Formy vyplácania dôchodku z II. piliera

Aktuality | 14.02.2022

Téma dôchodkov je aktuálna bez ohľadu na to, či začíname pracovať, alebo sa pomaly blížime k veku, kedy sa chystáme na zaslúžený odpočinok. V takomto prípade túžime, aby náš životný štandard ostal čo najviac stabilný. Vďaka tomu a kvôli nedokonalosti aktuálneho dôchodkového zabezpečenia bol v roku 2004 tento systém novelizovaný a vznikol II. pilier.

Zdroj: pixabay.com

II. pilier v skratke

Financovanie I. piliera je priebežné a do veľkej miery závisí od ekonomickej činnosti obyvateľstva. Inými slovami, dnešnými odvodmi na dôchodkové sporenie sa skladáme na dnes vyplácané dôchodky. Systém je preto funkčný len vtedy, ak spoločnosť tvoria zväčša ekonomicky aktívni ľudia.

Realita je však iná. Vďaka negatívnemu vývoju demografickej krivky a vyššieho stredného veku dožitia je I. pilier z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Z tohto dôvodu vznikol II. pilier, kde si viete časť zo svojich odvodov nechať pre svoj budúci dôchodok. Aktuálny pomer je 12,5 % pre I. pilier a 5,5 % pre II. pilier.

O úspory v II. pilieri sa stará DSS, ktorá ich vie podľa vášho želania zhodnocovať, a to buď v konzervatívnych fondoch, kde je miera investičného rizika nižšia, ale aj výnosy bývajú nižšie, alebo v akciových fondoch, kde je situácia opačná. Taktiež si viete na sporiaci účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Toto patrí k sporiacej fáze.

Formy vyplácania dôchodku z II. piliera

Pri vyplácaní dôchodku z II. piliera poznáme tieto tri formy:

●      doživotný dôchodok – vypláca ho životná poisťovňa, s ktorou uzavriete zmluvu
●      dočasný dôchodok – vypláca ho životná poisťovňa, s ktorou uzavriete zmluvu
●      programový výber – vypláca ho DSS

Vedeli ste, že…

II. pilier v roku 2021 zarábal, avšak zisk obišiel väčšinu sporiteľov kvôli zle nastavému investičnému fondu?

Doživotný dôchodok

Doživotný dôchodok je poistný produkt, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje vyplácať vám dôchodok do konca vášho života. Doživotný dôchodok je základom II. pilierového dôchodkového systému. Po splnení podmienok nároku na dôchodok si podáte žiadosť v Sociálnej poisťovni, ktorá vám následne zašle ponukový list.

V ponukovom liste sa nachádzajú všetky ponuky na dôchodok, na ktoré máte nárok. Sumu za konkrétny dôchodok si určuje poisťovňa, pričom pri jej tvorbe výšky môže zohľadniť iba vek a úspory poistenca. Dôchodok si kupujete z úspor, ktoré máte v DSS. Doživotné dôchodky existujú v niekoľkých variantoch:

 

●      Doživotný dôchodok – toto je základný variant doživotného dôchodku, kde sa vám poisťovňa zaväzuje vyplácať dôchodok až do konca vášho života. V prípade úmrtia po 7-ročnej garancii sa dôchodok prestane vyplácať a pozostalí nemajú nárok na žiadne ďalšie plnenie.

●      Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím – na rozdiel od predošlej varianty sa tu poisťovňa zaväzuje vyplácať pozostalým váš dôchodok zväčša 1 až 2 roky po vašej smrti, pričom jeho výška je taká, aká bola pred vašou smrťou. Tento dôchodok je drahší, čo znamená, že jeho výška bude nižšia, avšak na istý čas zabezpečíte stabilný príjem pre pozostalých.

●      Doživotný dôchodok so zvyšovaním – poisťovňa sa zaväzuje, že váš dôchodok sa bude každoročne zvyšovať o zmluvne dohodnutú čiastku. Oproti prvej variante bude výška mesačného dôchodku nižšia, avšak časom sa bude zvyšovať a kompenzovať infláciu. Pri prvej variante to nie je možné, keďže tam je výška dôchodku nemenná.

●      Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím – je kombináciou predošlých variant a je zo všetkých najdrahší. Jeho najväčšou výhodou je to, že prináša do života najväčšiu stabilitu. Chráni životný štandard z dôvodu inflácie a finančne zabezpečuje pozostalých.

Zdroj: pixabay.com

Dočasný dôchodok

Tento poistný produkt vyplácajú poisťovne rovnako ako pri doživotnom dôchodku. Pri splnení podmienok sa viete dohodnúť s poisťovňou, aby vám vyplácala dočasný dôchodok mesačne v určitej sume. V tomto prípade si viete dohodnúť obdobie 5, 7 alebo 10 rokov. Ak zomriete skôr, ako vám bola vyplatená celá dohodnutá suma v dočasnom dôchodku, tieto nespotrebované prostriedky sa nededia.

Programový výber

Programový výber vypláca DSS, v ktorej máte úspory, a teda sa nepovažuje za poistný produkt. Výšku sumy a dobu jej vyplácania si určujete vy. Jedinou podmienkou na programový výber je to, aby výška vášho doživotného dôchodku bola na úrovni referenčnej sumy, ktorú nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Oproti dočasnému dôchodku sú nespotrebované finančné prostriedky predmetom dedenia.

Zdroj: pixabay.com

Zhrnutie

Ak sa chcete mať na staré kolená lepšie, je dôležité neustále sa vzdelávať v oblasti dôchodkov. Len vedomosti vám pomôžu správne sa rozhodnúť a zabezpečiť si taký životný štandard, na akí ste zvyknutí.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.