Výpis z osobného dôchodkového účtu.

Aktuality | 20.01.2022

Začiatok nového kalendárneho roka sa spája s viacerými termínmi. Jedným z nich je termín na zasielanie výpisov z osobného dôchodkového účtu. Hoci ide o dôležitý dokument, len málo ľudí ho vie správne čítať. Mnohí sa v ňom nevyznajú a po zbežnom prezretí ho vyhadzujú. Ešte predtým, ako tak urobíte, zistite, aké potrebné údaje z neho dokážete vyčítať.

Zdroj: unsplush.com

Odkiaľ výpis prišiel?

Výpis z dôchodkového účtu vám môže prísť z dvoch pilierov:

●      II. pilier – neplatíte zaň nič navyše. Časť z odvodov do Sociálnej poisťovne je zasielaná dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).

●      III. pilier – predstavuje akúsi stabilitu a istotu. V rámci neho si sporíte vy sami. Peniaze posielate do doplnkových dôchodkových spoločností (DDS).

Na začiatku roka vám tak môžu prísť dva rozdielne výpisy. Jeden z dôchodkovej správcovskej spoločnosti o II. pilieri a druhý z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o III. pilieri.

Výpis z II. piliera

Vo výpise z II. piliera nájdete niekoľko základných informácií:

●      názov a typ dôchodkového fondu,

●      počet dôchodkových jednotiek,

●      aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky,

●      suma pripísaných povinných príspevkov.

Názov a typ dôchodkového fondu

Všetky fondy v druhom pilieri sa označujú určitým názvom a značkou. Vďaka tomu viete zistiť, či ide o garantovaný, alebo negarantovaný typ.

Väčšina ľudí má garantované fondy, ktoré sú charakteristické tým, že nie sú primárne zamerané na zhodnocovanie úspor. Ide pomerne o nevýhodu, pretože ani po niekoľkých rokoch sporenia sa výška vašich úspor nemusí príliš líšiť a dosiahnuté výnosy často nepokryjú ani infláciu.

Zaujímavosť

Aj napriek svojmu názvu môžu mať garantované fondy určité straty. Je preto dobré popremýšľať aj nad fondmi negarantovanými.


Počet dôchodkových jednotiek

Druhou informáciou vo výpise z osobného dôchodkového účtu je počet dôchodkových jednotiek, ktoré sú pre dôchodkové spoločnosti ich vlastnou menou. V praxi to znamená, že keď sa DSS pošlú peniaze, zmenia sa na dôchodkové jednotky. Ich počet je vždy uvedený vo výpise.

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

Vo výpise zo svojho dôchodkového účtu nájdete aj počet dôchodkových jednotiek. To, koľko prestavuje výsledná suma v prepočte na eurá, zistíte jednoducho. Stačí vynásobiť počet dôchodkových jednotiek ich aktuálnou hodnotou.

Hodnota dôchodkových jednotiek neustále kolíše. Podľa toho, aká bola na začiatku a na konci roka, môžete zistiť, ako sa dôchodkovému fondu darilo.

Suma pripísaných povinných príspevkov

Vo výpise z účtu nájdete takisto súčet všetkých príspevkov z vašej mzdy na daný rok. Suma pripísaných príspevkov je o niečo nižšia ako skutočná suma strhnutá zo mzdy. Je to kvôli poplatkom, ktoré si strháva Sociálna poisťovňa, ktorá je sprostredkovateľom peňazí do druhého piliera.

Zdroj: unsplush.com

Výpis z III. piliera

Výpis z III. piliera obsahuje:

●      aktuálny stav a typ fondu
●      výnosy a poplatky
●      odhadovaná výška budúceho dôchodku
●      potvrdenie o príspevkoch

Aktuálny stav a typ fondu

Tak ako pri II. pilieri, aj v tomto prípade získate vo výpise informáciu o aktuálnom stave a zhodnotení financií. Vaše príspevky do DDS sa menia na dôchodkové jednotky. Ich hodnota sa vyvíja na základe aktuálnej trhovej situácie.

Nechýba ani informácia o type fondu. Vo všeobecnosti platí, že v nižšom veku je dobré vybrať si dynamický fond / akciové alebo indexové fondy s potenciálom vyššiemu výnosu v dlhodobom horizonte/.

Výnosy a poplatky

Vo výpise nájdete aj zoznam poplatkov od správcovskej spoločnosti. Sú to napríklad:

●      odplata za zhodnotenie
●      odplata za správu
●      ďalšie náklady

Poplatky sa určujú zákonom pre všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Zdroj: unsplush.com

Odhadovaná výška budúceho dôchodku

Dôchodkové spoločnosti majú povinnosť uvádzať aj odhadovanú výšku budúceho dôchodku, ktorá sa odhaduje pri zachovaní aktuálneho nastavenia sporenia. V praxi to znamená, že keď sporenie zmeníte, odhadovaná suma bude odlišná.

Odhadovaná výška je praktickým ukazovateľom. Viete si vďaka nej premyslieť, či sa sporenie oplatí, prehodnotiť možnosti zvýšenia príspevku alebo iného výberu fondov.

Potvrdenie o príspevkoch

Veľmi dôležitou informáciou je aj potvrdenie o príspevkoch do doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti. Príspevky v hodnote do 180 eur si môžete uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov fyzickej osoby. Toto potvrdenie sa však zasiela iba tým klientom, ktorí majú nárok na uplatnenie daňovej úľavy v danej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Viaže sa teda ku konkrétnej účastníckej zmluve, či táto spĺňa alebo nespĺňa podmienky na uplatnenie daňovej úľavy.

Rada odborníka

Nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť len na zmluvy uzatvorené od roku 2014 alebo na zmluvy, ku ktorým bol prijatý Dodatok , ktorým ste sa vzdali Dávkového plánu. V prípade, že na úľavu máte nárok, získate vo výpise aj potrebné potvrdenie.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.