Formy vyplácania dôchodku z II. piliera

Aktuality | 14.02.2022

Téma dôchodkov je aktuálna bez ohľadu na to, či začíname pracovať, alebo sa pomaly blížime k veku, kedy sa chystáme na zaslúžený odpočinok. V takomto prípade túžime, aby náš životný štandard ostal čo najviac stabilný. Vďaka tomu a kvôli nedokonalosti aktuálneho dôchodkového zabezpečenia bol v roku 2004 tento systém novelizovaný a vznikol II. pilier.

Zdroj: pixabay.com

II. pilier v skratke

Financovanie I. piliera je priebežné a do veľkej miery závisí od ekonomickej činnosti obyvateľstva. Inými slovami, dnešnými odvodmi na dôchodkové sporenie sa skladáme na dnes vyplácané dôchodky. Systém je preto funkčný len vtedy, ak spoločnosť tvoria zväčša ekonomicky aktívni ľudia.

Realita je však iná. Vďaka negatívnemu vývoju demografickej krivky a vyššieho stredného veku dožitia je I. pilier z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Z tohto dôvodu vznikol II. pilier, kde si viete časť zo svojich odvodov nechať pre svoj budúci dôchodok. Aktuálny pomer je 12,5 % pre I. pilier a 5,5 % pre II. pilier.

O úspory v II. pilieri sa stará DSS, ktorá ich vie podľa vášho želania zhodnocovať, a to buď v konzervatívnych fondoch, kde je miera investičného rizika nižšia, ale aj výnosy bývajú nižšie, alebo v akciových fondoch, kde je situácia opačná. Taktiež si viete na sporiaci účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Toto patrí k sporiacej fáze.

Formy vyplácania dôchodku z II. piliera

Pri vyplácaní dôchodku z II. piliera poznáme tieto tri formy:

●      doživotný dôchodok – vypláca ho životná poisťovňa, s ktorou uzavriete zmluvu
●      dočasný dôchodok – vypláca ho životná poisťovňa, s ktorou uzavriete zmluvu
●      programový výber – vypláca ho DSS

Vedeli ste, že…

II. pilier v roku 2021 zarábal, avšak zisk obišiel väčšinu sporiteľov kvôli zle nastavému investičnému fondu?

Doživotný dôchodok

Doživotný dôchodok je poistný produkt, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje vyplácať vám dôchodok do konca vášho života. Doživotný dôchodok je základom II. pilierového dôchodkového systému. Po splnení podmienok nároku na dôchodok si podáte žiadosť v Sociálnej poisťovni, ktorá vám následne zašle ponukový list.

V ponukovom liste sa nachádzajú všetky ponuky na dôchodok, na ktoré máte nárok. Sumu za konkrétny dôchodok si určuje poisťovňa, pričom pri jej tvorbe výšky môže zohľadniť iba vek a úspory poistenca. Dôchodok si kupujete z úspor, ktoré máte v DSS. Doživotné dôchodky existujú v niekoľkých variantoch:

 

●      Doživotný dôchodok – toto je základný variant doživotného dôchodku, kde sa vám poisťovňa zaväzuje vyplácať dôchodok až do konca vášho života. V prípade úmrtia po 7-ročnej garancii sa dôchodok prestane vyplácať a pozostalí nemajú nárok na žiadne ďalšie plnenie.

●      Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím – na rozdiel od predošlej varianty sa tu poisťovňa zaväzuje vyplácať pozostalým váš dôchodok zväčša 1 až 2 roky po vašej smrti, pričom jeho výška je taká, aká bola pred vašou smrťou. Tento dôchodok je drahší, čo znamená, že jeho výška bude nižšia, avšak na istý čas zabezpečíte stabilný príjem pre pozostalých.

●      Doživotný dôchodok so zvyšovaním – poisťovňa sa zaväzuje, že váš dôchodok sa bude každoročne zvyšovať o zmluvne dohodnutú čiastku. Oproti prvej variante bude výška mesačného dôchodku nižšia, avšak časom sa bude zvyšovať a kompenzovať infláciu. Pri prvej variante to nie je možné, keďže tam je výška dôchodku nemenná.

●      Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím – je kombináciou predošlých variant a je zo všetkých najdrahší. Jeho najväčšou výhodou je to, že prináša do života najväčšiu stabilitu. Chráni životný štandard z dôvodu inflácie a finančne zabezpečuje pozostalých.

Zdroj: pixabay.com

Dočasný dôchodok

Tento poistný produkt vyplácajú poisťovne rovnako ako pri doživotnom dôchodku. Pri splnení podmienok sa viete dohodnúť s poisťovňou, aby vám vyplácala dočasný dôchodok mesačne v určitej sume. V tomto prípade si viete dohodnúť obdobie 5, 7 alebo 10 rokov. Ak zomriete skôr, ako vám bola vyplatená celá dohodnutá suma v dočasnom dôchodku, tieto nespotrebované prostriedky sa nededia.

Programový výber

Programový výber vypláca DSS, v ktorej máte úspory, a teda sa nepovažuje za poistný produkt. Výšku sumy a dobu jej vyplácania si určujete vy. Jedinou podmienkou na programový výber je to, aby výška vášho doživotného dôchodku bola na úrovni referenčnej sumy, ktorú nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Oproti dočasnému dôchodku sú nespotrebované finančné prostriedky predmetom dedenia.

Zdroj: pixabay.com

Zhrnutie

Ak sa chcete mať na staré kolená lepšie, je dôležité neustále sa vzdelávať v oblasti dôchodkov. Len vedomosti vám pomôžu správne sa rozhodnúť a zabezpečiť si taký životný štandard, na akí ste zvyknutí.