Priemerná mzda na Slovensku rástla aj v pandemickom roku 2020

Aktuality | 23.04.2021

Začiatkom marca 2021 zverejnil Štatistický úrad SR údaj o priemernej mesačnej mzde v hospodárstve SR za rok 2020. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu si priemerná mzda v roku 2020 udržala rast, aj keď jeho tempo bolo zhruba o polovicu pomalšie Hodnota priemernej mzdy v minulom roku napokon dosiahla  1 133 eur. Podľa informácii ŠÚ SR „na sklonku roka 2020 prvýkrát priemerné mzdy prekročili hranicu 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR.“

Zdroj: unsplush.com

Prečo je zisťovanie priemernej mesačnej mzdy dôležité?

Priemerná mzda je základným ukazovateľom vývoja hospodárstva. Ovplyvňuje však aj množstvo ďalších ukazovateľov, ako je spotreba, či úspory obyvateľov a  ich kúpyschopnosť. Zásadným spôsobom ovplyvňuje mzdové náklady zamestnávateľov, ale aj procesy v oblasti odmeňovania.

Priemerná mesačná mzda má vplyv na rôzne veličiny v sociálnom a zdravotnom poistení, predovšetkým na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky, poistné, odvody, ale aj  výpočet ďalších ukazovateľov sociálnej sféry, ako sú platy ústavných činiteľov, primátorov či starostov, príspevok politickým stranám za volebné hlasy a pod.

Od 1.1.2021 má priemerná mzda vplyv aj na minimálnu mzdu. Tá sa vždy na nasledujúci kalendárny rok určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Ak sa zákon v tomto smere nezmení, minimálna mzda na rok 2022 bude vo výške 646 eur.

Vplyv priemernej mesačnej mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie

Aj keď si to na prvý pohľad možno ani neuvedomujeme, výška priemernej mzdy má priamu súvislosť aj s III. pilierom. Ak má totiž účastník nastavenú výšku mesačného príspevku percentuálne /percentom zo mzdy/, automaticky rastie s vyššou mzdou aj jeho mesačný príspevok, resp. aj príspevok zamestnávateľa, ak je tento pomerovo naviazaný na účastnícky príspevok. Šanca porážať infláciu je tak oveľa reálnejšia a konečná nasporená suma na osobnom účte výrazne vyššia.

Priemerná mzda však má aj priamu súvislosť s vyplácanými dávkami, a to konkrétne s „jednorazovým vyrovnaním“. Pripomeňme si, o akú dávku ide.

Účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia môže byť vyplatené jednorazové vyrovnanie z týchto dôvodov:
1.    Ak bol uznaný plne invalidným (nad 70%)
2.    Ak splnil podmienky pre vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhovému dôchodku a súčasne aktuálna hodnota osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR

To znamená, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona č. 650/2004 Z.z. je hranicou pre vyplatenie jednorazového vyrovnania aktuálne hodnota účtu do 2 266,-€

Táto podmienka však platí len za predpokladu, že účastník požiada o doplnkový starobný alebo výsluhový dôchodok a splní podmienky na ich vyplácanie. Splnenie podmienky, či aktuálny stav osobného účtu je nižší ako hranica 2 násobku priemernej mesačnej mzdy vyhlásenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, overí DDS vo výplatný deň. Ak bude hodnota osobného účtu nižšia, vyplatí sa účastníkovi jednorazové vyrovnanie /JV/. Ak hodnota osobného účtu v deň výplaty presiahne vyššie uvedenú hranicu bude klientovi vyplácaná periodická dávka.

Nová výška JV je zohľadnená od výplatného termínu 15.3.2021 a bude platná až do vyhlásenia novej výšky priemernej mzdy za rok 2021 (v marci 2022).

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.