Oplatí sa mi minimálny dôchodok?

Aktuality | 24.05.2020

Minimálny dôchodok nie je z pohľadu financií žiadna výhra. Na druhej strane je vždy lepší, ako byť odkázaný na sumu životného minima. Ak ste si ešte popri práci napríklad sporili, investovali alebo peniaze smerovali do tretieho piliera, vaše celkové finančné zabezpečenie môže byť naozaj zaujímavé aj pri minimálnom dôchodku.

Zdroj: unsplush.com

Minimálny dôchodok už šesť rokov

Sadzba pre minimálny dôchodok platí na Slovensku od 1. júla 2015. Jeho cieľom je zaručiť ľuďom minimum, ktorým na základe ich príjmu počas aktívnej doby nevyjde dôchodok dostatočnej výšky. Účelom teda je človeku na penzii zabezpečiť taký príjem, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Vďaka tomu platí, že ak je vypočítaný dôchodok zo zamestnania nižší, ako je výška minimálneho dôchodku, zo Sociálnej poisťovne dostanete dôchodok vyšší, teda v tomto prípade minimálny. Preto, ak vám chýba len pár rokov do získania minimálneho dôchodku, určite sa oplatí ostať pracovať. Minimálny dôchodok môže mať rôznu výšku, ktorá sa odvíja práve od odpracovaných rokov.

Aké je potrebné splniť podmienky?

Minimálny dôchodok je určený hlavne nízkopríjmovým ľuďom, ale nedostane ho každý. Na garantovaný príjem v starobe sa môžu spoľahnúť len ľudia, ktorí splnia tri podmienky:

  1. Najmenej 30 rokov si odvádzali poistenie do Sociálnej poisťovne.
  2. Výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku
  3. Požiadali o priznanie všetkých dôchodkov. Vdova napríklad musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku.

Akú výšku má minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku začína na úrovni 334,30 eur. Takýto dôchodok môže človek dostať iba v prípade, že odpracoval stanovenú hranicu tridsiatich rokov.

Ak odpracoval viac, výška minimálneho dôchodku bude rásť. Hornou hranicou pre minimálny dôchodok je 441,50 eur a dostávať ich budete v prípade, ak ste odpracovali minimálne 50 rokov, a reálny súčet dôchodkov je nižší ako táto suma.

Aj minimálny dôchodok prechádza samozrejme valorizáciou, avšak v roku 2021 k jeho zvýšeniu neprišlo. Od 1. januára 2021 sa výška minimálneho dôchodku nemení a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení.

Suma minimálneho dôchodku preto ostala v roku 2021 rovnaká ako v roku 2020. Týka sa to všetkých dôchodkov v závislosti od odpracovaných rokov.

Vedeli ste, že...
… nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku? Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

O minimálny dôchodok žiadať netreba

Na rozdiel od klasického starobného dôchodku o minimálny dôchodok netreba žiadať sociálnu poisťovňu. K navýšeniu penzie príde automaticky v prípade, ak sociálna poisťovňa zistí, že priznaný dôchodok je nižší ako minimálny, a sumu dôchodku mu automaticky navýši. Sociálna poisťovna o nároku rozhodne samostatne, bez ďalšej žiadosti o minimálny dôchodok zo strany poistenca.

Do celkového dôchodkového príjmu sa podľa údajov Sociálnej poisťovne zahŕňajú:

●      starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok

●      vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok

●      výsluhový dôchodok

●      invalidný výsluhový dôchodok

●      vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok

●      čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

●      vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera

●      dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Zdroj: unsplush.com

Tretí pilier vám môže výrazne pomôcť

Investovanie do tretieho piliera môže výrazne zvýšiť váš životný štandard na dôchodku. Minimálny dôchodok potom pre vás nebude znamenať celý príjem, ale len akúsi stabilitu a k nemu vám budú plynúť príjmy z tretieho piliera, ktorý ale Sociálnu poisťovňu nezaujíma. Preto, ak ste počas 30 rokov pravidelne investovali svoje prostriedky do tretieho piliera, môžete získať zaujímavo zhodnotené financie, a výrazne si tak zvýšiť životný štandard.

Ak vám chýba iba pár rokov na dosiahnutie minimálneho dôchodku, určite sa oplatí splniť zákonom potrebnú hranicu na minimálny dôchodok. Je to hlavne z dôvodu, že aj v prípade dostatočného dôchodku z tretieho piliera, minimálny dôchodok nie je určite na zahodenie. V kombinácii s financiami zhodnotenými v treťom pilieri si napriek nízkej výške minimálneho dôchodku môžete zabezpečiť príjemný životný štandard v starobe.

Zdroj: socpoist.sk