Index daňovej spoľahlivosti: Viete, čo to je?

Aktuality | 26.10.2022

Index daňovej spoľahlivosti je verejný index, ktorý vytvorila Finančná správa. Jeho úlohou je hodnotenie daňových subjektov a ich spoľahlivosti pri plnení daňových povinností. V dnešnom článku sa pozrieme na to, kto je týmto indexom hodnotený, aký význam má pre firmy a pre vás a aké zmeny nastali po 01. 01. 2022.

Zdroj: pexels.com

Index daňovej spoľahlivosti: Koho sa týka?

Nie každý daňový subjekt je hodnotený Finančnou správou. V prvom rade musí ísť o podnikateľov, t.j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.”

Okrem toho musia spĺňať tieto podmienky:

●      sú registrované na dani z príjmov minimálne 2 roky
●      nemajú prerušenú registráciu na dani z príjmu
●      k dátumu indexácie nie sú v likvidácii alebo v konkurze

Vedeli ste, že…

… v roku 2021 vybral štát na dani z príjmu právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov takmer 2,4 miliardy eur?

Kritéria hodnotenia

Od 1. 1. 2022 vstúpili do platnosti zmeny v kritériách na základe, ktorých sa hodnotí daňový subjekt. Doteraz stačilo dodržať všetky povinnosti voči Finančnej správe. Po novom však do hodnotenia vstupujú aj ekonomické ukazovatele, ako napríklad:

●      hospodárenie subjektu
●      počet zamestnancov
●      výška obratu
●      efektívna daňová sadzba (EDS)

Pôvodné kritéria ostávajú naďalej v platnosti. Celkovo ich je 15 a všetky nájdete na stránke Finančnej správy.

Tri stupne spoľahlivosti

Po zhodnotení všetkých kritérií a ekonomických ukazovateľov sa hodnoteným subjektom priradzujú body, ktoré rozhodujú o stupni spoľahlivosti. Sú to tieto 3 stupne:

●      Vysoko spoľahlivé – ide o subjekty, ktoré v hodnotení dostali 10 a menej bodov, a pritom spĺňajú podmienku ekonomického ukazovateľa. Konkrétne, keď je vypočítaná EDS vyššia ako hraničná hranica EDS.

●      Spoľahlivé – tieto subjekty dosiahli v hodnotení viac ako 10 bodov a najviac 24 bodov alebo ak má subjekt najviac 10 bodov, avšak podmienku ekonomického ukazovateľa nespĺňa.

●      Nespoľahlivé – v hodnotení dosiahli 25 a viac bodov.

Zdroj: pexels.com

Benefity a obmedzenia

Index daňovej spoľahlivosti slúži aj na to, aby sa zlepšila efektivita plnenia daňových povinností. Daňovým subjektom preto na základe ich spoľahlivosti prináležia rôzne benefity. Ide napríklad o prednostné vybavenie žiadostí alebo predĺženie lehôt na plnenie daňových povinností alebo daňovej kontroly.

Voči nespoľahlivým daňovým subjektom sa uplatňujú obmedzenia, ktoré sú upravené v zákone. Aktuálne ide iba o jedno obmedzenie, ktorým je osemdňová lehota na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti miestneho zisťovania, daňovej kontroly či vyrubovacieho konania.

Novelizácia, ktorá vstúpila do platnosti od 1. 1. 2022, zahŕňa aj zmenu v benefitoch. Ak je daňovník vysoko spoľahlivý daňový subjekt, vďaka benefitom vie šetriť aj peniaze. Napríklad poplatok za vydanie záväzného stanoviska je znížený až o polovicu. V praxi to znamená, že z pôvodných 1000 € za vydanie záväzného stanoviska zaplatí 500 €.

Tip

Kompletný zoznam benefitov z oboch kategórií nájdete na stránke Finančnej správy.

 

Oznámenie a zverejnenie indexu daňovej spoľahlivosti

Oznámenie o daňovej spoľahlivosti je zasielané daňovým subjektom na polročnej báze. Najbližšie budú tieto oznámenia zaslané k 31. 1. 2023. Voči výsledku je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia oznámenia indexu daňovej spoľahlivosti. Ak lehota na jej podanie uplynie, budú platiť benefity alebo obmedzenia na základe hodnotenia spoľahlivosti.

Po novom mal byť tento index zverejnený na webe Finančnej správy už 30. 09. 2022. Nakoniec sa dátum zmenil a index daňovej spoľahlivosti bude zverejnený do 31. 01. 2023.

Zdroj: pexels.com

Zhrnutie

Index daňovej spoľahlivosti zahŕňa nielen benefity, ktoré dostávajú daňové subjekty, ale aj reputáciu daňovníka. Keďže tento index bude zverejnený na webe Finančnej správy, každý uvidí mieru jeho spoľahlivosti. Zákon nijako nezakazuje obchodovanie s nespoľahlivými subjektmi, ale v dnešnej dobe je stabilita a spoľahlivosť kľúčová.

Zdroj: finančná správa