Dôchodok pre dlhodobo nezamestnaného človeka: Ako ho vypočítať?

Aktuality | 08.03.2022

Dôchodok nie je dávka, ktorú občan Slovenskej republiky dostane automaticky. Na to, aby ste mohli mať nárok minimálne na starobný typ, musíte spĺňať niekoľko podmienok. Od nich sa následne odvíja aj jeho celková výška.

Zdroj: unsplush.com

Kto má nárok na starobný dôchodok?

Dlhodobo nezamestnaný človek môže mať nárok na dôchodok. Platí to ale len vtedy, ak bol počas svojho života určitý čas dôchodkovo poistený.

Kto všetko má na Slovensku nárok na starobný dôchodok? Podľa Sociálnej poisťovne ide o ľudí spĺňajúcich tieto body:

●      poistenec bol poistený minimálne 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
●      poistenec dovŕšil dôchodkový vek

V praxi to znamená, že nárok na dôchodok nevzniká len vekom. Oveľa dôležitejšia je prvá podmienka, čiže dĺžka poistenia.

Vedeli ste, že …

… v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 stačilo byť pre nárok na dôchodok poistený len 10 rokov? Táto povinnosť sa následne predĺžila o ďalších 5 rokov.

Občan môže byť poistený v štyroch prípadoch, a to ako:

●      zamestnanec
●      SZČO
●      dobrovoľne dôchodkovo poistený
●      ak za osobu platil určitý čas poistenie štát

Štát platí za osoby poistenie len v niektorých prípadoch. Zvyčajne ide o:

●      osoby, ktoré sa starajú o dieťa do veku 6 rokov, prípadne do veku 18 rokov, ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím
●      opatrovateľov a osobných asistentov – maximálne však po dobu 12 rokov
●      osobu, ktorej sa vypláca úrazová renta

Na druhej strane, štát za vás nebude platiť dôchodkové poistenie, ak poberáte dávky v nezamestnanosti, ak máte dávky v hmotnej núdzi či ste dobrovoľne nezamestnaní. To isté platí aj vtedy, keď ste SZČO bez povinného dôchodkového poistenia.

Zdroj: unsplush.com

Existujú však výnimky

Tak, ako v mnohých iných oblastiach, aj v tejto oblasti existujú viaceré výnimky. Vo všeobecnosti platí, že človek, ktorý celý život nepracoval, nemá na dôchodok nárok.

To ale neplatí napríklad vtedy, keď sa žena stará o niekoľko detí. Počas materskej dovolenky za ňu dôchodkové poistenie platí štát. Ak teda pracovala len zopár rokov alebo vôbec, nepredstavuje to žiaden problém. Na dávky nárok má.

Rada odborníka

Žena starajúca sa o deti síce na dávky nárok má, no spravidla sú veľmi nízke. V súčasnosti dosahujú hodnotu do 250 eur. Takáto suma nemusí poskytovať dostatočnú stabilitu a istotu v budúcnosti.

Ako vypočítať výšku dôchodku?

Výška dôchodku sa dá vypočítať jednoduchým vzorcom. Vyzerá takto:

SD = POMB x ODP x ADH

Vysvetlivky:

●      SD – priznaná mesačná suma starobného dôchodku.

●      POMB – priemerný osobný mzdový bod. Určuje sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky obdobia dôchodkového poistenia. V prípade, že ste mali počas života priemernú mzdu, jeho hodnota by mala byť približne 1. Žena, za ktorú platil poistenie štát a za svoj život nepracovala, pretože vychovávala deti, má POMB v hodnote približne 0,7.

●      ODP – obdobie dôchodkového poistenia v rokoch. Bežný pracujúci a po celý život poistený občan dosahuje v tomto bode hodnotu približne 40 (za každý rok jeden bod, v tomto prípade počítame, že bol poistený 40 rokov). Žena vychovávajúca deti, za ktorú platil štát poistenie napríklad 20 rokov, bude mať ODP 20.

●      ADH – aktuálna dôchodková hodnota. Mení sa každý rok. Určuje sa ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka spred dvoch rokov. V roku 2022 predstavuje ADH 15,13 eur.

Výpočet výšky dôchodku sa následne odvíja od toho, ako dlho ste boli dôchodkovo poistení. Ak ste počas svojho života nikdy nepracovali a štát za vás poistenie neplatil, nárok na dôchodok nie je žiadny. Znamená to, že po dovŕšení dôchodkového veku nedostanete žiadne dávky.

Zdroj: unsplush.com

Občan v minulosti pracujúci 15 rokov, no v súčasnosti dlhodobo nezamestnaný, má nárok na dávku. Bude však oveľa nižšia ako v prípade, že by pracoval dlhšie.

Vzorec na výpočet bude vyzerať:

SD = 1 x 15 x 15,13

SD = 226,95 eur

Žena vychovávajúca deti, za ktorú platil štát dôchodkové poistenie po dobu 20 rokov, má nárok na takýto dôchodok:

SD = 0,7 x 20 x 15,13

SD = 211,85 eur

Sumy dôchodku sú, v porovnaní s bežným občanom pracujúcim a dôchodkovo poisteným po dobu 40 rokov, oveľa nižšie. S touto skutočnosťou však dlhodobo nezamestnané osoby a osoby na materskej dovolenke musia počítať.

Na dôchodok myslite už v mladosti

Dôchodok je dôležitou dávkou. Pomôže vám vo vyššom veku, keď už nebudete schopní pracovať. Čím vyšší bude, tým lepšie sa vám bude žiť. Dobrou správou je, že starobný dôchodok nie je jediný. Okrem neho môžete vyskúšať aj II. a III. pilier. ktoré vám zaisťujú rôzne benefity a výhody. Myslite na dôchodok už v nižšom veku a začnite naň sporiť čo najskôr.

zdroj: socpoist.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.