Predčasný odchod do dôchodku: Menia sa podmienky

Aktuality | 11.08.2022

Predčasný starobný dôchodok predstavuje dávku, ktorú môžu využiť osoby spĺňajúce niekoľko základných podmienok. Vypláca sa zo starobného poistenia a dovoľuje odísť do dôchodku aj osobám, ktoré ešte nemajú nárok na klasický starobný dôchodok. Podmienky získania tejto dávky sa však od 1. januára 2023 menia. Čo všetko môžeme očakávať?

Zdroj: unsplush.com

Predčasný dôchodok teraz

Predčasný dôchodok je obľúbený najmä medzi ľuďmi, ktorí majú krátko pred penziou a trpia zdravotnými problémami alebo si nedokážu nájsť prácu. Namiesto toho, aby išli na podporu, začnú poberať predčasnú penziu, ktorá im dá istotu a stabilitu v čase, keď už nevládzu pracovať.

Na to, aby ste mohli získať predčasný dôchodok, musíte splniť štyri základné podmienky:

●      nemáte žiadny pracovný pomer
●      získali ste najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
●      chýbajú vám najviac dva roky do odchodu do dôchodku
●      suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého ste požiadali o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Každý, kto požiada o predčasný dôchodok, musí počítať aj s tým, že suma mesačných dávok sa bude pravidelne znižovať. Každý mesiac sa zníži o pol percenta. Znamená to, že ak požiadate o predčasný dôchodok dva roky pred dovŕšením starobného dôchodku, predčasný dôchodok sa ku koncu ukráti o 12,5 %.

Nad požiadaním o predčasný dôchodok je dobré porozmýšľať aj v prípade, že chcete ešte pracovať. Pri poberaní dávok nemôžete pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou, čo je možnosť, ktorú využívajú dôchodcovia poberajúci starobný dôchodok. Ak by predčasný dôchodca začal pracovať, predčasný dôchodok by sa zrušil.

Rada odborníka

V rámci pracovania počas predčasného dôchodku existuje jedna výnimka. Vzťahuje sa na situáciu, ak už Sociálna poisťovňa dôchodok priznala a poistenec ho poberá. V takýchto prípadoch môže začať dôchodca pracovať na dohodu o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce s odvodovou úľavou. Príjem z takejto činnosti však nesmie presiahnuť 200 eur, resp. 2 400 eur ročne.

To, kedy máte nárok na predčasný dôchodok, môžete v súčasnosti zistiť podľa praktickej tabuľky, ktorá počíta dôchodkový vek na základe veku narodenia. Ženám k tomu pribúda aj faktor, ako sú deti, ktoré vek odchodu do dôchodku znižujú. Od veku uvedeného v tabuľke následne stačí odrátať dva roky a dostanete vek predčasnej penzie.

Zdroj: unsplush.com

Predčasný dôchodok po novom

Od januára 2023 by sa mala ku klasickému predčasnému dôchodku doplniť ešte jedna alternatíva, ktorou bude odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Táto možnosť by mala byť riešením najmä pre osoby, ktoré pracujú v náročných podmienkach a vo vyššom veku by ju nemuseli vládať vykonávať.

Štát navrhuje, aby podmienky pre získanie predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch zostali rovnaké, čiže:

●      žiadny pracovný pomer
●      najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
●      suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadate o jeho priznanie, bude vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Jedinou podmienkou, ktorá by sa vynechala, by bola nutnosť mať dva roky do odchodu do dôchodku.

Najväčším rozdielom by bolo krátenie dôchodku, ktoré by malo byť v prípade 40 odpracovaných rokov len 0,3 % za každý mesiac.

O skorší odchod do dôchodku má záujem veľa poistencov

Možnosť skoršieho odchodu do dôchodku predstavuje pre mnohých určitú stabilitu a istotu. Podľa informácií zo Sociálnej poisťovne by ju v roku 2023 využilo 3 300 poistencov a v rokoch 2024 a 2025 až 3 700 poistencov.

Záujem o klasický predčasný dôchodok má v súčasnosti veľké množstvo poistencov, no mnohých neláka krátenie o 0,5 %. S dôchodkom preto čakajú, prípadne ho vôbec nevyužívajú.

Odchod do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch je pre poistencov lákavejší najmä z dôvodu výhodnejšieho krátenia. Sociálna poisťovňa preto očakáva zvýšený záujem.

Zmena počítania veku do dôchodku

Predčasný dôchodok ovplyvní aj zmena počítania veku. Kým doteraz sme boli zvyknutí na tabuľku, podľa ktorej sa počítal vek odchodu do dôchodku podľa dátumu narodenia, prípadne aj počtu detí, od 1. januára 2023 sa to má zmeniť.

Nový systém by mal brať do úvahy tzv. strednú dĺžku života. Ide o automatický mechanizmus upravený podľa demografických zmien v štáte. Takýto spôsob počítania dôchodkov majú mnohé vyspelé krajiny. Na rozdiel od pevne stanovených tabuliek by mal tento mechanizmus posilniť schopnosť štátu vyplácať dôchodky aj v budúcnosti.

Faktor, akým je stredná dĺžka života, je však veľmi premenlivý, preto dokáže predpovedať odchod do dôchodku len tým, ktorí majú do penzie len zopár rokov.

zdroj: uzitocna.pravda.sk | stabilita.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.