrýchlejším posúdením. Ak bude sociálna poisťovňa údaje získavať sama, môže to trvať skutočne mesiace, kým sa k svojej penzii dostanete.

Zdroj: unsplush.com

Kedy dostanete dôchodok?

Na rozhodnutie o dôchodku má Sociálna poisťovňa podľa zákona 60 kalendárnych dní od podania žiadosti. V tomto čase už nepoberáte plat a nemáte ani dôchodok. Je preto nutné si pred odchodom na dôchodok pripraviť financie na to, že môžete ostať dva mesiace bez príjmu, a to minimálne. Ak je totiž potrebné doplniť doklady, môže sa konanie o priznaní dôchodku predĺžiť o ďalších 60 kalendárnych dní. Rozhodovanie Sociálnej poisťovne môže trvať až 120 dní.

Vedeli ste, že...
… príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť Sociálnej poisťovni zmeny mena a priezviska, adresu na doručovanie rozhodnutí a skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dôchodok a nároku na jeho výplatu?

Ako požiadať o výplatu dôchodku z II. piliera?

Čoraz viac sporiteľov sa nespolieha len na dôchodok zo Sociálnej poisťovne, ale má aj II. pilier. O výplatu z neho treba rovnako požiadať. Môžete tak urobiť v Sociálnej poisťovni alebo prostredníctvom svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Po podaní žiadosti vystaví DSS certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte. Sociálna poisťovňa následne zašle sporiteľovi list s ponukami jednotlivých dôchodkov. V ňom budú uvedené konkrétne formy dôchodku, na ktoré sporiteľovi vznikol nárok, a ktoré mu ponúkli poisťovne, ktoré vyplácajú dôchodky.

Tieto ponuky sú platné a záväzné 30 dní. Jednu z ponúk si vyberiete a uzavriete s vybranou poisťovňou zmluvu o dôchodku. Všetko je nutné stihnúť do 30 dní, inak je potrebné znovu žiadať o dôchodok a vydať nový Ponukový list.

Dôchodok z druhého piliera sa vypláca formou:

●      doživotného dôchodku
●      dočasného dôchodku
●      programového výberu

Žiadosť o výplatu dôchodku z III. piliera

K stabilite dvoch pilierov sa priam žiada aj tretí. Aj o dôchodok z tretieho piliera, ak ste si v ňom sporili, je potrebné požiadať. Žiadosť do vašej DDS si podávate, ak vám:

●      vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera
●      vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera
●      dovŕšili ste 64 rokov
●      ak ste splnili podmienky Dávkového plánu pre priznanie doplnkového starobného dôchodku z III. piliera , t.j. dosiahli ste vek 50, resp. 55 rokov/ vzťahuje sa na zmluvy uzatvorené pred rokom 2014, ktorých súčasťou boli Dávkové plány s uvedením konkrétnych podmienok/

Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca po dobu najmenej päť rokov.

Zdroj: unsplush.com

Žiadosť je jednoduchá

Žiadosť o výplatu podávate priamo v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou máte zmluvu. Žiadosť obsahuje:

●      meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka
●      druh dávky alebo dávok, ktoré žiadate vyplatiť
●      požadovanú výšku jednorazového vyrovnania / ak o túto dávku máte záujem/
●      číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou.

Po podaní kompletnej žiadosti účastník tretieho piliera získa nárok na výplatu penzie z tretieho piliera. Doplnkový starobný dôchodok sa začne vyplácať do 60, resp. 90 dní odo dňa požiadania.

Zdroje: Sociálna poisťovňa | VÚB | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny