Viete, čo je to dočasný dôchodok?

Aktuality | 08.02.2022

Doživotný dôchodok nie je jediná forma, ako sa dostať k svojim celoživotným úsporám, ktoré spravuje a zhodnocuje DSS. Jednou z alternatív je aj dočasný dôchodok. Poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne je.

Zdroj: pixabay.com

Dočasný dôchodok

Dočasný dôchodok predstavuje jednu z alternativ vyplácania dôchodku, ale nárok na jeho poberanie nemá každý. Ak ho chcete poberať, musíte splńať túto podmienku:

„Súčet súm vašich všetkých doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhový dôchodok, dôchodok zo zahraničia) musí byť vyšší ako referenčná suma.”

Referenčnú sumu určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. 11. daného roku a predstavuje priemer vyplácaného starobného dôchodku z I. piliera.

Z tohto hľadiska je jasné, že nárok na dočasný dôchodok majú ľudia, ktorí majú na svojich sporiacich účtov v DSS nasporenú nadpriemernú čiastku. Hlavnou výhodou pre sporiteľa je to, že si takto vie prilepšiť k svojmu dôchodku.

Vedeli ste, že…

…výška referenčnej sumy pre rok 2022, ktorú stanovila Sociálna poisťovňa, je 508,90 eur?

Ako to funguje?

Pri odchode do dôchodku požiadáte Sociálnu poisťovňu alebo vašu DSS o vyplácanie starobného dôchodku. Tá vám obratom pošle ponukový list, kde si nájdete všetky ponuky na odkúpenie doživotného dôchodku. Ak vám po odkúpení dôchodku zostanú ešte nejaké prostriedky na sporiacom účte, môžete si vybrať:

●      Programový výber – nie je poistným produktom a vypláca ju DSS, pričom dĺžku obdobia a výšku mesačne vyplácanej sumy si určuje sporiteľ. V prípade smrti sa nespotrebované prostriedky stávajú predmetom dedenia.
●      Dočasný dôchodok – je poistným produktom, kde sa poisťovňa zaväzuje danú čiastku vyplácať po dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Výšku mesačného dočasného dôchodku si neviete stanoviť, ale nájdete ju v ponukovom liste. V prípade smrti sa však nespotrebované prostriedky nestávajú predmetom dedenia.

Výhodou oproti programového výberu je najmä to, že výška a doba vyplácania dočasného dôchodku je pre poisťovňu záväzná. Pri programovom výbere peniaze ostávajú na účte DSS, čím výšku vyplácaných prostriedkov nevie garantovať.

Zdroj: pixabay.com

Čo ak si nenašetrím dostatok?

Pri požiadaní o vyplácanie dôchodku z druhého piliera môže nastať aj situácia, kedy nebudete mať nasporenú dostatočnú sumu. Inými slovami, z prostriedkov, ktoré máte na účte v DSS si neviete kúpiť žiaden doživotný dôchodok. Zákon však umožňuje, aby ste sa k týmto nasporeným peniazom dostali, a to formou:

●      Dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma – opäť ide o poistný produkt, kedy sa poisťovňa zaväzuje vyplácať dočasný dôchodok. Dobu vyplácania uvidíte v ponukovom liste a závisí od výšky nasporenej sumy a od maximálnej výšky dôchodku vyplácaného v tomto režime. To znamená najnižšiu sumu, ktorú vypláca poisťovňa pri základnom variante doživotného dôchodku, avšak jeho výška sa nemení. Nespotrebované prostriedky sa nededia.

●      Programový výber v režime malá nasporená suma - vypláca ju DSS a oproti klasickému programovému výberu nie je možné vybrať celú sumu naraz. Maximálna výška je tvorená priemerom najnižších súm, ktoré vyplácajú poisťovne pri základnom variante doživotného dôchodku. Dĺžka vyplácania trvá dovtedy, kým nevyčerpete prostriedky na svojom sporiacom účte.

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tomuto scenáru, je platenie dobrovoľných príspevkov. Ich výška nie je nijako obmedzená. Vďaka týmto príspevkom si zväčšujete vaše imanie na sporiacom účte v DSS. Väčšie imanie znamenajú väčší základný doživotný dôchodok alebo dostatočný zvyšok úspor na kúpu dočasného dôchodku.

Je možné zvýšiť si šancu na získanie dočasného dôchodku?

Odpoveď je áno. Výška dôchodku sa totiž odvíja od počtu rokov dôchodkového poistenia. Je preto dobre doplatiť si poistné za obdobia, kedy ste neplatili poistné. Ide napríklad o obdobie štúdia, keď ste boli na rodičovskej dovolenke alebo v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Ďalšou možnosťou je to, ak vám bol priznaný dôchodok a vy naďalej pracujete. Takto si viete každý rok požiadať o prepočet dôchodku, a teda si navýšiť dôchodok v I. pilieri.

Zdroj: pixabay.com

Zhrnutie

Dočasný dôchodok je skvelá vec, ktorou si viete prilepšiť k vášmu doživotnému dôchodku o celkom peknú sumu. Ak ale túžite po ešte väčšej stabilite na staré kolená, odporúčame vám začať si sporiť aj v III. dôchodkovom pilieri.

Zdroje:

socpoist.sk | employment.gov.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.