Priemerná mzda na Slovensku rástla aj v pandemickom roku 2020

Aktuality | 23.04.2021

Začiatkom marca 2021 zverejnil Štatistický úrad SR údaj o priemernej mesačnej mzde v hospodárstve SR za rok 2020. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu si priemerná mzda v roku 2020 udržala rast, aj keď jeho tempo bolo zhruba o polovicu pomalšie Hodnota priemernej mzdy v minulom roku napokon dosiahla  1 133 eur. Podľa informácii ŠÚ SR „na sklonku roka 2020 prvýkrát priemerné mzdy prekročili hranicu 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR.“

Zdroj: unsplush.com

Prečo je zisťovanie priemernej mesačnej mzdy dôležité?

Priemerná mzda je základným ukazovateľom vývoja hospodárstva. Ovplyvňuje však aj množstvo ďalších ukazovateľov, ako je spotreba, či úspory obyvateľov a  ich kúpyschopnosť. Zásadným spôsobom ovplyvňuje mzdové náklady zamestnávateľov, ale aj procesy v oblasti odmeňovania.

Priemerná mesačná mzda má vplyv na rôzne veličiny v sociálnom a zdravotnom poistení, predovšetkým na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky, poistné, odvody, ale aj  výpočet ďalších ukazovateľov sociálnej sféry, ako sú platy ústavných činiteľov, primátorov či starostov, príspevok politickým stranám za volebné hlasy a pod.

Od 1.1.2021 má priemerná mzda vplyv aj na minimálnu mzdu. Tá sa vždy na nasledujúci kalendárny rok určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Ak sa zákon v tomto smere nezmení, minimálna mzda na rok 2022 bude vo výške 646 eur.

Vplyv priemernej mesačnej mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie

Aj keď si to na prvý pohľad možno ani neuvedomujeme, výška priemernej mzdy má priamu súvislosť aj s III. pilierom. Ak má totiž účastník nastavenú výšku mesačného príspevku percentuálne /percentom zo mzdy/, automaticky rastie s vyššou mzdou aj jeho mesačný príspevok, resp. aj príspevok zamestnávateľa, ak je tento pomerovo naviazaný na účastnícky príspevok. Šanca porážať infláciu je tak oveľa reálnejšia a konečná nasporená suma na osobnom účte výrazne vyššia.

Priemerná mzda však má aj priamu súvislosť s vyplácanými dávkami, a to konkrétne s „jednorazovým vyrovnaním“. Pripomeňme si, o akú dávku ide.

Účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia môže byť vyplatené jednorazové vyrovnanie z týchto dôvodov:
1.    Ak bol uznaný plne invalidným (nad 70%)
2.    Ak splnil podmienky pre vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhovému dôchodku a súčasne aktuálna hodnota osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR

To znamená, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona č. 650/2004 Z.z. je hranicou pre vyplatenie jednorazového vyrovnania aktuálne hodnota účtu do 2 266,-€

Táto podmienka však platí len za predpokladu, že účastník požiada o doplnkový starobný alebo výsluhový dôchodok a splní podmienky na ich vyplácanie. Splnenie podmienky, či aktuálny stav osobného účtu je nižší ako hranica 2 násobku priemernej mesačnej mzdy vyhlásenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, overí DDS vo výplatný deň. Ak bude hodnota osobného účtu nižšia, vyplatí sa účastníkovi jednorazové vyrovnanie /JV/. Ak hodnota osobného účtu v deň výplaty presiahne vyššie uvedenú hranicu bude klientovi vyplácaná periodická dávka.

Nová výška JV je zohľadnená od výplatného termínu 15.3.2021 a bude platná až do vyhlásenia novej výšky priemernej mzdy za rok 2021 (v marci 2022).