Rodičovský bonus k dôchodku: Ako funguje?

Aktuality | 21.11.2022

Od 1. januára 2023 budú môcť deti prispievať svojim rodičom na dôchodok. Tento bonus dostal názov rodičovský dôchodok a jeho výška sa odvíja od vymeriavacieho základu dieťaťa. Ako tento bonus ovplyvní samotné dieťa a kto má naň nárok?

Zdroj: unsplush.com

Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

Na rodičovský dôchodok majú nárok všetci poberatelia:

●      starobného dôchodku
●      invalidného dôchodku
●      dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku
●      výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku

Aby však mohol dôchodca získať rodičovský dôchodok, jeho dieťa musí splniť jednu podmienku. Tou sú zaplatené odvody z roku 2021 za poistné na dôchodkové poistenie od Sociálnej poisťovne.

Rodičovský dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať automaticky bez toho, aby oň žiadalo dieťa alebo dôchodca. Jedinou výnimkou je situácia, keď si dieťa neželá, aby bol rodičovský príspevok priznaný biologickým rodičom, prípadne osvojiteľom. V takýchto prípadoch je nutné do 28. februára 2023 zaslať do Sociálnej poisťovne formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Tento formulár je takisto nutné doručiť do Sociálnej poisťovne vtedy, keď si osoba neželá, aby bol bonus vyplácaný jednému z biologických rodičov, prípadne vtedy, keď chce, aby sa bonus vyplácal osvojiteľom a nie biologickým rodičom.

Vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné podať len raz ročne. V roku 2023 je možné ho podať do 28. februára. V ďalšie roky sa bude môcť robiť vždy do konca augusta. Vyhlásenie bude následne platiť po dobu 5 rokov.

Ako rodičovský dôchodok ovplyvní deti?

Rodičovský dôchodok dáva starším osobám určitú stabilitu, pretože zvyšuje ich penziu. Výška bonusu na jedného rodiča sa počíta ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov pracujúceho dieťaťa spred dvoch rokov. Sociálna poisťovňa však zastropila jeho výšku na maximálne 21,80 eur mesačne na jednu osobu.

V praxi to znamená, že jedno dieťa môže odvádzať maximálne 3 % na rodičovský dôchodok, ktorý sa vo väčšine prípadov bude rozdeľovať medzi dve osoby (mama a otec) v hodnote 1,5 % na každého.

Dobrou správou je, že rodičovský dôchodok neovplyvňuje dieťa a výšku jeho odvodov. Odvody na dôchodkové poistenie budú stále v rovnakej výške.

Pre rodiča platí, že čím viac pracujúcich detí má, tým bude jeho rodičovský bonus a následne aj dôchodok vyšší.

Zaujímavosť

Rodičovský dôchodok je možné rozdeliť medzi viaceré osoby, napríklad medzi biologických rodičov a osvojiteľov. Platí tu však, že keď vznikne nárok viacerým poberateľom, maximálna výška rodičovského dôchodku zostáva nezmenená. Predstavovať bude 3 %, čiže 43,60 eur. Na druhej strane, ak má dieťa len jedného rodiča, ktorý sa oň staral, nebude mu môcť venovať celé 3 %. Jedna osoba môže získať maximálne 1,5 %.

Zdroj: unsplush.com

Ako sa bude rodičovský príspevok vyplácať?

Sociálna poisťovňa vyplatí rodičovský dôchodok v roku 2023 jednorazovo, a to rovnakým spôsobom, akým vypláca starobný, invalidný alebo iný typ dôchodku. Znamená to v hotovosti prostredníctvom pošty alebo zaslaním na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb. V ďalších rokoch budú dôchodcovia dostávať rodičovský bonus každý mesiac.

Nárok na rodičovský dôchodok bude Sociálna poisťovňa posudzovať na základe splnenia podmienok každý rok. Suma bonusu sa bude meniť v závislosti od výšky vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

Rodičovský dôchodok v praxi

Pre lepší prehľad prikladáme niekoľko príkladov z praxe, na základe ktorých zistíte, ako sa vám od budúceho roka zvýši dôchodok.

Rodičovský dôchodok od jedného dieťaťa

Hrubá mesačná mzda dieťaťa

Mesačný bonus na jedného dôchodcu

Ročný bonus na jedného dôchodcu

 646 eur

 10 eur

 120 eur

 800 eur

 12 eur

 144 eur

 1 000 eur

 15 eur

 180 eur

 1 133 eur

 17 eur

 204 eur

 1 200 eur

18 eur

 216 eur

 1 400 eur

 21 eur

 252 eur

 1 600 eur

 22 eur

 264 eur


Rodičovský dôchodok od dvoch detí

Hrubá mesačná mzda detí

Mesačný bonus na jedného dôchodcu

Ročný bonus na jedného dôchodcu

 800 eur + 800 eur

 24 eur

 288 eur

 1 000 eur + 1 000 eur

 30 eur

 360 eur

 1 133 eur + 1 133 eur

 34 eur

 408 eur

 1 200 eur + 1 200 eur

 36 eur

 432 eur

 

Zdroj: unsplush.com

Stabilita pre každého dôchodcu

Rodičovský príspevok je dobrý spôsob, ako zvýšiť dôchodok. V čase inflácie a zvyšovania cien však nemusí stačiť. Myslite na svoju budúcnosť a začnite zhodnocovať svoje peniaze tak, aby vám o niekoľko rokov mohli zaručiť pokojný dôchodok. Vhodným riešením je III. pilier, v rámci ktorého naberá váš majetok na hodnote a vytvára stabilitu v neistej budúcnosti.

Zdroj: socpoist.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.