Daňová úľava, ktorá Vám zlepší dôchodok

Aktuality | 23.03.2021

Vstupom do tretieho piliera nezískavate len šancu na lepší dôchodok, ale aj daňovú úľavu 180 eur ročne. Je to ideálna možnosť, ako si sporiť na lepší dôchodok a zároveň si užiť peniaze navyše, ktoré by ste inak museli zaplatiť štátu. Tretí pilier prináša výhody nielen v penzii, ale aj počas vášho aktívneho života.

Zdroj: unsplush.com

Daňová úľava pre zmluvy od roku 2014

Pre každú zmluvu uzatvorenú na sporenie v treťom pilieri od roku 2014, alebo neskôr, platia zaujímavé daňové úľavy. Ak si prispievate do tretieho piliera vlastnými príspevkami, môžete si o ne znížiť základ dane. V konečnom dôsledku to pre Vás znamená, že príspevky, ktoré investujete na svoj účet v treťom pilieri nie sú zdaňované. Môžete preto využiť maximálnu daňovú úľavu do 180 eur ročne. Plný daňový bonus vyčerpáte, ak sú vaše príspevky do tretieho piliera vo výške 15 € mesačne.

Daňová úľava platí len na vlastné príspevky

Daňový bonus sa uplatňuje len na vaše príspevky, nie na príspevky, ktoré za vás odvádza zamestnávateľ. Do daňového priznania sa následne uvádza súčet vlastných príspevkov za celý kalendárny rok. Sumárny výpis uhradených príspevkov do tretieho piliera získate dvoma spôsobmi:

●      vyžiadate si potvrdenie od DDS, kde máte vedený dôchodkový účet
●      stiahnete si ho z internetu z vášho dôchodkového konta

Napríklad v STABILITA, d.d.s má každý klient zriadení prístup na WEBe na ZÁKAZNÍCKY PORTÁL, a tam nájde všetky doterajšie výpisy z osobného účtu: aktuálny výpis, potvrdenie o zaplatených príspevkoch a to len v prípade, že jeho zmluva spĺňa podmienky pre uplatnenie daňovej úľavy.

Vedeli ste, že…
... ak zamestnávateľ počas celého roka odvádzal príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie formou zrážky z vašej mzdy, má presnú evidenciu o zaplatených príspevkoch? Preto nie je nevyhnutné, aby od zamestnanca vyžadoval potvrdenie o zaplatených príspevkoch.

Ročne usporíte viac ako dva príspevky

Znížením základu dane usporíte na dani a celková daňová povinnosť bude nižšia. Ak by bola suma vlastných príspevkov do DDS za celý kalendárny rok plných 180 eur a počíta sa sadzba dane 19 %, ušetríte na dani 34,20 eur.

To znamená, že prakticky ušetríte viac ako dva svoje mesačné príspevky. Vo výsledku tak do tretieho piliera zaplatíte de facto len 10 mesiacov, pričom si nasporíte sumu akoby ste platili plných 12 mesiacov. To sa rozhodne oplatí. Prečo nevyužiť ponúkanú možnosť od štátu ako usporiť a pritom bude zachovaná stabilita výnosu vášho budúceho dôchodku?

Zdroj: unsplush.com

Musíte splniť dve podmienky

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorú tvoria príspevky do tretieho piliera, sa nemôže uplatniť z akéhokoľvek príjmu. Iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Iba z aktívnych príjmov.

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

●      príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

●      nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Pozor na predčasný výber

Ak ste požiadali o predčasný výber peňazí z tretieho piliera a súčasne si uplatňovali daňové zvýhodnenie, bude potrebné znížený základ dane dorovnať. Finančná práva upozorňuje, že ak požiadate o predčasný výber a uplatnili ste si zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS, ste povinní zvýšiť základ dane o sumu, ktorú ste si v prechádzajúcich obdobiach znížili. A to sami, do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená.

To znamená, že ak ste v roku 2020 požiadali o predčasný výber dôchodkového sporenia, bude potrebné vyrovnať si dane. Ak ste si napríklad v roku 2019 uplatnili nezdaniteľnú časť základu dane na tretí pilier, ste povinní zvýšiť si o túto čiastku základ dane v rokoch 2021 až 2023. Avšak nielen za posledný rok, ale za všetky obdobia, v ktorých ste si daňovú úľavu uplatnili. Je na vašom vlastnom rozhodnutí, v ktorom zdaňovacom období čiastku vrátite.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.