Predčasný odchod do dôchodku

Aktuality | 05.05.2021

S témou predlžovania dôchodkového veku sa čoraz viac spája téma predčasného dôchodku. Táto možnosť je na Slovensku stále oficiálna a o predčasný dôchodok môže požiadať za istých podmienok prakticky každý. Či sa to však oplatí je potrebné dobre prepočítať.

Zdroj: unsplush.com

Do dôchodku stále neskôr

Na Slovensku je v súčasnosti oficiálny vek odchodu do dôchodku 64 rokov pre mužov aj ženy. Tento vek sa u žien znižuje o šesť mesiacov za každé dieťa. Aj tak je to však vek dosť vysoký a mnohí ľudia chcú odísť do dôchodku skôr. Predčasný dôchodok pritom často hľadajú aj ľudia, ktorí si po prepustení z práce vo vyššom veku už ťažšie hľadajú uplatnenie. V zásade platí, že do predčasného starobného dôchodku je možné odísť dva roky pred dovŕšením oficiálneho dôchodkového veku. Nebude to však zadarmo.

Podmienka nároku na priznanie predčasného dôchodku

Na priznanie predčasnej penzie nie je potrebné splniť len vekovú hranicu. Je to jedna z podmienok, ktorá sa síce skloňuje s predčasným dôchodkom najčastejšie, no nie je jediná. Sociálna poisťovňa určuje, že pre nárok na predčasný dôchodok je nutné okrem veku splniť aj:

●      najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia

●      suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Ako požiadať o starobný dôchodok?

Hlavné slovo má pri posudzovaní nároku na predčasný dôchodok Sociálna poisťovňa. Práve na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska podáte žiadosť, na základe ktorej začne Sociálna poisťovňa konanie o priznaní predčasného dôchodku.

Pri podaní žiadosti ste povinní sami preukázať nárok na získanie predčasného starobného dôchodku, aj to, že máte všetky podmienky na jeho priznanie splnené. Potrebovať budete:

●      doklad o ukončení vzdelania

●      vojenskú knižku

●      rodné listy detí

●      rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu

●      potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaní v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001

●      hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy a dokedy trvalo zamestnanie

●      potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení

Po podaní žiadosti už má veci v rukách Sociálna poisťovňa. Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti. Pričom už k tomuto dňu nesmú žiadateľovi chýbať viac ako dva roky do dôchodku.

Zdroj: unsplush.com

Žiadosť si dobre prepočítajte

Predčasný dôchodok nie je až taká výhoda, ako by sa mohla zdať. Pretože okrem splnenia podmienok na jeho získanie sa pripravíte aj o percentá penzie.

Suma predčasného dôchodku sa totiž v porovnaní so starobným dôchodkom výrazne kráti. A to 0,5 % za každý mesiac, o ktorý sa rozhodnete ísť na dôchodok skôr. Za rok je to až 6,5 percenta. Ak sa rozhodnete ísť do predčasného dôchodku o plné dva roky skôr, vo výsledku budete mať svoj dôchodok o 13 % nižší, ako by ste mali v riadnom termíne.

V praxi to znamená, že ak by váš starobný dôchodok bol 500 eur, tak ak pôjdete do dôchodku predčasného o plné dva roky skôr, budete dostávať 435 eur.

Treba však upozorniť, že krátený dôchodok nemáte len do doby dosiahnutia oficiálneho dôchodkového veku, ale po celý zvyšok dôchodku. Kompenzáciou však môžu byť vlastné úspory, investície, alebo napríklad financie zhodnotené v treťom pilieri.

Vedeli ste, že...
… dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní? Plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní, no pri znižovaní sa prihliada aj na jednotlivé dni, nielen mesiace.

Tretí pilier vám môže výrazne pomôcť

Výhodou je, že ak ste si sporili v druhom a treťom pilieri, tak v takom prípade máte stabilitu príjmu na dôchodku zabezpečenú z dvoch ďalších zdrojov. Tie sa pri priznaní predčasného dôchodku nekrátia. Nárok na výplatu dôchodku z druhého aj tretieho piliera získavate dňom dovŕšenia veku na priznanie starobného, ale aj predčasného dôchodku.

To znamená, že ak ste si počas aktívneho života nasporili v treťom pilieri značnú sumu financií, tak na tom môžete byť finančne lepšie aj na predčasnom dôchodku v porovnaní s bežnými starobnými dôchodcami, ktorí si v treťom pilieri peniaze nezhodnocovali a čakajú až do oficiálneho dôchodku.

Tretí pilier vám umožní odísť do predčasného dôchodku a dokáže vykompenzovať aj stratu medzi predčasnou a riadnou penziou.