Porovnanie DDS na Slovensku.

Aktuality | 02.06.2022

Na Slovensku aktuálne pôsobia 4 doplnkové správcovské spoločnosti, ktoré ponúkajú doplnkové dôchodkové sporenie. Ich činnosť je daná zákonom, no i napriek tomu sa medzi nimi nájdu rozdiely. Ktorá je pre vás tá pravá?

Zdroj: Canva

Doplnkové dôchodkové spoločnosti na Slovensku

Na Slovensku existujú 4 doplnkové dôchodcovské spoločnosti, a to:

●      NN Tatry Sympatia d.d.s.
●      Uniqa d.d.s.
●      Stabilita d.d.s.
●      DDS Tatra banky

Všetky tieto spoločnosti spravujú doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré poznáte pod ľudovým označením ako III. pilier. Ich činnosť a podmienky sú určené zákonom a sú pre všetky DDS rovnaké. Sú to napríklad výška poplatkov, vyplácanie dávok, pravidlá na spravovanie a vytváranie fondov, atď.

No aj napriek zákonnej regulácii existujú body, na základe ktorých si viete vybrať tú správnu DDS:

●      ponuka fondov
●      výkonnosť fondov
●      možnosť online zmien na účte
●      výška poplatkov

Ponuka fondov

Každá DDS musí zo zákona ponúkať minimálne jeden príspevkový a jeden výplatný fond. Príspevkový fond slúži na sporiacu fázu a výplatný fond na výplatnú fázu. DDS ich majú zvyčajne v ponuke niekoľko, kde si viete vybrať podľa toho, akú mieru investičného rizika ste ochotný podstúpiť:

●      Konzervatívny fond – aktíva v tomto fonde sú tvorené najmenej rizikovým aktívami, ako sú dlhopisy, vklady v bankách a peňažné aktíva. Ich výhodou je menej kolísavý vývoj, avšak v rámci výnosu sú málo výnosné. Hrozí tu tiež inflačné riziko. Znamená to, že zisk nepokryje ročnú infláciu a peniaze strácajú na hodnote.

●      Akciový (dynamický, rastový) fond – fondy by mali byť tvorené výhradne akciami, ale v skutočnosti ide o mix rôznych aktív. Akcie tu však majú väčšie zastúpenie.

●      Indexový fond – ide o pasivne riadenú investičnú stratégiu, ktorá sa odvíja od samotného trhu.

●      Zmiešaný (vyvážený) fond – obsahuje vyvážený pomer akcií, dlhopisov a peňažných aktív. Je to zlatá stredná cesta pri investovaní.

Zdroj: Canva

Výkonnosť fondov

Ak si chcete vybrať ten správny fond pre vás, je potrebné poznať jeho výkonnosť. Inými slovami, koľko daný fond počas svojej existencie zarobil. Dôležitý je aj čas, za ktorý daný fond porovnávate, pretože niektoré fondy existujú už niekoľko rokov a niektoré sú relatívne čerstvo otvorené. Pri porovnaní preto vyberajte rovnaké časové úseky.

Taktiež sa snažte vybrať čo najdlhšie obdobie fondu, aby ste mali čo najlepší prehľad o jeho výkonnosti. Tu však majte na pamäti jednu dôležitú vec, a to, že výkonnosť fondu sa týka minulosti a vôbec nezaručuje jeho budúci vývoj.


TIP

Aj je výkonnosť fondu v mínusových číslach, môže to byť pre vás investičná príležitosť,
pretože za rovnaký objem peňazí si viete kúpiť viacej doplnkových dôchodkových jednotiek.

 

Možnosť zmien online

Možnosť online zmien na účte v DDS ponúkajú aktuálne UNIQA, NN a Stabilita. Cez ich zákaznícku zónu si viete zmeniť osobné údaje či prerozdeliť vaše príspevky vo fondoch. DDS Tatra Banky takúto možnosť nemá. Keď chcete u nich vykonať zmenu na účte, jedine telefonicky alebo formou osobnej návštevy.

Poplatky za správu

Maximálny poplatok za správu príspevkového fondu je zákonom stanovený na 1,20 % z hodnoty majetku. 

Poplatok za správu výplatného fondu zase nemôže presiahnuť 0,60 %. Ako jediná ho má bez poplatku UNIQA.

Zdroj: Canva

Zhrnutie

Sporenie v III. dôchodkovom pilieri predstavuje výrazné prilepšenie k priemernému slovenskému dôchodku. Ide o dlhoročné sporenie, preto k výberu vašej DDS je potrebné pristupovať zodpovedne. Len tak si zaistíte stabilnú budúcnosť v penzii.

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.