Viete, čo je to dočasný dôchodok?

Aktuality | 08.02.2022

Doživotný dôchodok nie je jediná forma, ako sa dostať k svojim celoživotným úsporám, ktoré spravuje a zhodnocuje DSS. Jednou z alternatív je aj dočasný dôchodok. Poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne je.

Zdroj: pixabay.com

Dočasný dôchodok

Dočasný dôchodok predstavuje jednu z alternativ vyplácania dôchodku, ale nárok na jeho poberanie nemá každý. Ak ho chcete poberať, musíte splńať túto podmienku:

„Súčet súm vašich všetkých doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhový dôchodok, dôchodok zo zahraničia) musí byť vyšší ako referenčná suma.”

Referenčnú sumu určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. 11. daného roku a predstavuje priemer vyplácaného starobného dôchodku z I. piliera.

Z tohto hľadiska je jasné, že nárok na dočasný dôchodok majú ľudia, ktorí majú na svojich sporiacich účtov v DSS nasporenú nadpriemernú čiastku. Hlavnou výhodou pre sporiteľa je to, že si takto vie prilepšiť k svojmu dôchodku.

Vedeli ste, že…

…výška referenčnej sumy pre rok 2022, ktorú stanovila Sociálna poisťovňa, je 508,90 eur?

Ako to funguje?

Pri odchode do dôchodku požiadáte Sociálnu poisťovňu alebo vašu DSS o vyplácanie starobného dôchodku. Tá vám obratom pošle ponukový list, kde si nájdete všetky ponuky na odkúpenie doživotného dôchodku. Ak vám po odkúpení dôchodku zostanú ešte nejaké prostriedky na sporiacom účte, môžete si vybrať:

●      Programový výber – nie je poistným produktom a vypláca ju DSS, pričom dĺžku obdobia a výšku mesačne vyplácanej sumy si určuje sporiteľ. V prípade smrti sa nespotrebované prostriedky stávajú predmetom dedenia.
●      Dočasný dôchodok – je poistným produktom, kde sa poisťovňa zaväzuje danú čiastku vyplácať po dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Výšku mesačného dočasného dôchodku si neviete stanoviť, ale nájdete ju v ponukovom liste. V prípade smrti sa však nespotrebované prostriedky nestávajú predmetom dedenia.

Výhodou oproti programového výberu je najmä to, že výška a doba vyplácania dočasného dôchodku je pre poisťovňu záväzná. Pri programovom výbere peniaze ostávajú na účte DSS, čím výšku vyplácaných prostriedkov nevie garantovať.

Zdroj: pixabay.com

Čo ak si nenašetrím dostatok?

Pri požiadaní o vyplácanie dôchodku z druhého piliera môže nastať aj situácia, kedy nebudete mať nasporenú dostatočnú sumu. Inými slovami, z prostriedkov, ktoré máte na účte v DSS si neviete kúpiť žiaden doživotný dôchodok. Zákon však umožňuje, aby ste sa k týmto nasporeným peniazom dostali, a to formou:

●      Dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma – opäť ide o poistný produkt, kedy sa poisťovňa zaväzuje vyplácať dočasný dôchodok. Dobu vyplácania uvidíte v ponukovom liste a závisí od výšky nasporenej sumy a od maximálnej výšky dôchodku vyplácaného v tomto režime. To znamená najnižšiu sumu, ktorú vypláca poisťovňa pri základnom variante doživotného dôchodku, avšak jeho výška sa nemení. Nespotrebované prostriedky sa nededia.

●      Programový výber v režime malá nasporená suma - vypláca ju DSS a oproti klasickému programovému výberu nie je možné vybrať celú sumu naraz. Maximálna výška je tvorená priemerom najnižších súm, ktoré vyplácajú poisťovne pri základnom variante doživotného dôchodku. Dĺžka vyplácania trvá dovtedy, kým nevyčerpete prostriedky na svojom sporiacom účte.

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tomuto scenáru, je platenie dobrovoľných príspevkov. Ich výška nie je nijako obmedzená. Vďaka týmto príspevkom si zväčšujete vaše imanie na sporiacom účte v DSS. Väčšie imanie znamenajú väčší základný doživotný dôchodok alebo dostatočný zvyšok úspor na kúpu dočasného dôchodku.

Je možné zvýšiť si šancu na získanie dočasného dôchodku?

Odpoveď je áno. Výška dôchodku sa totiž odvíja od počtu rokov dôchodkového poistenia. Je preto dobre doplatiť si poistné za obdobia, kedy ste neplatili poistné. Ide napríklad o obdobie štúdia, keď ste boli na rodičovskej dovolenke alebo v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Ďalšou možnosťou je to, ak vám bol priznaný dôchodok a vy naďalej pracujete. Takto si viete každý rok požiadať o prepočet dôchodku, a teda si navýšiť dôchodok v I. pilieri.

Zdroj: pixabay.com

Zhrnutie

Dočasný dôchodok je skvelá vec, ktorou si viete prilepšiť k vášmu doživotnému dôchodku o celkom peknú sumu. Ak ale túžite po ešte väčšej stabilite na staré kolená, odporúčame vám začať si sporiť aj v III. dôchodkovom pilieri.

Zdroje:

socpoist.sk | employment.gov.sk