Ako znížiť dane v roku 2023?

Aktuality | 20.12.2022

Možností, ako znížiť dane v roku 2023, je niekoľko. Využiť môžete len jednu z nich, prípadne viacero, a navzájom ich skombinovať. Ako teda znížiť dane tak, aby vám neurobili veľkú dieru do rozpočtu?

Zdroj: unsplush.com

Daňový bonus

Jedným z riešení, ako znížiť daň z príjmu, je daňový bonus na deti. Ten si môžu uplatniť rodičia, ktorí mali v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška pre tieto príjmy sa každým rokom mení. V roku 2022 predstavuje 3 876 €.
 
Výška daňového bonusu od 1. júla do 31. decembra 2022 predstavuje:
 
-  40 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov
-  70 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov
 
Daňový bonus si môžete uplatniť maximálne do výšky ustanoveného percenta základu dane z príjmov, a to takto:
 
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane
  1   20%   
  2   27%
  3   34%
  4   41%
  5   48%
  6 a viac   55%

 

Nezdaniteľná časť

Ďalšou možnosťou, ako znížiť daň, je nezdaniteľná časť základu dane, ktorá sa počíta od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

V praxi to znamená, že sa nepočíta z pasívnych príjmov, ako napríklad z výnosov z investícií alebo z príjmu vyplývajúceho z prenájmu nehnuteľností.

Výška nezdaniteľnej časti sa odvíja od základu dane:

●      Keď má daňovník základ dane rovný alebo nižší ako 20 235,97 eur, výška nezdaniteľnej časti základu dane je 4 579,26 €
●      Ak je základ dane vyšší ako 20 235,97 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 638,25 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Keď je výsledkom suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť nemajú nárok niektoré skupiny daňovníkov, ku ktorým patria poberatelia:

●      starobného dôchodku
●      vyrovnávacieho príplatku
●      predčasného starobného dôchodku
●      starobného dôchodkového sporenia
●      výsluhového dôchodku

Na nezdaniteľnú časť nemá nárok ani osoba poberajúca dôchodok zo zahraničia a osoba, ktorej bol dôchodok priznaný spätne, a suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane.

Zdroj: unsplush.com

Nezdaniteľná časť základu na manžela/manželku

Nezdaniteľnú časť základu na manžela/manželku si môžete uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov z aktívne vykonávanej práce. Znamená to, že čiastkový základ dane nemôžete počítať z pasívnych príjmov.

Na získanie bonusu musí manžel alebo manželka žiť s vami v jednej domácnosti a splniť aspoň jednu z týchto podmienok:

●      staral/a sa o vyživované maloleté dieťa žijúce v rovnakej domácnosti
●      v príslušnom zdaňovacom období poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie
●      bol/a zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie
●      považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím

Rada odborníka

Nezdaniteľnú časť základu na manžela alebo manželku môžete využiť aj vtedy, keď osoba spĺňa podmienky len v niektorých mesiacoch v roku. Základ dane si jednoducho znížite o 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, počas ktorého boli podmienky splnené.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) nielenže dokáže poskytnúť stabilitu do budúcnosti, ale aj znížiť dane. Bonus si môžete uplatniť zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti vo výške maximálne 180 € za rok.

Na to, aby ste si mohli túto nezdaniteľnú časť uplatniť, musíte splniť dve podmienky:

●      na základe účastníckej zmluvy zaplatiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
●      nemať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené zákonom

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky môžete využiť len pri úveroch na bývanie. Okrem toho musíte splniť aj tieto podmienky:

●      ku dňu podania mať minimálne 18 rokov a najviac 35 rokov
●      priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR

Daňovník si môže tento bonus uplatniť na zaplatené úroky najviac zo sumy 50-tisíc eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, pričom jeho výška je ohraničená na 400 eur za rok.

Daňový bonus na úroky si môžete uplatniť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch.

Zdroj: unsplush.com

Znížte si dane aj vy

Nechcete platiť príliš vysoké dane? Znížte si ich o rôzne bonusy na deti a úroky alebo o nezdaniteľné časti na doplnkové dôchodkové sporenie či manželku a ušetrite desiatky až stovky eur ročne.

 

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.