Rodičovské dôchodky, radosť i chaos v jednom

Aktuality | 10.06.2023

Ide o rodičovský dôchodok, ktorý Sociálna poisťovňa začala dôchodcom vyplácať. Ako to už býva zvykom, a Murphyho zákony to iba potvrdzujú, „každé nové riešenie, prináša nové problémy“..., a ani v tomto prípade tomu nie je inak. Na našom Portáli sme sa už rodičovskému dôchodku venovali v čase, keď ho parlament SR schválil. Teraz sa zameriame viac na problémy, ktoré sa vynorili pri jeho vyplácaní.

Dôchodok môže spôsobovať problémy

Zopakujme si teda to najpodstatnejšie!

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhodne iba v prípade, ak poberateľovi nárok na rodičovský dôchodok vznikol a zašle mu o tom písomné rozhodnutie. Základným predpokladom teda je, že dieťa v roku 2021, ktorý je rozhodujúci pre posúdenie nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023, už pracovalo alebo podnikalo, bolo dôchodkovo poistené a malo teda vymeriavací základ.

Existujúcim poberateľom dôchodkov, ktorí spĺňajú podmienky nároku na rodičovský dôchodok a mali v poriadku všetky potrebné údaje, začala vyplácať Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok hromadne v máji. Dostávajú ho na účet, v hotovosti poštou alebo do zariadenia sociálnych služieb spolu s dôchodkom vo svojich určených výplatných termínoch, a to v párne dni od 2. do 24. mája. Postupne Sociálna poisťovňa spracuje aj ďalšie údaje, potrebné pre rozhodnutie o nároku na rodičovský dôchodok, napr. pre poberateľov výsluhových dôchodkov. Zákonnú lehotu na vyplatenie rodičovského dôchodku má do 30. septembra 2023, avšak snahou Sociálnej poisťovne je vyplatiť ho čo najskôr.

Noví žiadatelia o dôchodok dostávajú rodičovský dôchodok spolu s rozhodnutím o priznaní starobného dôchodku priebežne už od marca. Závisí to od toho, kedy v tomto roku o starobný dôchodok požiadali/požiadajú a kedy Sociálna poisťovňa rozhodne o ich žiadosti o starobný dôchodok. Spolu s nárokom na starobný dôchodok automaticky posúdi aj ich nárok na rodičovský dôchodok. Nie je teda potrebné oň samostatne žiadať.

Prostredníctvom Portálu sa na nás stále častejšie obraciate s otázkou „Ako postupovať, ak Vám v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku chýbajú údaje o dieťati, resp. viacerých Vašich deťoch. Odpoveď sme pre Vás hľadali u tých najkompetentnejších, teda priamo v Sociálnej poisťovni. 

Odpovede na najčastejšie otázky

Sociálna poisťovňa vlastné údaje o rodinných vzťahoch nemá a preto ich kompletne preberá z Registra fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak dieťa nie je zapísané v tomto registri, Sociálna poisťovňa týmto údajom nedisponuje a preto dieťa nie je uvedené ani v rozhodnutí. Dôvodov, pre ktoré Vaše dieťa nie je uvedené v Rozhodnutí, však môže byť viac:

- vlastné dieťa nie je v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku uvedené preto, že  v roku 2021 nebolo ešte dôchodkovo poistené (napr. ešte nepracovalo, nepodnikalo, nebolo poistencom štátu, atď.), teda nemalo vymeriavací základ, od ktorého závisí zákonný nárok na dávku.

- dôvodom môže byť aj fakt, že Vaše jediné dieťa odoprelo nárok na dávku / podalo v zákonnej lehote žiadosť, že „nechce“, aby Vám bol vyplácaný rodičovský dôchodok/. To znamená, ak má dôchodca len jedno dieťa, ktoré urobilo vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, dôchodcovi nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a rozhodnutie ani nedostane. Ak má viac ako jedno dieťa a jedno z nich urobí vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, táto informácia v rozhodnutí bude uvedená (samozrejme, za predpokladu, že Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku za ostatné deti).

- ďalšou a najčastejšou možnosťou, ako sme už spomínali vyššie je nesúlad údajov v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR a Vaše dieťa / deti v tomto Registri chýbajú.

Ako postupovať ?

Klientom s preverením ich životnej situácie v prípade chýbajúcich údajov o deťoch pomáhajú osobne zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo mailom či telefonicky jej Informačno-poradenské centrum. Ak sa zistí, že údaje o dieťati spôsobil nesúlad údajov v Registri fyzických osôb, Sociálna poisťovňa môže klientovi pomôcť len tak, že individuálne znovu posúdi jeho nároky a rodinné vzťahy preverí prostredníctvom rodného listu dieťaťa/detí alebo iného hodnoverného dokladu. Táto situácia nie je zapríčinená Sociálnou poisťovňou, ktorá podniká všetky kroky na to, aby klientom pri riešení ich konkrétnej situácie pomohla a aby o nič zo svojich nárokov neprišli.

Odporúčame vám preto obrátiť sa najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne alebo jej  Informačno-poradenské centruma predložiť doklad preukazujúci nezrovnalosť (napr. rodný list dieťaťa, sobášny list, prípadne iný doklad preukazujúci vzťah rodič – dieťa. Sociálna poisťovňa tieto údaje zaznamená do svojich systémov. Keď už budú údaje kompletné, bude možné opätovne posúdiť nárok na rodičovský dôchodok a aj jeho sumu. V prípade vyhovenia žiadosti bude rodičovský dôchodok vyplatený čo najskôr.  Na preskúmanie má Sociálna poisťovňa 60 dní, v mimoriadne zložitých konaniach 120 dní. 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.