Rozkolísaný polrok na finančných trhoch

Aktuality | 08.08.2022

Od začiatku roka 2022 sa situácia na finančných trhoch dramaticky zmenila a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia dosahujú v prvom polroku 2022 negatívne zhodnotenie všetky doplnkové dôchodkové fondy. Poklesy na finančných trhoch zasiahli dynamické, ale aj konzervatívne investície, a preto značný pokles zaznamenávajú nie len príspevkové, ale aj výplatné fondy. Ponuka troch príspevkových fondov spoločnosti Stabilita dáva klientom možnosť zvoliť vhodnú investičnú stratégiu a kombináciou akciových a dlhopisových investícií dosahovať v dlhodobom horizonte výnosy pri požadovanej úrovni rizika.

Doplnkové dôchodkový fondy sú vzhľadom na svoju stratégiu tvorené prevažne dlhopisovými investíciami, akciovými investíciami alebo ich kombináciou. Dlhopisy sú považované za bezpečnejší investičný nástroj a prinášajú v dlhšom časovom horizonte účastníkom kladný výnos, avšak vplyvom negatívnych trhových udalostí dochádza, rovnako ako aj pri iných nástrojoch finančného trhu, k poklesu ich cien. Spoločnosť STABILITA sa v záujme účastníkov a poberateľov dávok, s cieľom dosiahnuť kladné zhodnotenie majetku, rozhodla prostriedky spravovaných fondov investovať do dlhopisových nástrojov s kladným výnosom aj z dôvodu, že finančné prostriedky uložené iba na účtoch v bankách boli úročené depozitnou sadzbou ECB so zápornou hodnotou -0,5%.

Akciové investície sú nástrojom, ktorý z dlhodobého hľadiska prináša vyšší výnos ako dlhopisy, ale pri vyššej miere rizika. Ich podiel v spravovaných fondoch odzrkadľuje mieru rizika, ktorú spoločnosť cieli pri danom fonde, pričom pomáhajú zvyšovať výnosnosť v dlhšom časovom horizonte. Akciové investície sú spravidla zasiahnuté vo väčšej miere ak sa situácia na finančných trhoch vyvíja negatívne.

Okolnosti, ktoré ovplyvnili situáciu na finančných trhoch v prvom polroku 2022 poslali nadol ceny dlhopisových aj akciových investícií. Hlavným faktorom bola zmena politík centrálnych bánk, ktoré v reakcii na vysokú infláciu začali so zvyšovaním úrokových sadzieb. V očakávaní týchto krokov sa zvýšili aj trhové sadzby, čo na druhej strane priamo ovplyvňuje dlhopisy a znižuje ich ceny. K nárastu rizika na finančných trhoch prispel aj konflikt na Ukrajine, ktorý globálne ovplyvnil dodávateľské reťazce a zvýšil ceny komodít, čím ešte viac posilnil inflačné tlaky. Problematické sa v posledných mesiacoch ukazujú byť aj dodávky energetických surovín a zhoršujúce sa makroekonomické prostredie, čo pre svetovú ekonomiku vytvára riziko utlmenia hospodárskej aktivity, na čo poklesom reagovali akciové investície.

Vplyvom viacerých faktorov tak došlo v prvom polroku 2022 k dočasnému poklesu cien investícií v spravovaných fondoch, ale zároveň výnosy dlhopisov vyskočili nahor. Znamená to, že v globále dlhopisy momentálne ponúkajú vyššie výnosy ako tomu bolo v minulosti, čo sa v nasledujúcich obdobiach po pominutí rizikových faktorov prejaví na rýchlejšom návrate zhodnotenia do kladných čísel fondov s vyšším podielom dlhopisových investícií. Akciové investície zo svojej podstaty zažívajú pravidelne obdobia poklesov, po ktorých zakaždým nasleduje dlhšie obdobie rastu. Hlavným predpokladom pre dosahovanie stále nových historických maxím je dlhší časový horizont.

Začiatkom 2. polroka sa situácia na finančných trhoch začala mierne upokojovať a ceny väčšiny aktív sa odrazili od miním vytvorených v prvom polroku. Tento pozitívny vývoj posledných dní priniesol kladnú výkonnosť a dopomohol k solídnej korekcií časti strát od začiatku roka.