Štátu dochádzajú peniaze na dôchodky

Aktuality | 21.10.2021

O tom, že dôchodcovia sa stávajú pre štát drahým luxusom, hovoria čísla. Sociálna poisťovňa dôchodky dotuje z iných zdrojov a klesajúca demografická krivka naznačuje, že najbližšie roky až desaťročia to inak nebude. Štát vníma tento problém ako otvorenú ranu a snaží sa nájsť riešenie, ako ju zaceliť. Je to však šité horúcou ihlou.

Zdroj: pixabay.com

Sporiteľov je stále málo

Priemerný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne na slušné živobytie v starobe nestačí. Zároveň platí, že priemerný dôchodok nemá každý a na Slovensku pribúda aj dôchodcov, ktorí musia vyžiť z peňazí hlboko pod touto hranicou. Prvých sporiteľov v druhom pilieri zároveň prekvapili žalostne nízke výplaty dôchodku a v treťom pilieri nie je dosť sporiteľov, ktorí by si zabezpečili adekvátnu kompenzáciu straty príjmu v starobe. V rozhovore pre TREND, Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností uviedol, že priemerné úspory sporiteľa v treťom pilieri sú dnes 3000 eur, čo zďaleka nestačí na dobrý, nie to doživotný dôchodok. Tento problém sa štát rozhodol zmeniť a novela zo strany Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny chce tento trend otočiť. Cieľom je priniesť do tretieho piliera viac ľudí a motivovať ich k sporeniu. Višňovský však uvádza, že si na to nevybral práve najlepšiu cestu.

Bez analýz a skúseností

Na Slovensku je bežnou praxou, že do zákona vstupujú novely pripravené bez dostatočných analýz, rozhovorov so zúčastnenými stranami a bez zohľadnenia potrieb odborníkov. Črtá sa, že do tejto kategórie opäť bude spadať aj pripravovaná novela dôchodkového systému v treťom pilieri. Na jednej strane, Višňovský kvituje snahu štátu motivovať k sporeniu v treťom pilieri, avšak hovorí, že si nevybral práve ideálnu cestu.

Milan Krajniak, ako minister práce sociálnych vecí a rodiny očakáva, že dôchodková prémia priláka do tretieho piliera až 150 tisíc nových sporiteľov, no Višňovský je k tomuto číslu skeptický. V Trende ho označil za marketingový ťah. Rozsiahla novela tretieho piliera má podľa neho vážne nedostatky a súčasne diskriminuje DDSky, ktoré na trhu pôsobia dodnes.

Novelu treba, no nie rýchlu, ale odbornú

O tom, že tretí pilier v súčasnosti nefunguje dostatočne, aby bol plnohodnotnou treťou nohou dôchodkového sporenia, hovoria čísla. V súčasnosti má zmluvu o treťom pilieri uzatvorených len takmer 900 tisíc klientov a Višňovský za tým vidí aj slabú podporu zo strany štátu. Porovnáva, že zatiaľ:

●      v susednej Českej republike v roku 2016 predstavovala investícia do tretieho piliera 300 miliónov eur,

●      u nás to bolo 15 miliónov.

To je nepomer, ktorý jasne ukazuje, kto ťahá v zápase o dôchodky obyvateľov za kratší koniec. Každá podpora by sa tak mohla zdať dobrou, no nie vždy môže priniesť očakávané zlepšenie. Sumu 15 miliónov totiž tvorí najmä daňová úľava pre zamestnancov na 180 eur, a tiež zníženie základu dane pre zamestnávateľov.

Na druhej strane, Višňovský sa pýta, či je plánovaná priama podpora systémové, dlhodobo udržateľné a efektívne riešenie. Porovnáva, že v Čechách je maximálna výška štátneho príspevku 2760 korún ročne, čo je približne 100 eur, ktoré sú na stole aj u nás.

Súčasne tvrdí, že omnoho kľúčovejší je daňový odpočet, ktorý je výrazne vyšší ako 180 eur. Štát však dnes nemá analýzy, aká podpora bude lepšia, výhodnejšia, atraktívnejšia, chýbajú dáta, a tak priamy príspevok vyzerá len akési marketingové divadlo, ktoré v praxi nemusí ani fungovať.

Zdroj: pixabay.com

Viac hráčov nemusí priniesť viac klientov

Novela počíta aj s tým, že do systému tretieho piliera vstúpi viacero hráčov. DDSky však upozorňujú, že zvýšenie konkurencie nemusí znamenať aj zvýšenie dôchodkov, práve naopak. Višňovský sa obáva najmä bezpečnosti. DDS sú prísne regulované, musia plniť viacero zákonných podmienok a mnoho hráčov v systéme môže znamenať, že niektorí nemusia úspory spravovať práve ideálne. Ak ide teda o dôchodok, sporenie býva často aj nad 30 rokov, čo by malo byť pod dohľadom štátu aj kompetentných orgánov.

Višňovský pritom hovorí, že aj súčasná možnosť bezplatnej zmeny DDS raz ročne a viackrát ročne za poplatok by sa mal zmeniť na maximálne jednu zmenu raz ročne. Podľa neho to naznačuje, že novela je pripravená nepremyslene, nakoľko ak človek spraví chybu, mal by mať možnosť ju napraviť, aj keď za poplatok. Rok sporiť nesprávne môže znamenať totiž značné straty.

Diskriminovaní sú aj živnostníci

Višňovský si uvedomuje, že živnostníci sú v sociálnom systéme na periférii záujmu a nezmení sa to ani novelou tretieho piliera. Upozorňuje, že živnostníkov je aktuálne na Slovensku viac ako 300 tisíc. Avšak, čo sa týka tretieho piliera, nikto s nimi nekomunikuje a majú znevýhodnené postavenie. Hoci sú z pohľadu odvodov vnímaní ako zamestnávatelia aj zamestnanci, čo sa týka tretieho piliera, tak s nimi štát akoby nepočítal.

Višňovský hovorí, že je to práve Asociácia, ktorá je s nimi v kontakte a bude novelu pripomienkovať. Pre živnostníkov by bolo zaujímavé, ak by mali postavenie dvoj osoby, teda zamestnanca aj zamestnávateľa. Práve takéto systémové zmeny by mohli do tretieho piliera priniesť viac ľudí ako priame motivačné príspevky a zvýšenie konkurencie, ktoré je z hľadiska bezpečnosti nepripravené.

Podľa Višňovského je tretí pilier nutné zatraktívniť a novelizovať, no nie za každú cenu. Rýchle riešenia totiž môžu spôsobiť viac škody ako úžitku. Nebolo by to na Slovensku prvý raz. No dávať do hry budúce dôchodky Slovákov sú príliš veľkým hazardom.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.