Index daňovej spoľahlivosti: Viete, čo to je?

Aktuality | 26.10.2022

Index daňovej spoľahlivosti je verejný index, ktorý vytvorila Finančná správa. Jeho úlohou je hodnotenie daňových subjektov a ich spoľahlivosti pri plnení daňových povinností. V dnešnom článku sa pozrieme na to, kto je týmto indexom hodnotený, aký význam má pre firmy a pre vás a aké zmeny nastali po 01. 01. 2022.

Zdroj: pexels.com

Index daňovej spoľahlivosti: Koho sa týka?

Nie každý daňový subjekt je hodnotený Finančnou správou. V prvom rade musí ísť o podnikateľov, t.j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.”

Okrem toho musia spĺňať tieto podmienky:

●      sú registrované na dani z príjmov minimálne 2 roky
●      nemajú prerušenú registráciu na dani z príjmu
●      k dátumu indexácie nie sú v likvidácii alebo v konkurze

Vedeli ste, že…

… v roku 2021 vybral štát na dani z príjmu právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov takmer 2,4 miliardy eur?

Kritéria hodnotenia

Od 1. 1. 2022 vstúpili do platnosti zmeny v kritériách na základe, ktorých sa hodnotí daňový subjekt. Doteraz stačilo dodržať všetky povinnosti voči Finančnej správe. Po novom však do hodnotenia vstupujú aj ekonomické ukazovatele, ako napríklad:

●      hospodárenie subjektu
●      počet zamestnancov
●      výška obratu
●      efektívna daňová sadzba (EDS)

Pôvodné kritéria ostávajú naďalej v platnosti. Celkovo ich je 15 a všetky nájdete na stránke Finančnej správy.

Tri stupne spoľahlivosti

Po zhodnotení všetkých kritérií a ekonomických ukazovateľov sa hodnoteným subjektom priradzujú body, ktoré rozhodujú o stupni spoľahlivosti. Sú to tieto 3 stupne:

●      Vysoko spoľahlivé – ide o subjekty, ktoré v hodnotení dostali 10 a menej bodov, a pritom spĺňajú podmienku ekonomického ukazovateľa. Konkrétne, keď je vypočítaná EDS vyššia ako hraničná hranica EDS.

●      Spoľahlivé – tieto subjekty dosiahli v hodnotení viac ako 10 bodov a najviac 24 bodov alebo ak má subjekt najviac 10 bodov, avšak podmienku ekonomického ukazovateľa nespĺňa.

●      Nespoľahlivé – v hodnotení dosiahli 25 a viac bodov.

Zdroj: pexels.com

Benefity a obmedzenia

Index daňovej spoľahlivosti slúži aj na to, aby sa zlepšila efektivita plnenia daňových povinností. Daňovým subjektom preto na základe ich spoľahlivosti prináležia rôzne benefity. Ide napríklad o prednostné vybavenie žiadostí alebo predĺženie lehôt na plnenie daňových povinností alebo daňovej kontroly.

Voči nespoľahlivým daňovým subjektom sa uplatňujú obmedzenia, ktoré sú upravené v zákone. Aktuálne ide iba o jedno obmedzenie, ktorým je osemdňová lehota na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti miestneho zisťovania, daňovej kontroly či vyrubovacieho konania.

Novelizácia, ktorá vstúpila do platnosti od 1. 1. 2022, zahŕňa aj zmenu v benefitoch. Ak je daňovník vysoko spoľahlivý daňový subjekt, vďaka benefitom vie šetriť aj peniaze. Napríklad poplatok za vydanie záväzného stanoviska je znížený až o polovicu. V praxi to znamená, že z pôvodných 1000 € za vydanie záväzného stanoviska zaplatí 500 €.

Tip

Kompletný zoznam benefitov z oboch kategórií nájdete na stránke Finančnej správy.

 

Oznámenie a zverejnenie indexu daňovej spoľahlivosti

Oznámenie o daňovej spoľahlivosti je zasielané daňovým subjektom na polročnej báze. Najbližšie budú tieto oznámenia zaslané k 31. 1. 2023. Voči výsledku je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia oznámenia indexu daňovej spoľahlivosti. Ak lehota na jej podanie uplynie, budú platiť benefity alebo obmedzenia na základe hodnotenia spoľahlivosti.

Po novom mal byť tento index zverejnený na webe Finančnej správy už 30. 09. 2022. Nakoniec sa dátum zmenil a index daňovej spoľahlivosti bude zverejnený do 31. 01. 2023.

Zdroj: pexels.com

Zhrnutie

Index daňovej spoľahlivosti zahŕňa nielen benefity, ktoré dostávajú daňové subjekty, ale aj reputáciu daňovníka. Keďže tento index bude zverejnený na webe Finančnej správy, každý uvidí mieru jeho spoľahlivosti. Zákon nijako nezakazuje obchodovanie s nespoľahlivými subjektmi, ale v dnešnej dobe je stabilita a spoľahlivosť kľúčová.

Zdroj: finančná správa

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.