Počuli ste už o ESG investovaní?

Aktuality | 17.10.2022

Pojmy ako, udržateľnosť, zodpovednosť a uhlíková neutralita sa čoraz častejšie dostávajú do popredia. S týmito slovami sa spája aj ESG investovanie. Dnes si na neho posvietime a objasníme, čo ESG vlastne znamená.

Zdroj: unsplush.com

Spoločensky zodpovedné investovanie (ESG)

ESG je forma investovania, kde investorovi nejde len o zisk, ale zaujíma ho aj spoločenský či ekologický dopad jeho investícii. Tento spôsob investovania poslednú dobu naberá na obľube, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Neznamená to však, že je určený iba im.

Ako spoznať ESG investovanie?

ESG investovanie sa vykonáva cez ESG fondy. Na to, aby sme mohli o fonde hovoriť ako o ESG, musí spĺňať prísne kritéria. To, ako veľmi ich spĺňajú, určuje ESG skóre. Rating ESG má hodnotenie od 0 až po 100. Platí, že čím vyššie skóre, tým je firma viac udržateľnejšia a transparentnejšia v rámci ESG.

Skratka ESG pochádza z anglických slov „Environmental”, „Social” a „Corporate governance”. Tieto slová tvoria aj kritéria, ktoré tvoria rating ESG.

Environmentálne kritérium

Zohľadňuje vplyv spoločnosti na životné prostredie, a to napríklad:

●      produkcia emisií
●      produkcia odpadu
●      spotreba energie
●      recyklácia odpadu
●      ochrana životného prostredia

Sociálne kritérium

Toto kritérium prihliada na sociálne aspekty, akými sú:

●      dodržiavanie ľudských práv
●      ochrana zdravia zamestnancov
●      využívanie detskej práce
●      ochrana spotrebiteľov
●      diverzita na pracovisku
●      charitatívne aktivity
●      dobré životné podmienky pre zvieratá

Governance kritérium

Zameriava sa na riadenie spoločnosti, pričom sa tu hodnotí:

●      miera transparentnosti
●      miera korupcie
●      lobbing

Posledné roky vládne trend, že spoločnosti s vysokým ESG ratingom sú zvýhodňované. Majú lepší prístup k dotáciám či nárok na rôzne úľavy. Naopak, spoločnosti s nízkym ratingom bývajú rôzne sankcionované. 

Vedeli ste, že…

… koncom roka 2021 sa v ESG fondoch nachádzalo až 2700 miliárd dolárov?

Prečo je ESG investovanie dôležité?

Naša Zem je jedinou známou planétou, na ktorej sa nachádza život. No aj napriek tomu svojou činnosťou zanechávame negatívne environmentálne stopy. Globálne otepľovanie alebo znečisťovanie životného prostredia už nemôžu byť tolerované. Preto sa poslednú dobu kladie dôraz na zodpovedné a udržateľné investovanie.

Mnoho krajín považuje ESG za jednu z odpovedí, ako dosiahnuť uhlikovu neutralitu. Z toho hľadiska vyplýva, že spoločnosti s nízkym ESG ratingom to budú mať naozaj ťažké.

Je investovanie do ESG výhodnejšie?

Je pravda, že ESG fondy sa tešia celosvetovej obľúbenosti, ktorá každým dňom rastie, takže je tu veľký potenciál na ďalšie investície a pozitívny rast na trhoch. Je tu však jedno „ale”. Tým je, že investovanie do ESG fondov sa okrem jednej veci nijako nelíši od klasického investovania. Znamená to, že aj tu sa nachádza investičné riziko a zisk nie je nijako garantovaný.

Zdroj: unsplush.com

Ako investovať do ESG fondov?

Pri ESG fondoch ide o to, akým spôsobom dosiahnete zisky. Pri investovaní do ESG fondoch je preto potrebné dodržiavať rovnaké pravidlá investovania ako pri klasických fondoch.

Stanovte si investičnú stratégiu a cieľ

Rozhodnite sa, či chcete investovať do konzervatívnych fondov, kde je nižšie riziko, ale aj nižší výnos, alebo pôjdete do väčšieho rizika, kde sú výnosy spravidla vyššie. Určite však neinvestujte do akcií len jednej spoločnosti. Diverzifikujte svoj kapitál, aby ste vedeli vykryť prípadné straty.

Nastavte si investičný horizont

Každý produkt má stanovenú minimálnu dobu investovania, ktorú by ste mali dodržať, ak chcete dosiahnuť svoje investičné ciele.

Reálne zhodnoťte svoje finančné možnosti

Zhodnoťte si svoje finančné možnosti a stanovte si, koľko môžete investovať na pravidelnej báze. Pri správne nastavenej investícii musí byť dodržaná dlhodobosť a pravidelnosť.

Zdroj: unsplush.com

Zhrnutie

ESG investovanie je moderným investičným nástrojom pre ľudí, ktorým záleží na našej  planéte. Vďaka rastúcemu záujmu zo stranu investorov predstavujú ESG fondy potenciál na výborné zhodnotenie investícii. Ak vám teda osud planéty nie je ľahostajný a chcete si zabezpečiť do budúcnosti finančnú stabilitu, investovanie do ESG je pre vás to pravé orechové.

Zdroje:

tatrabanka.sk | ovb.sk | forbes.sk | wikipédia.org

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.