Dôchodkový vek žien: Aké výhody máte oproti mužom?

Aktuality | 21.04.2022

Zrejme sa zhodneme, že nižší dôchodkový vek žien je spravodlivý. Ženy si možnosť ísť do dôchodku jednoducho zaslúžia z viacerých dôvodov. Jedným zo zásadných zohľadňovaných kritérií výpočtu pri dôchodkovom veku je aj starostlivosť o deti. Od 1. januára 2021 však nastali zmeny týkajúce sa aj veku, odkedy máme nárok na starobný dôchodok.

Zdroj: pexels.com

Slovenský dôchodkový systém stojí…

...na troch samostatných pilieroch. Za takmer 20 rokov od zásadnej dôchodkovej reformy sa ukázalo, ako stabilne sú tieto piliere vystavané a či napríklad znesú aj nesprávne politické rozhodnutia. Napriek všetkému je náš dôchodkový systém od roku 2004 solidárny, zásluhový a trojpilierový.

I. pilier – povinné dôchodkové poistenie

➢    dávkovo definované a priebežne financované dôchodkové poistenie spravované štátom
➢    každý zamestnanec aj podnikateľ odvádza povinné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne
➢    za nezamestnaných platí minimálne odvody štát
➢    z I. piliera sú vyplácané dôchodky všetkým, ktorí na ne majú nárok po dovŕšení dôchodkového veku
➢    strop pre dôchodkový vek u bezdetných mužov a žien je dnes 64 rokov
➢    dôchodkový vek sa u žien aj mužov od 1. januára 2021 znižuje v závislosti od počtu vychovaných detí
➢    druhou podmienkou nároku na starobný dôchodok je dôchodkové poistenie aspoň 15 rokov

II. pilier – starobné dôchodkové sporenie

➢    príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami
➢    štátom garantované a dobrovoľné
➢    limit vstupu do II. piliera je do veku 35 rokov
➢    financie na účte v II. pilieri sú vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku formou dôchodku
➢    výška úspor z II. piliera závisí na výške príjmu, dobe sporenia a stratégii zhodnotenia financií

Zdroj: pexels.com

III. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

➢    príspevkovo definované sporenie financované prostredníctvom kapitalizácie, spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami
➢    je k dispozícii pre zamestnancov od 18 rokov bez stropného limitu veku
➢    na sporenie môže, ale nemusí prispievať aj zamestnávateľ
➢    po dovŕšení dôchodkového veku je možné nasporené financie vybrať jednorazovo alebo ako doplnkový dôchodok
➢    financie je možné vybrať aj predčasne

Aj náš dôchodkový systém by mal posilniť IV. pilier, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt PEPP, iniciovaný Európskym parlamentom a Radou EÚ.

Náš tip

Ak vám zamestnávateľ umožňuje sporenie v II. a III. pilieri, vážte si to, pretože to nie je bežné. Keď vám na sporenie v III. pilieri neprispieva – nemusí – skúste sa opýtať, prečo. Ak vám prispievať nebude, vstúpte vo vlastnom záujme do III. piliera sami. Oceníte to, keď dosiahnete dôchodkový vek, pretože aj malá čiastka sporená mesačne vám pomôže vybudovať stabilný dôchodok.

Dôchodkový vek

Výška dôchodkového veku ako kľúčovej podmienky nároku na starobný dôchodok sa od 1. januára 2021 pomerne zásadne zmenila. Podrobné tabuľky s dôchodkovým vekom žien a mužov sú k dispozícii na webe Sociálnej poisťovne a aj ako prílohy novely zákona o sociálnom poistení.

Od začiatku minulého roka sa dôchodkový vek upravil tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o 6 mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku. Zmena platí nielen pre ženy, ale aj pre mužov.

Pri skôr narodených dôchodcoch bol pred minuloročnou zmenou dôchodkového veku najvyšší rozdiel medzi dôchodkovým vekom dôchodcu a dôchodkyne narodenými v tom istom roku až 9 rokov. Dôchodkový vek žien, ktoré vychovali 5 a viac detí bol 53 rokov, mužov bez ohľadu na počet vychovaných detí 62 rokov.

Podľa analýzy expertov z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá predchádzala „zastropovaniu“ dôchodkového veku od 1. januára 2021, dôjde postupne k vyrovnaniu dôchodkového veku žien a mužov. Momentálne sme v prechodnom období, v ktorom všetky kategórie dôchodkových vekov žien postupne konvergujú k dôchodkovému veku mužov.

Zdroj: pexels.com

Výpočet dôchodkového veku

Okrem dátumu narodenia a počtu vychovaných detí – u mužov aj žien – vstupuje do výpočtu dôchodkového veku aj ďalšia dôležitá premenná: údaje o zamestnaní v I. pracovnej kategórii alebo v službách v I. alebo II. kategórii funkcií. Na webe Sociálnej poisťovne je k dispozícii kalkulačka výpočtu dôchodkového veku.

Viete…

že, ak si chcete orientačne vyrátať výšku vášho dôchodku, jediná overená a správna je kalkulačka na informatívny výpočet dôchodku Sociálnej poisťovne? Je však nastavená na výpočet dôchodku z I. piliera a nezohľadňuje sporenie v II.a III. pilieri. Na výpočet doplnkového dôchodkového sporenia slúži napríklad táto kalkulačka.

Výhoda nižšieho dôchodkového veku pre ženy…

... ktoré vychovali deti bude skôr či neskôr minulosťou. Dôchodkový vek mužov a žien sa aj v našej krajine postupne vyrovnáva. Počet vychovaných detí je od začiatku roka 2021 parametrom výpočtu dôchodkového veku nielen pre ženy, ale aj pre mužov.

Dôchodok by mal byť stabilným príjmom, aby sme si mohli pokojne a bez starostí užívať to, čo všeobecne nazývame zaslúžený odpočinok. Dnes sa však nemôžeme spoliehať na istotu relatívne primeraného dôchodku z I. piliera a určite sa oplatí sporiť na dôchodok aj v II. a III. pilieri.

Zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Sociálna poisťovňa | Národná banka Slovenska | Asociácia dôchodkových správcovských spoločností | Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.