Oplatí sa mi minimálny dôchodok?

Aktuality | 24.05.2020

Minimálny dôchodok nie je z pohľadu financií žiadna výhra. Na druhej strane je vždy lepší, ako byť odkázaný na sumu životného minima. Ak ste si ešte popri práci napríklad sporili, investovali alebo peniaze smerovali do tretieho piliera, vaše celkové finančné zabezpečenie môže byť naozaj zaujímavé aj pri minimálnom dôchodku.

Zdroj: unsplush.com

Minimálny dôchodok už šesť rokov

Sadzba pre minimálny dôchodok platí na Slovensku od 1. júla 2015. Jeho cieľom je zaručiť ľuďom minimum, ktorým na základe ich príjmu počas aktívnej doby nevyjde dôchodok dostatočnej výšky. Účelom teda je človeku na penzii zabezpečiť taký príjem, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Vďaka tomu platí, že ak je vypočítaný dôchodok zo zamestnania nižší, ako je výška minimálneho dôchodku, zo Sociálnej poisťovne dostanete dôchodok vyšší, teda v tomto prípade minimálny. Preto, ak vám chýba len pár rokov do získania minimálneho dôchodku, určite sa oplatí ostať pracovať. Minimálny dôchodok môže mať rôznu výšku, ktorá sa odvíja práve od odpracovaných rokov.

Aké je potrebné splniť podmienky?

Minimálny dôchodok je určený hlavne nízkopríjmovým ľuďom, ale nedostane ho každý. Na garantovaný príjem v starobe sa môžu spoľahnúť len ľudia, ktorí splnia tri podmienky:

  1. Najmenej 30 rokov si odvádzali poistenie do Sociálnej poisťovne.
  2. Výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku
  3. Požiadali o priznanie všetkých dôchodkov. Vdova napríklad musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku.

Akú výšku má minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku začína na úrovni 334,30 eur. Takýto dôchodok môže človek dostať iba v prípade, že odpracoval stanovenú hranicu tridsiatich rokov.

Ak odpracoval viac, výška minimálneho dôchodku bude rásť. Hornou hranicou pre minimálny dôchodok je 441,50 eur a dostávať ich budete v prípade, ak ste odpracovali minimálne 50 rokov, a reálny súčet dôchodkov je nižší ako táto suma.

Aj minimálny dôchodok prechádza samozrejme valorizáciou, avšak v roku 2021 k jeho zvýšeniu neprišlo. Od 1. januára 2021 sa výška minimálneho dôchodku nemení a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení.

Suma minimálneho dôchodku preto ostala v roku 2021 rovnaká ako v roku 2020. Týka sa to všetkých dôchodkov v závislosti od odpracovaných rokov.

Vedeli ste, že...
… nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku? Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

O minimálny dôchodok žiadať netreba

Na rozdiel od klasického starobného dôchodku o minimálny dôchodok netreba žiadať sociálnu poisťovňu. K navýšeniu penzie príde automaticky v prípade, ak sociálna poisťovňa zistí, že priznaný dôchodok je nižší ako minimálny, a sumu dôchodku mu automaticky navýši. Sociálna poisťovna o nároku rozhodne samostatne, bez ďalšej žiadosti o minimálny dôchodok zo strany poistenca.

Do celkového dôchodkového príjmu sa podľa údajov Sociálnej poisťovne zahŕňajú:

●      starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok

●      vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok

●      výsluhový dôchodok

●      invalidný výsluhový dôchodok

●      vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok

●      čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

●      vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera

●      dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Zdroj: unsplush.com

Tretí pilier vám môže výrazne pomôcť

Investovanie do tretieho piliera môže výrazne zvýšiť váš životný štandard na dôchodku. Minimálny dôchodok potom pre vás nebude znamenať celý príjem, ale len akúsi stabilitu a k nemu vám budú plynúť príjmy z tretieho piliera, ktorý ale Sociálnu poisťovňu nezaujíma. Preto, ak ste počas 30 rokov pravidelne investovali svoje prostriedky do tretieho piliera, môžete získať zaujímavo zhodnotené financie, a výrazne si tak zvýšiť životný štandard.

Ak vám chýba iba pár rokov na dosiahnutie minimálneho dôchodku, určite sa oplatí splniť zákonom potrebnú hranicu na minimálny dôchodok. Je to hlavne z dôvodu, že aj v prípade dostatočného dôchodku z tretieho piliera, minimálny dôchodok nie je určite na zahodenie. V kombinácii s financiami zhodnotenými v treťom pilieri si napriek nízkej výške minimálneho dôchodku môžete zabezpečiť príjemný životný štandard v starobe.

Zdroj: socpoist.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.