Dôchodok pre dlhodobo nezamestnaného človeka: Ako ho vypočítať?

Aktuality | 08.03.2022

Dôchodok nie je dávka, ktorú občan Slovenskej republiky dostane automaticky. Na to, aby ste mohli mať nárok minimálne na starobný typ, musíte spĺňať niekoľko podmienok. Od nich sa následne odvíja aj jeho celková výška.

Zdroj: unsplush.com

Kto má nárok na starobný dôchodok?

Dlhodobo nezamestnaný človek môže mať nárok na dôchodok. Platí to ale len vtedy, ak bol počas svojho života určitý čas dôchodkovo poistený.

Kto všetko má na Slovensku nárok na starobný dôchodok? Podľa Sociálnej poisťovne ide o ľudí spĺňajúcich tieto body:

●      poistenec bol poistený minimálne 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
●      poistenec dovŕšil dôchodkový vek

V praxi to znamená, že nárok na dôchodok nevzniká len vekom. Oveľa dôležitejšia je prvá podmienka, čiže dĺžka poistenia.

Vedeli ste, že …

… v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 stačilo byť pre nárok na dôchodok poistený len 10 rokov? Táto povinnosť sa následne predĺžila o ďalších 5 rokov.

Občan môže byť poistený v štyroch prípadoch, a to ako:

●      zamestnanec
●      SZČO
●      dobrovoľne dôchodkovo poistený
●      ak za osobu platil určitý čas poistenie štát

Štát platí za osoby poistenie len v niektorých prípadoch. Zvyčajne ide o:

●      osoby, ktoré sa starajú o dieťa do veku 6 rokov, prípadne do veku 18 rokov, ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím
●      opatrovateľov a osobných asistentov – maximálne však po dobu 12 rokov
●      osobu, ktorej sa vypláca úrazová renta

Na druhej strane, štát za vás nebude platiť dôchodkové poistenie, ak poberáte dávky v nezamestnanosti, ak máte dávky v hmotnej núdzi či ste dobrovoľne nezamestnaní. To isté platí aj vtedy, keď ste SZČO bez povinného dôchodkového poistenia.

Zdroj: unsplush.com

Existujú však výnimky

Tak, ako v mnohých iných oblastiach, aj v tejto oblasti existujú viaceré výnimky. Vo všeobecnosti platí, že človek, ktorý celý život nepracoval, nemá na dôchodok nárok.

To ale neplatí napríklad vtedy, keď sa žena stará o niekoľko detí. Počas materskej dovolenky za ňu dôchodkové poistenie platí štát. Ak teda pracovala len zopár rokov alebo vôbec, nepredstavuje to žiaden problém. Na dávky nárok má.

Rada odborníka

Žena starajúca sa o deti síce na dávky nárok má, no spravidla sú veľmi nízke. V súčasnosti dosahujú hodnotu do 250 eur. Takáto suma nemusí poskytovať dostatočnú stabilitu a istotu v budúcnosti.

Ako vypočítať výšku dôchodku?

Výška dôchodku sa dá vypočítať jednoduchým vzorcom. Vyzerá takto:

SD = POMB x ODP x ADH

Vysvetlivky:

●      SD – priznaná mesačná suma starobného dôchodku.

●      POMB – priemerný osobný mzdový bod. Určuje sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky obdobia dôchodkového poistenia. V prípade, že ste mali počas života priemernú mzdu, jeho hodnota by mala byť približne 1. Žena, za ktorú platil poistenie štát a za svoj život nepracovala, pretože vychovávala deti, má POMB v hodnote približne 0,7.

●      ODP – obdobie dôchodkového poistenia v rokoch. Bežný pracujúci a po celý život poistený občan dosahuje v tomto bode hodnotu približne 40 (za každý rok jeden bod, v tomto prípade počítame, že bol poistený 40 rokov). Žena vychovávajúca deti, za ktorú platil štát poistenie napríklad 20 rokov, bude mať ODP 20.

●      ADH – aktuálna dôchodková hodnota. Mení sa každý rok. Určuje sa ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka spred dvoch rokov. V roku 2022 predstavuje ADH 15,13 eur.

Výpočet výšky dôchodku sa následne odvíja od toho, ako dlho ste boli dôchodkovo poistení. Ak ste počas svojho života nikdy nepracovali a štát za vás poistenie neplatil, nárok na dôchodok nie je žiadny. Znamená to, že po dovŕšení dôchodkového veku nedostanete žiadne dávky.

Zdroj: unsplush.com

Občan v minulosti pracujúci 15 rokov, no v súčasnosti dlhodobo nezamestnaný, má nárok na dávku. Bude však oveľa nižšia ako v prípade, že by pracoval dlhšie.

Vzorec na výpočet bude vyzerať:

SD = 1 x 15 x 15,13

SD = 226,95 eur

Žena vychovávajúca deti, za ktorú platil štát dôchodkové poistenie po dobu 20 rokov, má nárok na takýto dôchodok:

SD = 0,7 x 20 x 15,13

SD = 211,85 eur

Sumy dôchodku sú, v porovnaní s bežným občanom pracujúcim a dôchodkovo poisteným po dobu 40 rokov, oveľa nižšie. S touto skutočnosťou však dlhodobo nezamestnané osoby a osoby na materskej dovolenke musia počítať.

Na dôchodok myslite už v mladosti

Dôchodok je dôležitou dávkou. Pomôže vám vo vyššom veku, keď už nebudete schopní pracovať. Čím vyšší bude, tým lepšie sa vám bude žiť. Dobrou správou je, že starobný dôchodok nie je jediný. Okrem neho môžete vyskúšať aj II. a III. pilier. ktoré vám zaisťujú rôzne benefity a výhody. Myslite na dôchodok už v nižšom veku a začnite naň sporiť čo najskôr.

zdroj: socpoist.sk