Predčasný dôchodca: Ako pracovať a neprísť o penziu?

Aktuality | 17.02.2022

Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí dosiahnu predčasný dôchodkový vek, no plánujú ďalej pracovať. Nejde o žiaden nový fenomén, no aj napriek tomu mnohí netušia, ako v práci zostať bez toho, aby prišli o dávku. Podmienok je niekoľko, no ak ich dodržíte, nemusíte sa báť, že by vám na ňu štát siahol.

Zdroj: unsplush.com

Čo je predčasný dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok predstavuje bežnú dôchodkovú dávku. Poskytuje sa zo starobného poistenia. Jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe a určitú stabilitu. Na jej získanie musíte splniť niekoľko podmienok:

●      mať najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
●      mať maximálne dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
●      suma predčasného dôchodku ku dňu žiadosti o jeho priznanie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Ako už z podmienok vyplýva, na to, aby ste predčasný dôchodok získali, musíte oň požiadať Sociálnu poisťovňu, a to najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Suma predčasného dôchodku sa určuje na základe dvoch krokov:

●      Najprv sa vypočíta plná dôchodková suma – robí sa tak pomocou vzorca POMB x ODP x ADH. POMB znamená priemerný osobný mzdový bod. ODP je súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasné dávky. ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku dôchodku.
●      Vypočítaná suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku na predčasný dôchodok. Robí sa tak až do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní sa tak dôchodok zníži o 6,5 %.

Zdroj: unsplush.com

Môže predčasný dôchodca pracovať?

Sociálna poisťovňa upozorňuje každého, kto žiada o predčasný dôchodok, na jednu dôležitú vec. Občan nesmie byť v čase požiadania o túto dávku zamestnaný. Inak povedané, pracovný pomer, dohoda alebo živnosť musia byť ukončené.

Dôvod je ten, že na poberanie predčasného dôchodku nesmiete byť dôchodkovo poistení. Keď pracujete, dôchodkovo poistení ste. Práve preto je nutné, aby ste v čase žiadania neboli nikde evidovaní ako zamestnanci.

Okrem žiadneho pracovného pomeru musíte splniť aj ďalšie podmienky spomenuté vyššie. Znamená to, 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a nie viac ako 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Okrem toho je nutné, aby bol predčasný starobný dôchodok vyšší ako 1,2 násobok životného minima.

Následne platí, že ak by ste po začatí poberania dávok začali znova pracovať, štát vám na ne siahne. Sociálna poisťovňa zastaví výplatu dôchodku. Obnoví ju následne až potom, ako prestanete pracovať.

Existuje výnimka

Dobrou správou je, že pre predčasných dôchodcov, ktorí chcú pracovať, existuje jedna výnimka. Ide o dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce s príjmom priemerne 200 eur mesačne, prípadne s ročným príjmom do 2 400 eur. V takýchto situáciách Sociálna poisťovňa nezastavuje predčasný dôchodok.

Rada odborníka

Zamestnanec nesmie zabúdať na to, že výnimku z platenia poistného si musí uplatniť u zamestnávateľa. Robí sa tak čestným prehlásením pred samotným začiatkom výkonu práce.

Ako je to pri bežnom dôchodku?

Pri klasickom starobnom dôchodku je situácia úplne iná. Ak sa rozhodnete pracovať aj po tom, ako získate nárok na penziu, jej výška sa za odpracované obdobie zhodnocuje. Deje sa tak vždy od 1. januára.

To, že je výška penzie vďaka pokračovaniu v práci vyššia, nie je žiadnym prekvapením. Suma dôchodku sa odvíja od viacerých parametrov. Okrem počtu odpracovaných rokov sem patrí aj vymeriavací základ. Čím je vyšší, tým vyššia je aj dávka.

Zdroj: unsplush.com

Veľkou výhodou je fakt, že dôchodca zo svojho príjmu nemusí platiť invalidné poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti. Jeho odvody sú tak oveľa nižšie.

Benefitom je takisto to, že ak dôchodca pracuje na základe dohody, čiže dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti, nemusí platiť ani zdravotné poistenie.

Zaujímavosť

V roku 2021 nepracovalo 87,93 % dôchodcov. Zamestnaných bolo 5,49 % a na dohodu 4,86 %. Samostatne zárobkovo činnou osobou bolo len 1,14 % dôchodcov.

Na predčasný dôchodok je nutné dávať si pozor

Na otázku, či je možné pri predčasnom dôchodku pracovať, sa dá odpovedať áno. Treba ale počítať s rôznymi obmedzeniami, a to najmä vo výške mesačného, prípadne ročného príjmu. Dávajte si preto pozor, aby ste ju náhodou nepresiahli. Ak by sa tak stalo, o dávku môžete veľmi ľahko prísť.

zdroj: socpoist.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.