Valorizácia dôchodku. O koľko si penzisti prilepšia?

Aktuality | 31.05.2021

Valorizácia, alebo po slovensky zvyšovanie dôchodkov je spôsob, ako penzistom zabezpečiť udržanie si životnej úrovne, na ktorú si zvykli pri nástupe na dôchodok. Hoci v súčasnosti ide pri priemernom štátnom dôchodku o náhradu menej než polovice priemernej mzdy, valorizácia je jeden zo spôsobov, ako aspoň polovičný životný štandard dôchodku udržať.

Zdroj: unsplush.com

Zmeny vo valorizácii dôchodkov v roku 2021

Na Slovenskú sú dôchodky zvyšované dvoma spôsobmi:

●      Prvou možnosťou je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, to znamená o takzvanú dôchodcovskú infláciu, ktorú pravidelne zverejňuje Štatistický úrad SR.

●      Druhou možnosťou je valorizácia o pevnú sumu, ktorá sa však líši v závislosti od druhu dôchodkovej dávky.

Ako tento systém valorizácie funguje? V minulom roku bola inflácia za prvý polrok 2020 na úrovni 2,6 percenta. V prepočte to znamená, že penzia sa poberateľom zvýši o čiastku na úrovni 2,6 percenta z úplnej sumy dôchodku. Ak však táto čiastka bude nižšia ako pevne stanovená suma zvýšenia, dôchodca má garantované zvýšenie o pevnú sumu.

Mnoho dôchodcov na Slovensku však poberá viacero dôchodcovských dávok. Môže sa preto stať, že niekto môže byť valorizovaný percentom, a iný pevnou sumou.

Príklad z praxe

Výhodou valorizácie dôchodkov je, že pre ne platí princíp: „Vždy dostanete viac.“ Znamená to, že ak penzista poberal v roku 2020 dôchodok v nižšej sume ako 361 eur, dôchodok sa mu zvýšil v roku 2021 o 9,40 eura. Ak dostával penziu napríklad v sume 450 eur, jeho penzia sa bude valorizovať o dôchodcovskú infláciu, pretože je pre neho výhodnejšia. Suma jeho penzie sa v takomto prípade zvýši nie o deväť štyridsať, ale o 11,7 eur.

Podľa štatistiky rezortu práce v roku 2021 bolo až 1,51 milióna dôchodkov z viac ako 1,74 milióna vyplácaných penzií valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu.

Vedeli ste, že...
.... penzie sa na Slovensku zvyšujú formou dôchodkovej inflácie
alebo o pevnú sumu od roku 2018?

Zvýšenie prebehne automaticky

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky sa im valorizujú automaticky.

Dôchodky vo vyššej sume boli prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021:

 Dôchodok vyplácaný
v plnej sume

Zvýšenie
najmenej

Dôchodok vyplácaný
v sume jednej polovice

Zvýšenie
najmenej

  starobný

9,40

  starobný

2,90

  predčasný starobný

9,10

  predčasný starobný

3,30

 invalidný s mierou poklesu nad 70 %

7,80

  invalidný s mierou poklesu nad 70 %

3,00

 invalidný s mierou poklesu do 70 %

4,40

  invalidný s mierou poklesu do 70 %

1,90

  vdovský a vdovecký

6,00

  vdovský a vdovecký

2,60

  sirotský

2,80

  sirotský

1,40

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodcov ďalšie roky čakajú zmeny

Súčasný model valorizácii dôchodkov uplatňovaný v roku 2021 by mal skončiť. Ak sa nezmení zákon, tak od roku 2022 sa tento mechanizmus zmení. Súčasný systém založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov sa zruší a nahradí ho zvyšovanie všetkých dôchodkov výlučne percentuálne, podľa výšky dôchodcovskej inflácie.

Zdroj: pixabay.com

Minimálny dôchodok má výnimku

Na Slovensku od roku 2015 máme zavedený aj minimálny dôchodok. V jeho prípade je valorizácia trochu odlišná ako pri klasických penziách. V podstate sa zvyšuje len pôvodný starobný dôchodok, z ktorého bola minimálna penzia určená. Ak je následne táto suma vyššia ako minimálny dôchodok pre daný rok, dôchodca bude dostávať svoju pôvodnú penziu.

V prípade, že valorizovaná suma bude nižšia ako penzijné minimum, dôchodca naďalej poberá dávku vo výške platného minimálneho dôchodku, pretože je pre neho výhodnejšia. Minimálny dôchodok sa teda nezvyšuje automaticky. Príkladom je rok 2021, kedy bol minimálny dôchodok zmrazený a jeho výška sa nezmenila. Suma minimálneho dôchodku preto ostala v roku 2021 rovnaká ako v roku 2020.

Tretí pilier zvýši každý dôchodok

Veľkou výhodou sporenia v treťom pilieri je, že vďaka pravidelnej investícii do dynamických fondov vaše úspory majú najvyššiu šancu prekonávať infláciu, a neustále sa zhodnocujú. Výsledkom je, že pravidelná valorizácia starobného dôchodku bude pre vás istotou a stabilným pilierom, ku ktorému vám bude pravidelne vyplácaná renta z úspor v treťom pilieri. Kombináciou týchto riešení je možné dosiahnuť až 100 % náhradu príjmu na dôchodku v porovnaní so súčasnou, ani nie polovicou náhrady, ktorú ponúka sociálna poisťovňa.

Zdroje: Sociálna poisťovňa | Pravda

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.