Dedenie peňazí na účte: Ako na to?

Aktuality | 15.08.2022

Dedenie majetku je nepríjemná a smutná záležitosť, ktorú je potrebné vybaviť krátko po úmrtí blízkej osoby. V rámci dedenia je nutné myslieť na všetko, vrátane peňazí na účte v banke. Ako sa postupuje pri takomto majetku a kto má naň nárok?

Zdroj: unsplush.com

Čo sa stane s účtom?

V prípade úmrtia majiteľa účtu sa vo väčšine bánk postupuje rovnako alebo veľmi podobne. Postup sa neodlišuje ani v závislosti od typu účtu.

Na to, aby ste mohli s financiami ďalej pracovať a rozdeliť ich medzi pozostalých, je nutné, aby ste zašli do banky a priniesli si so sebou niekoľko dokumentov. Okrem úmrtného listu osoby je dôležité priniesť aj vlastné doklady totožnosti.

Keď banka overí vašu identitu, pristupuje k niekoľkým krokom:

●      Zablokovanie účtu – ako prvé banka zablokuje účet, čím zablokuje všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby. Vďaka tomu nemusíte vy sami rušiť niektoré automatické predplatné, ktoré sa z účtu sťahujú na pravidelnej báze. Tým, že sa bankový účet zablokuje, je dôležité vedieť, že bezprostredne po tomto úkone nebudete môcť nakladať s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na účte. Urobiť tak budete môcť až po právoplatnom rozhodnutí o dedičstve.
●      Deaktivovanie služieb – banka následne deaktivuje všetky informačné služby, ako napríklad SMS, e-maily, push notifikácie a podobne.
●      Ukončenie dispozičných práv – zablokovaním účtu dochádza aj k ukončeniu plnej moci, vďaka ktorej mali niektoré osoby plný prístup k účtu na základe podpisového vzoru. Týmito osobami môžu byť napríklad deti, partner alebo iná blízka osoba.
●      Zrušenie platobných kariet – všetky karty, ktoré banka vydala k účtu, sa zablokujú a zrušia. Nebudú sa tak dať používať.
●      Zrušenie prístupu k nonstop bankingu – väčšina bánk poskytuje tzv. nonstop banking, čiže internet a mobile banking, pomocou ktorých môžete k účtu a službám banky pristupovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Keď sa účet zablokuje, banka vypne aj tieto služby.

Zdroj: unsplush.com

Ako sa dedia peniaze na účte?

Hneď po úmrtí osoby nemôže banka zrušiť účet alebo vám vyplatiť zostatok. Dôvod je ten, že účet sa stáva predmetom dedičského konania. K vyplateniu zostatkovej sumy a zrušeniu účtu prichádza až vtedy, keď je dedičské konanie ukončené. Na základe neho banka vie, ako má následne postupovať.

Podľa zákona sa dedia úplne všetky financie, ktoré sa nachádzajú na účte ku dňu úmrtia jeho majiteľa. Stav účtu k tomuto dňu zašle banka notárovi. Ak by medzičasom došlo k vytiahnutiu financií nejakou osobou, ktorá mala k účtu prístup, musí svoje konanie zdôvodniť. Odôvodnenie však musí dať len osobám v dedičskom konaní, nie banke.

Peniaze na bežnom účte sa dedia najjednoduchšie. Po tom, ako sa vyčísli zostatok, sa postupuje podľa štyroch dedičských skupín:

●      1. skupina – deti a manžel/ka. Všetci dedia rovnakým dielom.
●      2. skupina – ak nededí manžel/ka alebo deti, dedia osoby, ktoré žili s osobou v jednej domácnosti, minimálne jeden rok. V tejto skupine sa dedí tiež rovnakým dielom. Manžel/ka má však vždy najmenej polovicu.
●      3. skupina – keď nededí partner či osoba v jednej domácnosti, dedia súrodenci poručiteľa, ktorí s ním žili po dobu minimálne jedného roka v spoločnej domácnosti. Ak nededí nikto zo súrodencov, dedia jeho deti.
●      4. skupina – ak nededí nikto z tretej skupiny, dedia prarodičia alebo ich deti.

Vedeli ste, že …

… ak osoba nemá žiadne relevantné odôvodnenie na výber peňazí, považuje sa to za bezdôvodné obohatenie, čiže krádež? Za takýto priestupok môže byť osoba stíhaná.

Ako sa dedia úspory a financie?

Ak sa osoba chcela zabezpečiť a získať väčšiu stabilitu zhodnotením svojho majetku prostredníctvom investícií, dediči majú nárok aj na ne.

Dátumom úmrtia sa pozastavujú investície a ich úročenie. Všetky financie z nich prechádzajú do dedičského konania. Keď sa majetok rozdelí, banka musí dedičom vyplatiť všetky nároky. Spravidla tak robí do 30 dní.

Ako sa dedia úspory v 2. a 3. pilieri?

Druhý a tretí pilier predstavujú pre mnohých istotu a stabilitu. V mnohých dedičských procesoch sa preto dedia úspory aj z tejto oblasti. Peniaze z dôchodkového sporenia sa však dedia trochu inak. Osoba alebo viaceré osoby, ktoré majú zdediť nasporenú čiastku, sú zvyčajne uvedené v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak by v zmluve nebol uvedený nikto, financie sa stávajú súčasťou dedičského konania. Rovnako tak aj majetok z účtov, úspor a investícií.

Zdroj: unsplush.com

Dedenie dlhov

Bohužiaľ, okrem úspor môžete zdediť aj dlhy. Tie prechádzajú na právoplatných dedičov, ktorí musia splatiť záväzky voči bankám alebo iným inštitúciám.

Dlhy prechádzajú do dedičského konania rovnako ako financie a ďalší majetok. Po tom, ako prebehne dedičské konanie, inštitúcia kontaktuje dedičov, ktorí sa s ňou následne dohodnú, akým spôsobom dlh splatia.

zdroj: stabilita.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.