Rodičovský bonus k dôchodku: Ako funguje?

Aktuality | 21.11.2022

Od 1. januára 2023 budú môcť deti prispievať svojim rodičom na dôchodok. Tento bonus dostal názov rodičovský dôchodok a jeho výška sa odvíja od vymeriavacieho základu dieťaťa. Ako tento bonus ovplyvní samotné dieťa a kto má naň nárok?

Zdroj: unsplush.com

Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

Na rodičovský dôchodok majú nárok všetci poberatelia:

●      starobného dôchodku
●      invalidného dôchodku
●      dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku
●      výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku

Aby však mohol dôchodca získať rodičovský dôchodok, jeho dieťa musí splniť jednu podmienku. Tou sú zaplatené odvody z roku 2021 za poistné na dôchodkové poistenie od Sociálnej poisťovne.

Rodičovský dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať automaticky bez toho, aby oň žiadalo dieťa alebo dôchodca. Jedinou výnimkou je situácia, keď si dieťa neželá, aby bol rodičovský príspevok priznaný biologickým rodičom, prípadne osvojiteľom. V takýchto prípadoch je nutné do 28. februára 2023 zaslať do Sociálnej poisťovne formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Tento formulár je takisto nutné doručiť do Sociálnej poisťovne vtedy, keď si osoba neželá, aby bol bonus vyplácaný jednému z biologických rodičov, prípadne vtedy, keď chce, aby sa bonus vyplácal osvojiteľom a nie biologickým rodičom.

Vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné podať len raz ročne. V roku 2023 je možné ho podať do 28. februára. V ďalšie roky sa bude môcť robiť vždy do konca augusta. Vyhlásenie bude následne platiť po dobu 5 rokov.

Ako rodičovský dôchodok ovplyvní deti?

Rodičovský dôchodok dáva starším osobám určitú stabilitu, pretože zvyšuje ich penziu. Výška bonusu na jedného rodiča sa počíta ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov pracujúceho dieťaťa spred dvoch rokov. Sociálna poisťovňa však zastropila jeho výšku na maximálne 21,80 eur mesačne na jednu osobu.

V praxi to znamená, že jedno dieťa môže odvádzať maximálne 3 % na rodičovský dôchodok, ktorý sa vo väčšine prípadov bude rozdeľovať medzi dve osoby (mama a otec) v hodnote 1,5 % na každého.

Dobrou správou je, že rodičovský dôchodok neovplyvňuje dieťa a výšku jeho odvodov. Odvody na dôchodkové poistenie budú stále v rovnakej výške.

Pre rodiča platí, že čím viac pracujúcich detí má, tým bude jeho rodičovský bonus a následne aj dôchodok vyšší.

Zaujímavosť

Rodičovský dôchodok je možné rozdeliť medzi viaceré osoby, napríklad medzi biologických rodičov a osvojiteľov. Platí tu však, že keď vznikne nárok viacerým poberateľom, maximálna výška rodičovského dôchodku zostáva nezmenená. Predstavovať bude 3 %, čiže 43,60 eur. Na druhej strane, ak má dieťa len jedného rodiča, ktorý sa oň staral, nebude mu môcť venovať celé 3 %. Jedna osoba môže získať maximálne 1,5 %.

Zdroj: unsplush.com

Ako sa bude rodičovský príspevok vyplácať?

Sociálna poisťovňa vyplatí rodičovský dôchodok v roku 2023 jednorazovo, a to rovnakým spôsobom, akým vypláca starobný, invalidný alebo iný typ dôchodku. Znamená to v hotovosti prostredníctvom pošty alebo zaslaním na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb. V ďalších rokoch budú dôchodcovia dostávať rodičovský bonus každý mesiac.

Nárok na rodičovský dôchodok bude Sociálna poisťovňa posudzovať na základe splnenia podmienok každý rok. Suma bonusu sa bude meniť v závislosti od výšky vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

Rodičovský dôchodok v praxi

Pre lepší prehľad prikladáme niekoľko príkladov z praxe, na základe ktorých zistíte, ako sa vám od budúceho roka zvýši dôchodok.

Rodičovský dôchodok od jedného dieťaťa

Hrubá mesačná mzda dieťaťa

Mesačný bonus na jedného dôchodcu

Ročný bonus na jedného dôchodcu

 646 eur

 10 eur

 120 eur

 800 eur

 12 eur

 144 eur

 1 000 eur

 15 eur

 180 eur

 1 133 eur

 17 eur

 204 eur

 1 200 eur

18 eur

 216 eur

 1 400 eur

 21 eur

 252 eur

 1 600 eur

 22 eur

 264 eur


Rodičovský dôchodok od dvoch detí

Hrubá mesačná mzda detí

Mesačný bonus na jedného dôchodcu

Ročný bonus na jedného dôchodcu

 800 eur + 800 eur

 24 eur

 288 eur

 1 000 eur + 1 000 eur

 30 eur

 360 eur

 1 133 eur + 1 133 eur

 34 eur

 408 eur

 1 200 eur + 1 200 eur

 36 eur

 432 eur

 

Zdroj: unsplush.com

Stabilita pre každého dôchodcu

Rodičovský príspevok je dobrý spôsob, ako zvýšiť dôchodok. V čase inflácie a zvyšovania cien však nemusí stačiť. Myslite na svoju budúcnosť a začnite zhodnocovať svoje peniaze tak, aby vám o niekoľko rokov mohli zaručiť pokojný dôchodok. Vhodným riešením je III. pilier, v rámci ktorého naberá váš majetok na hodnote a vytvára stabilitu v neistej budúcnosti.

Zdroj: socpoist.sk