Predčasní penzisti riskujú stovky eur

Aktuality | 10.11.2022

„Teraz alebo potom.” To je dilema, ktorú aktuálne riešia budúci slovenskí penzisti. Odchodom do predčasného dôchodku však riskujete nemalé peniaze. Poďme sa pozrieť na úskalia, ktoré čakajú predčasných penzistov a novinky v systéme.

Zdroj: pixabay.com

Rozdiel medzi predčasným a klasickým starobným dôchodkom

Na Slovensku existuje niekoľko druhov dôchodku. Dnes sa zameriame na predčasný a porovnáme ho s klasickým starobným dôchodkom. K 30. 09. 2022 poberá predčasný dôchodok 11 770 predčasných penzistov. Na predčasný dôchodok máte podľa Sociálnej poisťovne nárok vtedy, ak ste k 1. 11. 2022 splnili tieto podmienky:

●      k spomínanému dátumu máte za sebou aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,

●      chýbajú vám maximálne 2 roky do dosiahnutia dôchodkového veku,

●      výška predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého ste požiadali o jeho priznanie, je vyššia ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Ďalším zásadným rozdielom medzi týmito penziami je aj ich výška. Predčasný dôchodok je nižší ako starobný dôchodok. „Výška predčasného starobného dôchodku je krátená o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.”

Okrem toho sa prihliada aj na zvyšky dní, ktoré sú kratšie ako 30 dní. Ak odídete do predčasného dôchodku jeden kalendárny rok pred dovŕšením dôchodkového veku, váš dôchodok sa zníži o 6,5 % oproti normálnej penzii. V prípade 2 rokov je predčasný dôchodok nižší až o 12,5 %.

Pri priemernej penzii 517,42 € (údaj k 30. 09. 2022) by to bola strata takmer 65 € mesačne. Ročne to činí 770 €, ktoré vám budú v peňaženke chýbať.

Vedeli ste, že…

…po novom sa dôchodkový vek bude viazať na strednú výšku dožitia, ktorý sa za každý kalendárny rok bude zvyšovať o 2 mesiace?

Odchod do dôchodku v roku 2022 vs. 2023

V slovenskom dôchodkovom systéme existuje automatický mechanizmus valorizácie dôchodkov. Tá sa priamo odvíja od výšky dôchodcovskej inflácie. V roku 2022 boli penzie valorizované o 1,3 %. Avšak tento rok narážame na zdražovanie, čo má za následok, že budúcoročné penzie budú valorizované o 11,8 %.

Na prvý pohľad to vyzerá, že nie je rozdiel, či požiadate o penziu teraz, alebo potom. Avšak do výpočtu výšky penzie vstupuje ešte jedna veličina zvaná ADH (aktuálna dôchodková hodnota). Jej výšku od roku 2015 stanovuje Sociálna poisťovňa. Na základe jej rozpočtu sa predpokladá nárast ADH pre rok 2023.

Pri porovnaní dvoch rovnakých penzistov by tak rozdiel v priznaných penziách mohol činiť niekoľko desiatok euro v prospech toho, kto počká do januára 2023.

Zdroj: pixabay.com

Novinky v dôchodkovom systéme

Od nového roku nás v dôchodkovom systéme čaká niekoľko noviniek, ktoré prináša schválená novela dôchodkového systému. Toto sú zmeny, ktoré sa týkajú predčasného odchodu do penzie:

●      odchod do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch
●      rodičovský bonus
●      zmena krátenia sumy predčasného dôchodku

Odchod po 40 odpracovaných rokoch

Po novom si môžete vybrať medzi dvoma spôsobmi odchodu do predčasného dôchodku. Buď odídete do predčasného dôchodku tak, ako doteraz, keďže tento spôsob platí naďalej, alebo môžete o odchod do predčasného dôchodku požiadať už po 40 odpracovaných rokoch. Znamená to, že ak od 18 pracujete sústavne 40 rokov, do predčasného dôchodku viete odísť už v 58 rokoch.

Ak sa ale rozhodnete pre predčasnú penziu, je potrebné rátať s krátením výšky dôchodku. Platí tu rovnaký mechanizmus krátenia ako doteraz, len s tým rozdielom, že výška krátenia je 0,3 %. Do odpracovaných rokoch sa však nezaratáva štúdium na vysokej škole či evidencia na úrade práce.

Rodičovský bonus

S novelou dôchodkového systému uzrel svetlo sveta aj rodičovský bonus. Podľa niektorých odborníkov je tento bonus považovaný za výrazne diskriminačný, a to najmä pre ľudí, ktorí sú bezdetní. Pri predčasnom dôchodku vás to ale nemusí trápiť, pretože na rodičovský bonus nemáte nárok.

Zdroj: pixabay.com

Zhrnutie

Predčasný starobný dôchodok vznikol ako pomoc pre ľudí, ktorým zdravotný stav už nedovoľuje plnohodnotne pracovať. Pri odchode do predčasnej penzie majte preto na pamäti, že sa týmto rozhodnutím vedome pripravujete o niekoľko stoviek ročne.

Ak sa teda nechcete spoliehať na štát a chcete si zabezpečiť stabilnú finančnú situáciu, otvorte si doplnkové dôchodkové sporenie.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.