Vedeli ste, že existuje 4. dôchodkový pilier?

Aktuality | 01.02.2023

Na Slovensku máme tri oficiálne dôchodkové piliere. Každý má možnosť voľby, či sa rozhodne len pre prvý základný alebo svoj príjem v starobe postaví na viacero nôh. Popri oficiálnych pilieroch je však možné postaviť svoj dôchodok aj na štvrtý pilier, ktorý si môžete vytvoriť ako vlastnú stabilnú istotu na dôchodok.

Zdroj: pixabay.com

Aké dôchodkové piliere máme na Slovensku?

V súčasnosti je možné na Slovensku využiť oficiálne tri možnosti, z ktorých sa môže skladať penzia:

●      Prvý pilier – vyplácaný zo sociálnej poisťovne
●      Druhý pilier – časť povinných odvodov smeruje do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá ich zhodnocuje
●      Tretí pilier – dobrovoľné príspevky a príspevky od zamestnávateľa smerujú do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, kde sa zhodnocujú

Každý má možnosť rozhodnúť sa, či vstúpi do druhého alebo aj tretieho piliera. Povinný je len prvý dôchodkový pilier. Čoraz viac ľudí však vie, že pri priemernej výške dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou im prvý základný pilier stačiť nebude.

Financie si preto odvádzajú aj do druhého a tretieho piliera, kde sa zhodnocujú. Okrem súčasných možností, ako si prilepšiť dôchodok, existuje aj ďalšia možnosť. Je ňou investovanie, ktoré predstavuje pomyselný štvrtý pilier.

Vedeli ste, že...

… priemerný starobný dôchodok vyplácaný z prvého piliera v r. 2022 bol v sume 517,40 eura?

Štvrtý pilier - záruka stability

Za štvrtý pilier v príprave na dôchodok sa považujú investície, ktoré smerujete do obdobia, kedy chcete ísť do dôchodku. Vaše vlastné investície, teda štvrtý pilier je úplne nezávislý nielen na štátnom dôchodku, ale aj na čase, kedy sa do dôchodku vyberiete. Zatiaľ, čo dôchodok z troch oficiálnych pilierov sa viaže na štátom stanovený vek odchodu do dôchodku, rentu z investícii môžete poberať omnoho skôr.

To je aj rozdiel v porovnaní s tretím pilierom, do ktorého môžete rovnako investovať aj mimoriadne vklady a zvoliť si dynamické, aj akciové fondy. Avšak tretí pilier sa viaže na oficiálny, štátom uznaný vek odchodu do dôchodku, ktorý sa ale môže meniť.

Odchod do dôchodku bol stanovený na 64 rokov, ale bude sa zvyšovať. Ak sa vám však nebude chcieť pracovať tak dlho, vďaka štvrtému pilieru si môžete vytvoriť stabilný príjem omnoho skôr.

Budete môcť prestať chodiť do práce, odísť „do dôchodku“, a po oficiálnom dovŕšení dôchodkového veku sa k vašej investičnej rente pridá aj oficiálna penzia. Máte tak istotu, že o financie v starobe budete mať postarané.

Zdroj: pixabay.com

Kam investovať, aby ste mali dobrý dôchodok?

Základom investovania na dôchodok je stanoviť si investičný horizont. Ak si začnete štvrtý dôchodkový pilier vytvárať prakticky hneď po nástupe do zamestnania, máte pred sebou skutočne dostatočne dlhý čas na zhodnotenie financií. V takomto prípade je ideálnou voľbou investovanie do akcií, ktoré môžete urobiť viacerými spôsobmi:

●      prostredníctvom rôznych akciových fondov
●      priamo cez brokera nakupovať jednotlivé akcie

Priemerný rast akciových trhov sa odhaduje na 4-5 % ročne, a to hovoríme o konzervatívnom zhodnotení, ak sa pozeráme na investičný horizont 30 rokov. Pri investovaní musíme akceptovať, že nevieme, čo nás čaká z krátkodobého hľadiska.

Dlhodobo sa však môžeme spoľahnúť na to, že pri investovaní v trvaní viac ako 15 rokov akciové trhy s najvyššou pravdepodobnosťou prinesú priemerný ročný výnos výrazne vyšší ako inflácia. To je presne dôvod, pre ktorý sa oplatí investovať do akcií.

Pasívne investovanie

Pri dlhodobom investovaní na dôchodok, pri ktorom nechcete každý mesiac sledovať vývoj akcií a neustále dokupovať nové, je vhodné staviť na pasívne investovanie. Pasívna investičná stratégia je založená na kopírovaní globálnych indexov. Táto alternatíva býva dokonca lacnejšia s nižšími poplatkami, ako aktívne manažované portfóliá.

Navyše je to pohodlná cesta, keďže nemusíte sami odhadovať vývoj na trhu, zaoberať sa výsledkami firiem, sledovať ekonomické správy a rozhodovať sa, či v najbližšom roku porastú viac akcie Tesly alebo Microsoftu. Globálne indexy nakupujú akcie najväčších lídrov, a preto dlhodobo dosahujú príjemné zhodnotenia.

Investovanie do nehnuteľností

Je to ďalšia možnosť, ako si vytvoriť v starobe stabilitu príjmu. Ide o jednu z najnezávislejších foriem investovania, pretože neinvestujete do cenných papierov, ale do skutočných aktív, ktoré vlastníte, čiže nehnuteľností. Ide síce o investície rádovo v desiatkach až stovkách tisíc eur, ale predstavujú na dôchodku skutočnú stabilitu z dvoch dôvodov.

Nehnuteľnosť môžete prenajímať a poberať pravidelný zisk, prípadne ju môžete držať a čakať jej zhodnotenie. Rovnako ju môžete v správnom čase predať a financie si na dôchodku užiť. V prípade dedičstva alebo zisku väčšej sumy je držba nehnuteľností vhodnou možnosťou, ako dať štvrtému dôchodkovému pilieru kvalitné základy.

Zdroje: Sociálna poisťovňa

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.