Na predčasný dôchodok dosiahne menej ľudí.

Aktuality | 01.12.2022

Predčasný starobný dôchodok dostane novú podobu. Po novom sa bude do predčasnej penzie odchádzať za prísnejších podmienok, ľudia ale získajú aj jednu novú možnosť navyše. Zmenu priniesla novela zákona o sociálnom poistení, ktorú na jeseň schválil parlament, ako súčasť dôchodkovej reformy prvého piliera.

Ak bude chcieť zamestnanec odísť do predčasnej penzie, výška jeho dôchodku musí presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. To v praxi znamená, že výška predčasného dôchodku ľudí, ktorí chcú ísť do penzie skôr, musí byť minimálne 375,10 € mesačne, v opačnom prípade Vám Sociálne poisťovňa predčasný dôchodok neprizná (do novembra 2022 postačovala pre skorší odchod výška 281,40 €). Na predčasný starobný dôchodok tak bude mať nárok menej ľudí ako v súčasnosti.

Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok musí spĺňať aj ďalšie podmienky:

- mať aspoň 15 odpracovaných rokov dôchodkového poistenia

- do riadneho dôchodkového veku mu zostávajú maximálne 2 roky

- nemôže byť zamestnaný

Zmieriť sa v prípade záujmu o predčasný dôchodok musíte aj s výraznou sankciou. Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok až do dovŕšenia dôchodkového veku. To v praxi znamená, že ak poistenec o predčasný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, tento sa mu skráti o 12,5 %.  Ak oň požiada rok pred dovŕšením penzijného veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %. Vyššie uvedená minimálna hranica musí byť dosiahnutá po tomto krátení!

Individuálny dôchodkový vek

Novelou zákona sa zaviedla aj druhá možnosť predčasnej penzie. Ľudia budú môcť o ňu požiadať vtedy, ak aspoň 40 rokov pracovali, respektíve platili dôchodkové poistenie. Každý človek, ktorý sa rozhodne odísť do dôchodku za týchto podmienok, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Táto zmena je určená najmä pre ľudí, ktorí začali pracovať v mladom veku a pôsobia v manuálne náročných profesiách. V ideálnom prípade by o ňu mohol požiadať zamestnanec, ktorý nastúpil do zamestnania v 18 roku života a nepretržite pracoval do veku 58 rokov.

Za odpracovaný rok sa ale nebude považovať taký, za ktorý bolo poistné na dôchodkové poistenie zaplatené dodatočne, ďalej obdobia nezamestnanosti, odborného či politického školenia, či iné štúdium. Pri individuálnom odchode do penzie pribudlo aj ďalšie pravidlo, ktoré by malo dôchodkovú dávku zvýšiť, ak má penzista odrobených viac rokov, ako je minimálnych 40. Samotný dôchodok sa počíta súčinom počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Po novom sa suma predčasného starobného dôchodku zvýši vždy o 0,2 percenta tohto súčinu. Penzista ich dostane pri výpočte za každý mesiac odo dňa, kedy získal 40 odpracovaných rokov až do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku.

O tento typ individuálneho predčasného dôchodku môžete požiadať od januára tohto roka.

Časť novely zákona, ktorá určuje nové podmienky pre predčasný starobný dôchodok, začala platiť už od začiatku novembra 2022. Individuálny dôchodkový vek od januára 2023.
Podľa štatistík Sociálnej poisťovne bola k 30. septembru 2022 priemerná starobná penzia 517,42 eura. Priemerný predčasný dôchodok bol len 503,96 eura a poberalo ho necelých 12-tisíc seniorov.

Keďže inflácia dnes predbieha reálny rast miezd, tak v rozpočtoch mnohých domácností bude postupne narastať napätie medzi príjmovou a výdavkovou časťou. Dá sa predpokladať, že do finančných problémov sa postupne dostane väčšie percento domácností, preto si aj odchod do predčasného dôchodku treba veľmi citlivo zvážiť.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.