Ako znížiť dane v roku 2023?

Aktuality | 20.12.2022

Možností, ako znížiť dane v roku 2023, je niekoľko. Využiť môžete len jednu z nich, prípadne viacero, a navzájom ich skombinovať. Ako teda znížiť dane tak, aby vám neurobili veľkú dieru do rozpočtu?

Zdroj: unsplush.com

Daňový bonus

Jedným z riešení, ako znížiť daň z príjmu, je daňový bonus na deti. Ten si môžu uplatniť rodičia, ktorí mali v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška pre tieto príjmy sa každým rokom mení. V roku 2022 predstavuje 3 876 €.
 
Výška daňového bonusu od 1. júla do 31. decembra 2022 predstavuje:
 
-  40 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov
-  70 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov
 
Daňový bonus si môžete uplatniť maximálne do výšky ustanoveného percenta základu dane z príjmov, a to takto:
 
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane
  1   20%   
  2   27%
  3   34%
  4   41%
  5   48%
  6 a viac   55%

 

Nezdaniteľná časť

Ďalšou možnosťou, ako znížiť daň, je nezdaniteľná časť základu dane, ktorá sa počíta od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

V praxi to znamená, že sa nepočíta z pasívnych príjmov, ako napríklad z výnosov z investícií alebo z príjmu vyplývajúceho z prenájmu nehnuteľností.

Výška nezdaniteľnej časti sa odvíja od základu dane:

●      Keď má daňovník základ dane rovný alebo nižší ako 20 235,97 eur, výška nezdaniteľnej časti základu dane je 4 579,26 €
●      Ak je základ dane vyšší ako 20 235,97 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 638,25 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Keď je výsledkom suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť nemajú nárok niektoré skupiny daňovníkov, ku ktorým patria poberatelia:

●      starobného dôchodku
●      vyrovnávacieho príplatku
●      predčasného starobného dôchodku
●      starobného dôchodkového sporenia
●      výsluhového dôchodku

Na nezdaniteľnú časť nemá nárok ani osoba poberajúca dôchodok zo zahraničia a osoba, ktorej bol dôchodok priznaný spätne, a suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane.

Zdroj: unsplush.com

Nezdaniteľná časť základu na manžela/manželku

Nezdaniteľnú časť základu na manžela/manželku si môžete uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov z aktívne vykonávanej práce. Znamená to, že čiastkový základ dane nemôžete počítať z pasívnych príjmov.

Na získanie bonusu musí manžel alebo manželka žiť s vami v jednej domácnosti a splniť aspoň jednu z týchto podmienok:

●      staral/a sa o vyživované maloleté dieťa žijúce v rovnakej domácnosti
●      v príslušnom zdaňovacom období poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie
●      bol/a zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie
●      považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím

Rada odborníka

Nezdaniteľnú časť základu na manžela alebo manželku môžete využiť aj vtedy, keď osoba spĺňa podmienky len v niektorých mesiacoch v roku. Základ dane si jednoducho znížite o 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, počas ktorého boli podmienky splnené.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) nielenže dokáže poskytnúť stabilitu do budúcnosti, ale aj znížiť dane. Bonus si môžete uplatniť zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti vo výške maximálne 180 € za rok.

Na to, aby ste si mohli túto nezdaniteľnú časť uplatniť, musíte splniť dve podmienky:

●      na základe účastníckej zmluvy zaplatiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
●      nemať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené zákonom

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky môžete využiť len pri úveroch na bývanie. Okrem toho musíte splniť aj tieto podmienky:

●      ku dňu podania mať minimálne 18 rokov a najviac 35 rokov
●      priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR

Daňovník si môže tento bonus uplatniť na zaplatené úroky najviac zo sumy 50-tisíc eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, pričom jeho výška je ohraničená na 400 eur za rok.

Daňový bonus na úroky si môžete uplatniť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch.

Zdroj: unsplush.com

Znížte si dane aj vy

Nechcete platiť príliš vysoké dane? Znížte si ich o rôzne bonusy na deti a úroky alebo o nezdaniteľné časti na doplnkové dôchodkové sporenie či manželku a ušetrite desiatky až stovky eur ročne.