Programový výber: Viete, čo znamená a aké výhody prináša?

Aktuality | 27.01.2022

Dôchodok nie je len jeden. Počas sporenia sa stretnete s viacerými piliermi a formami ich vyplácania. Jednou z nich je aj programový výber, ktorý je súčasťou dôchodku z II. piliera. O jeho vyplácanie sa stará dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). Čo všetko po jeho výbere získate a aké výhody má?

Zdroj: unsplush.com

Programový výber nie je poistným produktom

V jednoduchosti povedané, programový výber nie je poistným produktom. Získate ho v rámci II. piliera ako formu vyplácania. Okrem neho existujú aj ďalšie dve formy, z ktorých sa dá vyberať. Sú to doživotný a dočasný dôchodok. Aké sú medzi nimi rozdiely?

●      Doživotný dôchodok – poberateľovi sa dôchodok vypláca do jeho smrti. Táto forma funguje na základe zmluvy o poistení dôchodku uzavretej v životnej poisťovni. V rámci zmluvy sa dá dohodnúť aj pozostalostné krytie alebo zvyšovanie výšky dôchodku.

●      Dočasný dôchodok – poberateľovi sa dôchodok vypláca len počas dohodnutého obdobia. Forma funguje na základe zmluvy o poistení dôchodku uzavretej v životnej poisťovni. Dĺžka vyplácania je zvyčajne 5, 7 alebo 10 rokov.

●      Programový výber – dôchodok sa vypláca na základe dohody uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). V zmluve sa uvedie mesačná suma alebo doba vyplácania. Podmienkou programového výberu je doživotné dôchodkové zabezpečenie aspoň na úrovni referenčnej sumy. V praxi to znamená, že súčet dôchodkov, ktoré poberáte doživotne, napríklad z I. piliera, výsluhové dôchodky alebo dôchodky z cudziny, je vyšší ako referenčná suma určená na daný kalendárny rok. Pre rok 2022 je to 508,90 eur.

Zdroj: unsplush.com

Malá nasporená suma

V niektorých situáciách sa stáva, že človek nemá dostatočne vysokú nasporenú sumu na osobnom dôchodkovom účte. Keď je suma nízka, že nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku, existuje jedno riešenie. Je ním dočasný dôchodok, tzv. programový výber v režime malá nasporená suma. Dáva vám pocit istoty a stability, že nejaké financie predsa len získate.

Malá nasporená suma funguje tak, že sporiteľovi sa postupne vypláca suma nasporených príspevkov, a to až do jej vyčerpania.

Dedenie v programovom výbere

V prípade smrti poberateľa programového výberu je suma jeho dôchodku vyplatená oprávnenej osobe, a to vo výške nedočerpanej sumy, ktorá poberateľovi zostala. Oprávnenú osobu musí sporiteľ určiť sám v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak sporiteľ osobu neurčil, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia. Inak povedané, nárok na ňu nemá nikto.

Programový výber sa v tomto odlišuje od iných typov dôchodkov, ako napríklad doživotný alebo dočasný. V prípade dočasného platí, že keď jeho poberateľ zomrie počas prvých 7 rokov poberania, zostatok, ktorý mal byť týchto 7 rokov vyplatený, sa vyplatí oprávnenej osobe. Keď osoba nie je určená, na sumu nemá nárok nikto.

Pri dočasnom dôchodku je to úplne iné. Ak jeho poberateľ zomrie skôr, ako mu je vyplatená celá dohodnutá suma, zostatok nie je predmetom dedenia.

Programový výber má preto jedny z najvýhodnejších podmienok pri dedení.

Ako si zvýšiť šance na získanie programového výberu?

Programový výber je výhodnou formou poberania dôchodku. Jednou z možností, ako sa usitiť, že ho získate, je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Môže to byť napríklad za obdobie štúdia alebo za čas, keď ste boli bez práce.

Druhou alternatívou je požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočet sumy dôchodku. Urobiť tak môžete, keď vám bol priznaný dôchodok z I. piliera a popritom ďalej pracujete, prípadne ste prestali pracovať, no dôchodok máte priznaný. Prepočet vám umožní zvýšiť si sumu dôchodku.

Rada odborníka

Popri doživotnom dôchodku môžete v určitých situáciách poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O tom, či spĺňate podmienky, vás bude informovať Sociálna poisťovňa prostredníctvom ponukového listu.

Keď ponuku od svojej DSS nedostanete

Každá dôchodková správcovská spoločnosť zasiela svojim poberateľom ponuku s niekoľkými možnosťami poberania dôchodku. Ak sa v nich programový výber neobjavil, môžete vyskúšať prestúpiť do inej správcovskej spoločnosti. Urobiť sa tak dá po uplynutí platnosti ponúk.

Stačí, aby ste osobne požiadali Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu, ktorý predložíte pri uzatváraní zmluvy s novou DSS. Po úspešnom prestupe vás o tejto skutočnosti bude nová správcovská spoločnosť informovať.

Zdroj: unsplush.com

Premyslite si svoju formu dôchodku

Programový výber je síce výhodou, no nie jedinou formou dôchodku. Okrem neho existujú aj ďalšie dve. Z nich si môžete vybrať presne podľa svojich potrieb a predstáv. Uistite sa, že váš výber spĺňa všetko, čo od neho požadujete.

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.