Programový výber: Viete, čo znamená a aké výhody prináša?

Aktuality | 27.01.2022

Dôchodok nie je len jeden. Počas sporenia sa stretnete s viacerými piliermi a formami ich vyplácania. Jednou z nich je aj programový výber, ktorý je súčasťou dôchodku z II. piliera. O jeho vyplácanie sa stará dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). Čo všetko po jeho výbere získate a aké výhody má?

Zdroj: unsplush.com

Programový výber nie je poistným produktom

V jednoduchosti povedané, programový výber nie je poistným produktom. Získate ho v rámci II. piliera ako formu vyplácania. Okrem neho existujú aj ďalšie dve formy, z ktorých sa dá vyberať. Sú to doživotný a dočasný dôchodok. Aké sú medzi nimi rozdiely?

●      Doživotný dôchodok – poberateľovi sa dôchodok vypláca do jeho smrti. Táto forma funguje na základe zmluvy o poistení dôchodku uzavretej v životnej poisťovni. V rámci zmluvy sa dá dohodnúť aj pozostalostné krytie alebo zvyšovanie výšky dôchodku.

●      Dočasný dôchodok – poberateľovi sa dôchodok vypláca len počas dohodnutého obdobia. Forma funguje na základe zmluvy o poistení dôchodku uzavretej v životnej poisťovni. Dĺžka vyplácania je zvyčajne 5, 7 alebo 10 rokov.

●      Programový výber – dôchodok sa vypláca na základe dohody uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). V zmluve sa uvedie mesačná suma alebo doba vyplácania. Podmienkou programového výberu je doživotné dôchodkové zabezpečenie aspoň na úrovni referenčnej sumy. V praxi to znamená, že súčet dôchodkov, ktoré poberáte doživotne, napríklad z I. piliera, výsluhové dôchodky alebo dôchodky z cudziny, je vyšší ako referenčná suma určená na daný kalendárny rok. Pre rok 2022 je to 508,90 eur.

Zdroj: unsplush.com

Malá nasporená suma

V niektorých situáciách sa stáva, že človek nemá dostatočne vysokú nasporenú sumu na osobnom dôchodkovom účte. Keď je suma nízka, že nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku, existuje jedno riešenie. Je ním dočasný dôchodok, tzv. programový výber v režime malá nasporená suma. Dáva vám pocit istoty a stability, že nejaké financie predsa len získate.

Malá nasporená suma funguje tak, že sporiteľovi sa postupne vypláca suma nasporených príspevkov, a to až do jej vyčerpania.

Dedenie v programovom výbere

V prípade smrti poberateľa programového výberu je suma jeho dôchodku vyplatená oprávnenej osobe, a to vo výške nedočerpanej sumy, ktorá poberateľovi zostala. Oprávnenú osobu musí sporiteľ určiť sám v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak sporiteľ osobu neurčil, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia. Inak povedané, nárok na ňu nemá nikto.

Programový výber sa v tomto odlišuje od iných typov dôchodkov, ako napríklad doživotný alebo dočasný. V prípade dočasného platí, že keď jeho poberateľ zomrie počas prvých 7 rokov poberania, zostatok, ktorý mal byť týchto 7 rokov vyplatený, sa vyplatí oprávnenej osobe. Keď osoba nie je určená, na sumu nemá nárok nikto.

Pri dočasnom dôchodku je to úplne iné. Ak jeho poberateľ zomrie skôr, ako mu je vyplatená celá dohodnutá suma, zostatok nie je predmetom dedenia.

Programový výber má preto jedny z najvýhodnejších podmienok pri dedení.

Ako si zvýšiť šance na získanie programového výberu?

Programový výber je výhodnou formou poberania dôchodku. Jednou z možností, ako sa usitiť, že ho získate, je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Môže to byť napríklad za obdobie štúdia alebo za čas, keď ste boli bez práce.

Druhou alternatívou je požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočet sumy dôchodku. Urobiť tak môžete, keď vám bol priznaný dôchodok z I. piliera a popritom ďalej pracujete, prípadne ste prestali pracovať, no dôchodok máte priznaný. Prepočet vám umožní zvýšiť si sumu dôchodku.

Rada odborníka

Popri doživotnom dôchodku môžete v určitých situáciách poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O tom, či spĺňate podmienky, vás bude informovať Sociálna poisťovňa prostredníctvom ponukového listu.

Keď ponuku od svojej DSS nedostanete

Každá dôchodková správcovská spoločnosť zasiela svojim poberateľom ponuku s niekoľkými možnosťami poberania dôchodku. Ak sa v nich programový výber neobjavil, môžete vyskúšať prestúpiť do inej správcovskej spoločnosti. Urobiť sa tak dá po uplynutí platnosti ponúk.

Stačí, aby ste osobne požiadali Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu, ktorý predložíte pri uzatváraní zmluvy s novou DSS. Po úspešnom prestupe vás o tejto skutočnosti bude nová správcovská spoločnosť informovať.

Zdroj: unsplush.com

Premyslite si svoju formu dôchodku

Programový výber je síce výhodou, no nie jedinou formou dôchodku. Okrem neho existujú aj ďalšie dve. Z nich si môžete vybrať presne podľa svojich potrieb a predstáv. Uistite sa, že váš výber spĺňa všetko, čo od neho požadujete.