Nárok na dôchodok z troch pilierov

Aktuality | 01.08.2021

Dovŕšením dôchodkového veku vzniká každému človeku nárok na penziu. Jej výška, ale rovnako aj zdroje penzie vyplývajú z toho, ako sa človek na dôchodok pripravoval počas aktívneho života. Môže to byť výplata dôchodku z prvého, druhého ale aj tretieho piliera. Ako sa teda dostať k peniazom, a čo je preto potrebné urobiť?

Zdroj: pixabay.com

Výplata dôchodku z I. piliera

Dôchodok zo Sociálnej poisťovne je prvým pilierom dôchodkového systému. Na výplatu starobného dôchodku z neho má preto nárok každý človek, ak:

●      získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a

●      dovŕšil dôchodkový vek.

Dôchodok z prvého piliera vám však nebude plynúť automaticky ako splníte podmienky na jeho poberanie. O dôchodok bude potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu, a to v mieste svojho bydliska. Ako prvé si vyplníte tlačivo žiadosti, ktoré bude súčasne slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy.

Aby bol nárok na starobný dôchodok posúdený čo najrýchlejšie, údaje uvedené v žiadosti je potrebné preukázať hodnovernými dokladmi. Nedoložená žiadosť bude akceptovaná, ale vyžaduje si dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

Vedeli ste, že...

... Sociálna poisťovňa musí o žiadosti o dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania?
Avšak za začiatok konania sa počíta až moment, kedy sú všetky doklady skompletizované.

Výplata dôchodku z II. piliera

Nárok na starobný dôchodok z II. piliera je od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. Požiadať oň môžete už 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Keďže druhý pilier je previazaný úzko s prvým, tak aj o vyplatenie peňazí z druhého piliera môžete požiadať v sociálnej poisťovni. Napríklad spolu so žiadosťou o starobný dôchodok z prvého piliera alebo priamo vo vašej DSS.

Ak DSS vyhodnotí, že spĺňate nárok na výplatu dôchodku, úspory vo vašom II. pilieri sa takpovediac zmrazia. Vaše úspory v DSS nebudú nasledovných 30 kalendárnych dní podliehať žiadnym zmenám.

Následne vám bude vyhotovený ponukový list s ponukami tých dôchodkov z II. piliera, na ktorých výplatu ste splnili podmienky podmienky. Ak si z daných ponúk vyberiete, stačí vám iba podpísať zmluvu. Na základe nej sa vám bude dôchodok z II. piliera vyplácať.

Zdroj: pixabay.com

Výplata dôchodku z III. piliera

Ak ste si počas života sporili financie aj v treťom pilieri, tak vás čaká aj tretia milá povinnosť, a to požiadať o vyplatenie financií. Dostanete tak k svojmu dôchodku ďalšie peniaze. Výhodou tretieho piliera je, že sa nijako nedotýka dôchodku z druhého a prvého piliera.

Ak si totiž sporíte v druhom pilieri, tak dôchodok z prvého piliera budete mať nižší. Avšak, ak ste si sporili v treťom pilieri, dostanete financie navyše, ktoré vám žiadny z dôchodkov nekrátia. Naopak, veľmi zaujímavo si prilepšíte. Doplnkové dôchodkové sporenie je teda skvelou voľbou pre lepšiu výšku vašej penzie.

Pri výplate financií z tretieho piliera sú dôležité dva dátumy, kedy ste uzatvorili zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení / teda tretí pilier/. Od toho závisí aj výplata doplnkového dôchodku.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 sa z doplnkového dôchodkového sporenia vypláca:

●      doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku

●      jednorazové vyrovnanie

●      predčasný výber.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu pred 31.12.2013 sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

●      doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku

●      jednorazové vyrovnanie

●      odstupné.

O výplatu doplnkového dôchodku musíte požiadať v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou máte zmluvu o treťom pilieri. V závislosti od zmluvných podmienok sa Vám dôchodok začne vyplácať najneskôr do 60, resp. 90 dní. Doba sa prirodzene počíta od momentu, keď je Vaša žiadosť úplne skompletizovaná.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.