Dôchodkový vek žien: Aké výhody máte oproti mužom?

Aktuality | 21.04.2022

Zrejme sa zhodneme, že nižší dôchodkový vek žien je spravodlivý. Ženy si možnosť ísť do dôchodku jednoducho zaslúžia z viacerých dôvodov. Jedným zo zásadných zohľadňovaných kritérií výpočtu pri dôchodkovom veku je aj starostlivosť o deti. Od 1. januára 2021 však nastali zmeny týkajúce sa aj veku, odkedy máme nárok na starobný dôchodok.

Zdroj: pexels.com

Slovenský dôchodkový systém stojí…

...na troch samostatných pilieroch. Za takmer 20 rokov od zásadnej dôchodkovej reformy sa ukázalo, ako stabilne sú tieto piliere vystavané a či napríklad znesú aj nesprávne politické rozhodnutia. Napriek všetkému je náš dôchodkový systém od roku 2004 solidárny, zásluhový a trojpilierový.

I. pilier – povinné dôchodkové poistenie

➢    dávkovo definované a priebežne financované dôchodkové poistenie spravované štátom
➢    každý zamestnanec aj podnikateľ odvádza povinné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne
➢    za nezamestnaných platí minimálne odvody štát
➢    z I. piliera sú vyplácané dôchodky všetkým, ktorí na ne majú nárok po dovŕšení dôchodkového veku
➢    strop pre dôchodkový vek u bezdetných mužov a žien je dnes 64 rokov
➢    dôchodkový vek sa u žien aj mužov od 1. januára 2021 znižuje v závislosti od počtu vychovaných detí
➢    druhou podmienkou nároku na starobný dôchodok je dôchodkové poistenie aspoň 15 rokov

II. pilier – starobné dôchodkové sporenie

➢    príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami
➢    štátom garantované a dobrovoľné
➢    limit vstupu do II. piliera je do veku 35 rokov
➢    financie na účte v II. pilieri sú vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku formou dôchodku
➢    výška úspor z II. piliera závisí na výške príjmu, dobe sporenia a stratégii zhodnotenia financií

Zdroj: pexels.com

III. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

➢    príspevkovo definované sporenie financované prostredníctvom kapitalizácie, spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami
➢    je k dispozícii pre zamestnancov od 18 rokov bez stropného limitu veku
➢    na sporenie môže, ale nemusí prispievať aj zamestnávateľ
➢    po dovŕšení dôchodkového veku je možné nasporené financie vybrať jednorazovo alebo ako doplnkový dôchodok
➢    financie je možné vybrať aj predčasne

Aj náš dôchodkový systém by mal posilniť IV. pilier, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt PEPP, iniciovaný Európskym parlamentom a Radou EÚ.

Náš tip

Ak vám zamestnávateľ umožňuje sporenie v II. a III. pilieri, vážte si to, pretože to nie je bežné. Keď vám na sporenie v III. pilieri neprispieva – nemusí – skúste sa opýtať, prečo. Ak vám prispievať nebude, vstúpte vo vlastnom záujme do III. piliera sami. Oceníte to, keď dosiahnete dôchodkový vek, pretože aj malá čiastka sporená mesačne vám pomôže vybudovať stabilný dôchodok.

Dôchodkový vek

Výška dôchodkového veku ako kľúčovej podmienky nároku na starobný dôchodok sa od 1. januára 2021 pomerne zásadne zmenila. Podrobné tabuľky s dôchodkovým vekom žien a mužov sú k dispozícii na webe Sociálnej poisťovne a aj ako prílohy novely zákona o sociálnom poistení.

Od začiatku minulého roka sa dôchodkový vek upravil tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o 6 mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku. Zmena platí nielen pre ženy, ale aj pre mužov.

Pri skôr narodených dôchodcoch bol pred minuloročnou zmenou dôchodkového veku najvyšší rozdiel medzi dôchodkovým vekom dôchodcu a dôchodkyne narodenými v tom istom roku až 9 rokov. Dôchodkový vek žien, ktoré vychovali 5 a viac detí bol 53 rokov, mužov bez ohľadu na počet vychovaných detí 62 rokov.

Podľa analýzy expertov z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá predchádzala „zastropovaniu“ dôchodkového veku od 1. januára 2021, dôjde postupne k vyrovnaniu dôchodkového veku žien a mužov. Momentálne sme v prechodnom období, v ktorom všetky kategórie dôchodkových vekov žien postupne konvergujú k dôchodkovému veku mužov.

Zdroj: pexels.com

Výpočet dôchodkového veku

Okrem dátumu narodenia a počtu vychovaných detí – u mužov aj žien – vstupuje do výpočtu dôchodkového veku aj ďalšia dôležitá premenná: údaje o zamestnaní v I. pracovnej kategórii alebo v službách v I. alebo II. kategórii funkcií. Na webe Sociálnej poisťovne je k dispozícii kalkulačka výpočtu dôchodkového veku.

Viete…

že, ak si chcete orientačne vyrátať výšku vášho dôchodku, jediná overená a správna je kalkulačka na informatívny výpočet dôchodku Sociálnej poisťovne? Je však nastavená na výpočet dôchodku z I. piliera a nezohľadňuje sporenie v II.a III. pilieri. Na výpočet doplnkového dôchodkového sporenia slúži napríklad táto kalkulačka.

Výhoda nižšieho dôchodkového veku pre ženy…

... ktoré vychovali deti bude skôr či neskôr minulosťou. Dôchodkový vek mužov a žien sa aj v našej krajine postupne vyrovnáva. Počet vychovaných detí je od začiatku roka 2021 parametrom výpočtu dôchodkového veku nielen pre ženy, ale aj pre mužov.

Dôchodok by mal byť stabilným príjmom, aby sme si mohli pokojne a bez starostí užívať to, čo všeobecne nazývame zaslúžený odpočinok. Dnes sa však nemôžeme spoliehať na istotu relatívne primeraného dôchodku z I. piliera a určite sa oplatí sporiť na dôchodok aj v II. a III. pilieri.

Zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Sociálna poisťovňa | Národná banka Slovenska | Asociácia dôchodkových správcovských spoločností | Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita