Československý dôchodok: Všetko, čo potrebujete vedieť.

Aktuality | 16.06.2022

1. 1. 1993 došlo k rozdeleniu Československej federatívnej republiky. Pri rozdelení prišla na pretras aj otázka budúcich dôchodkov. Čo všetko potrebujete vedieť o tzv. československých dôchodkoch?

Zdroj: pixabay.com

Československý dôchodok

Pri rozdelení ČSFR sa nástupnícke štáty zaoberali otázkou, za ktoré obdobia starobného poistenia bude daný štát vyplácať dôchodok. Pravidlá na rozdelenie období poistenia podľa predpisov ČR a SR stanovuje článok 20 zmluvy medzi SR a ČR o sociálnom zabezpečení.

Podľa tohto článku sa obdobia starobného poistenia získané pred dňom rozdelenia ČSFR pokladajú za obdobia toho štátu, kde bolo sídlo zamestnávateľa. Nárok na tento dôchodok majú poistenci, ktorí k 1. 1. 1993 dosiahli minimálne 25 rokov starobného poistenia.

Vyrovnávací príplatok

Pred rozdelením ČSFR bola právna úprava na výpočet výšky dôchodku pre oba štáty rovnaká. Dnes sa ale výpočet českého dôchodku od toho slovenského líši.

Vďaka týmto rozdielom by mnohým vyhovovalo, keby im doby starobného poistenia spred 1. 1. 1993 hodnotila Sociálna poisťovňa. Tá je však povinná rešpektovať zmluvu o sociálnom zabezpečení, preto nemôže zhodnotiť doby, ktoré sú českými dobami.

Aby kvôli rozdeleniu republiky neboli poistenci znevýhodnení, vznikol vyrovnávací príplatok, ktorý však 1. 1. 2020 zanikol.

Vedeli ste, že…

…od 1. 1. 2022 už nie je potrebné každý štvrťrok predkladať potvrdenie o žití, ktorý si vyžadovala Česká správa sociálneho zabezpečenia? Po novom si tieto informácie vymieňa so Sociálnou poisťovňou.

Nový výpočet československého dôchodku

Od 1. 1. 2020 zanikol vyrovnávací príplatok a nahradil ho nový výpočet dôchodku. Nárok na tento výpočet vzniká iba tým poistencom, ktorí získali československé obdobie dôchodkového poistenia, a zároveň im za toto obdobie priznáva dôchodok Česká republika.

„Nárok na prepočet dôchodku bude mať poistenec, ktorý získal:

●      pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré má priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok Českou správou sociálneho zabezpečenia,
●      a po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky.”

Výška dôchodku sa určí ako rozdiel:
●      medzi dôchodkom, na ktorý by mal poistenec nárok, ak by sa celé obdobie poistenia do 31. 12. 1992 hodnotilo iba podľa predpisov SR,
●      a dôchodkom vyplácaným podľa predpisov ČR.

Na tento prepočet majú nárok aj poberatelia už priznaných dôchodkov pred 1. 1. 2020. Ak bude ich nový výpočet výhodnejší, tak sa im dôchodok zvýši odo dňa prvého nároku na výplatu dôchodku. Tomu, komu sa vypláca aj vyrovnávací príplatok a jeho nový prepočet bude vyšší ako súčet dôchodku a príplatku, tak mu nárok na vyrovnávací príplatok zanikne.

O tento prepočet si musíte požiadať formou listu, ktorý pošlete na Sociálnu poisťovňu. Tá má následne 6 mesiacov na to, aby vydala rozhodnutie.

Zdroj: pixabay.com

Novela zákona

Od 20. 04. 2022 platí novela zákona o sociálnom zabezpečení, ktorá bola potrebná, pretože priniesla zosúladenie československých dôchodkov. V praxi sa objavovali prípady, keď kvôli prísnejším českým pravidlám nevznikal poistencom nárok na český dôchodok. Takýto poistenec dostával iba čiastkový dôchodok.

Na základe tejto právnej úpravy sa bude „až do vzniku nároku na dôchodok z Českej republiky výška dôchodku zo Slovenskej republiky vypočítavať aj z československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok na dôchodok z Českej republiky.”

Zhrnutie na záver

Dúfame, že vám dnešný článok pomohol zorientovať sa v problematike československých dôchodkov. Ak však potrebujete podrobnejšie informácie ohľadom výpočtu výšky vášho dôchodku, neváhajte kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa | MPSVaR

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.