Najnižšie dôchodky sa novoročnej valorizácie nedočkajú

Aktuality | 10.01.2022

Dôchodcovia s najnižšími príjmami nedostanú od vlády práve najkrajšie želanie do nového roka. Prvý rok totiž začína platiť úprava valorizácie dôchodkov, z ktorej vyplýva, že čím nižšiu penziu človek poberá, tým menej dostane, a to všetko v čase rekordne rastúcej inflácie aj nákladov na život.

Zdroj: pixabay.com

Pevná čiastka valorizácie skončila

Od roku 2017 boli dôchodcovia zvyknutí, že štát sa im snažil kompenzovať znehodnotenie peňazí infláciou pravidelnou valorizáciou dôchodkov. Od roku 2017 bola totiž výška starobných dôchodkov každoročne valorizovaná. Išlo o dve možnosti:

●      Prvou bola pevná čiastka, ktorá predstavovala navýšenie o 2 % z priemernej mesačnej sumy daného dôchodku vykázanej k 30. júnu aktuálneho roku.
●      Druhou možnosťou bolo navýšenie o takzvanú dôchodcovskú infláciu, ktorá v roku 2021 predstavovala 2,6 %.

Čo to pre dôchodky znamenalo v praxi?

V roku 2021 mal každý poberateľ starobného dôchodku garantovaný nárast dávky najmenej o 9,40 eur. Na to môžu tento rok dôchodcovia zabudnúť.

Od januára 2022 sa dôchodky už valorizujú len o dôchodcovskú infláciu. Znamená to, že ľudia, ktorí majú najnižšie dôchodky a ktorým zvýšenie nahrádzala pevná suma, dostanú ešte menej, prípadne nič.

Dôchodcovská inflácia pritom predstavuje iba 1,3 % popri tom, ako sme dosiahli infláciu približne 5 % s predpokladom ďalšieho rastu.

Vedeli ste, že...

... dôchodca, ktorý poberal v minulom roku 427 eur, získal valorizáciou 9,40 eur? V roku 2022 môže očakávať len 6,07 eur. Namiesto predpokladaných 436,40 dostane v januári iba niečo viac ako 433 eur.

Minimálny dôchodok sa valorizovať nebude vôbec

Ak ste si mysleli, že horšie to už byť nemôže, tak vás sklameme. Môže. Dôchodcovia, ktorých sa najviac dotýka zvyšovanie cien a už dnes nemajú dostatok financií, nedostanú vôbec nič. Ak ste poberateľom najnižšieho dôchodku a ani po valorizácií nedosiahnete výšku minimálneho dôchodku, dôchodok nečaká žiadny nárast vo forme valorizácie.

Týka sa to najmä seniorov, ktorým bola vypočítaná dôchodková dávka nižšia ako je zákonom stanovený minimálny dôchodok – 334,30 eur. Ak je teda dôchodok menší ako štátom garantovaný minimálny dôchodok, dôchodcovia s takto nízkymi penziami nedostanú v januári 2022 na prilepšenie od štátu ani euro.

Zdroj: pixabay.com

Rozdiel medzi bežnou a dôchodcovskou infláciou

Dôchodcovská inflácia je percento, ktoré má reflektovať rast cien a služieb, ktoré sa týkajú predovšetkým starobných dôchodcov. Dôchodcovská inflácia predstavuje percento medziročného nárastu cien za domácnosti seniorov podľa ich nákupného správania.

Tento údaj zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky vždy za obdobie prvého polroka daného kalendárneho roka. Následne sa penzia zvýši o dané percento z celkovej výšky dôchodku. Tento rok je inflácia za domácnosti seniorov na úrovni 1,30 %, čo je dôvod, prečo sa starobné penzie zvýšia v roku 2022 presne o rovnaké percento.

O koľko si dôchodcovia v roku 2022 prilepšia?

Aktuálna valorizácia je postavená proti tým, ktorí majú najmenej peňazí. Pri raste cien a služieb by zvýšenie o pevnú sumu pomohlo teda tým, ktorí majú dnes najmenej a v roku 2022 budú mať vďaka nešťastne nastavenej valorizácii ešte menej.

O koľko sa teda zvýši dôchodok?

-        pri penzii 350 eur je zvýšenie o 4,60 eur
-        pri 400 eurách si prilepší penzista o 6 eur
-        pri priemernom dôchodku okolo 500 eur je zvýšenie o 6,50 eur

Aj tieto malé čiastky sú však len vodou na mlyn ľuďom, ktorí chápu, že na štát sa nebude dať spoliehať ani v budúcnosti. Aké je to zvýšenie penzie, ak nekompenzuje ani náklady na rast cien bežných potravín, na ktorých počas mesiaca zaplatí viac ako je valorizácia?

Zdroj: pixabay.com

Istota je vlastný dôchodkový účet

Na výpočet dôchodku sa používa aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom si poistenec požiada o odchod do dôchodku. Výška sa medziročne zvyšuje, pretože sa odvíja od priemernej mzdy v hospodárstve za tretí kvartál rokov 2020 a 2021.

Z toho dôvodu platí, že čím je priemerná mzda za analyzované obdobie vyššia, je vyššia aj aktuálna dôchodková hodnota, a teda aj novopriznaná penzia. Avšak, ako vidieť z plánov Ministerstva práce a sociálnych vecí aj smiešnej valorizácie, štátne dôchodky už nikdy nebudú terno.

Omnoho výhodnejšie, ako spoliehať sa na valorizáciu, je už počas života staviť na vlastné zabezpečenie v druhom dôchodkovom, ale aj treťom doplnkovom dôchodkovom pilieri. V dynamickejších fondoch sa prostriedky zhodnocujú viac ako o súčasnú dôchodkovú infláciu ročne, a to niekoľkonásobne. Ide pritom o vaše prostriedky, ktoré sa stanú vašou stabilitou v nestabilných časoch štátnych dôchodkov.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.