Podnikanie na dôchodku: Aké máte možnosti?

Aktuality | 02.05.2022

Na Slovensku existuje skupina ľudí, ktorá plánuje podnikať popri dôchodku. Niektorí sa pýtajú, či to ide, iní zas chcú vedieť, aké povinnosti im z takéhoto podnikania vyplývajú. Na prvý pohľad sa môže zdať situácia komplikovaná, no opak je pravdou. Stačí sa len oboznámiť s niekoľkými pravidlami a výnimkami.

Zdroj: unsplush.com

Zákony pre podnikateľov na dôchodku

Ak túžite po stabilite a chcete podnikať aj počas dôchodku, netreba sa ničoho báť. Nechať si otvorenú živnosť alebo si ju otvoriť po tom, ako vám vznikne nárok na dôchodok, nie je na Slovensku nič nereálne.

Dôchodca podnikateľ by sa mal popri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti riadiť niekoľkými zákonmi:

●      zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
●      zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
●      zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
●      zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Pozor si musia dávať poberatelia predčasného starobného dôchodku

Poberatelia starobného dôchodku z II. alebo III. piliera a invalidného dôchodku nemajú pri podnikaní žiadne limity. Nemusia sa báť, že vyšší príjem by negatívne ovplyvnil výšku ich dávky. Presne naopak sú na tom poberatelia predčasného starobného dôchodku.

Dôvod je ten, že osobám, ktoré tento typ dôchodku poberajú, zaniká povinné dôchodkové poistenie. Keď ale začnú pracovať, nehľadiac na to, či ako živnostníci, alebo zamestnanci na trvalý pracovný pomer, poistenie znova vznikne.

Vznikom poistenia zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, a to dovtedy, kým bude osoba pracovať. Dobrou správou ale je, že nárok na predčasný dôchodok sa môže obnoviť. Urobiť tak môžete vlastnou žiadosťou alebo automaticky, a to po zániku dôchodkového poistenia. Inak povedané, po zániku živnosti alebo po ukončení pracovného pomeru.

Založenie živnosti po vzniku nároku na dôchodok

Mnohí ľudia aj po získaní nároku na dôchodok plánujú stále pracovať alebo podnikať. Založenie živnosti po vzniku nároku na dôchodok je rovnaké ako predtým. Osoba ale musí splniť niekoľko podmienok, a to:

●      dosiahnutie veku 18 rokov
●      spôsobilosť na právne úkony
●      bezúhonnosť

Na základe splnenia podmienok získate osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vám umožňuje podnikať.

Rada odborníka

So založením živnosti sa spája niekoľko poplatkov, ktoré musíte zaplatiť aj ako dôchodca. Každá voľná živnosť stojí 5 eur a každá viazaná alebo remeselná 15 eur.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Ani odvody do Sociálnej poisťovne sa pre dôchodcov nemenia. Platí, že ak dôchodca v danom roku presiahne zákonom stanovenú hranicu príjmov, vzniká mu odvodová povinnosť. V roku 2022 je táto suma stanovená na 6 798 eur.

Ak by ale dôchodca túto sumu nepresiahol, odvody do poisťovne platiť nemusí. Výška odvodov je rôzna a odvíja sa od vymeriavacieho základu.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Osoba na predčasnom starobnom, invalidnom alebo starobnom dôchodku neplatí zdravotné poistenie. Túto povinnosť na seba preberá štát. Keď sa však stane z dôchodcu SZČO, túto výhodu stráca a zdravotnú poisťovňu platiť musí.

Dôchodca živnostník si môže zvoliť mesačné preddavky vo veľmi nízkej alebo nulovej sume. Tu si ale treba dať pozor, pretože aj keď bude dosahovať určité príjmy zo živnosti a jeho preddavky budú nulové, zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania môže zistiť nedoplatok, ktorý je nutné zaplatiť.

Po vykonaní ročného zúčtovania poisťovňa informuje aj o výške preddavkov, ktoré bude dôchodca platiť od prvého mesiaca nasledujúceho roka. Suma sa odvíja od vymeriavacieho základu, pričom platí, že:

●      7 % z vymeriavacieho základu – platia poberatelia invalidného dôchodku,
●      14 % z vymeriavacieho základu – platia poberatelia starobného a predčasného starobného dôchodku.

Zdroj: unsplush.com

Povinnosti dôchodcu ako podnikateľa

Prvou povinnosťou dôchodcu podnikateľa je splniť si oznamovaciu povinnosť a zaregistrovať sa na daň z príjmov. Urobiť tak musí do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy si živnosť založil.

Správca dane po registrácii osobu do 30 dní zaregistruje a pridelí jej DIČ – daňové identifikačné číslo.

Dôchodca sa musí takisto zaregistrovať na webovej stránke Finančnej správy. Cez ňu bude vykonávať elektronickú komunikáciu. Živnostník dôchodca nesmie zabúdať ani na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

Dôchodcovia musia myslieť aj na to, že si nemôžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu, ak boli na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku, prípadne, ak je suma dôchodku vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane.

Zhrnutie

Podnikanie počas poberania dôchodku nie je náročné, no nezabudnite si odsledovať základné povinnosti a podmienky.

zdroj: socpoist.sk