Vyplácanie starobného dôchodku spätne: Dá sa to?

Aktuality | 20.11.2021

Väčšina populácie sa na svoj dôchodok teší a mnohí dokonca využijú aj možnosť odísť do dôchodku predčasne. Sú však aj ľudia, ktorí o dôchodok nepožiadajú ani po dovŕšení dôchodkového veku. Dôchodok sa im v takomto prípade vyplácať nezačne. Avšak na financie zo sociálneho poistenia nárok majú. Ako teda riešiť túto situáciu?

Zdroj: pixabay.com

Nárok vzniká automaticky, o dávku však treba požiadať

Ocitli ste sa v dôchodkovom veku a zvažujete poberanie starobného dôchodku? V takomto prípade je potrebné, aby ste splnili dve základné podmienky. Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý:

●      získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia

●      dovŕšil dôchodkový vek.

Dôchodok však nedostane automaticky, musí na to splniť stanovený postup a o starobný dôchodok požiadať. Nie je však potrebné tak urobiť hneď. Väčšina ľudí žiada o dôchodok prakticky okamžite po dovŕšení dôchodkového veku, ale aj v prípade, že tento termín nestihnete, nič nie je stratené. Poisťovňa vám financie vyplatí od termínu dovŕšenia dôchodkového veku. Treba sa však poponáhľať.

 Vedeli ste, že...
...priemerná výška starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne bola v októbri 2021 len 504,97?

Ako podať žiadosť o dôchodok?

V princípe nejde o nič zložité. Pridelenie starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorou si dôchodca uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal Sociálnu poisťovňu o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Sociálna poisťovňa však neurčuje, kedy je potrebné o dávku požiadať. Preto môžete o dôchodok požiadať napríklad aj o rok neskôr.

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku vybavuje pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Tlačivo samotnej žiadosti slúži aj ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a, samozrejme, aj na určenie jeho sumy. Žiadateľ k žiadosti predloží doklady preukazujúce všetky potvrdenia, ktoré sú dôležité pre posúdenie dôchodku. To môže trvať aj niekoľko mesiacov a rokov, preto nemusí žiadateľ podať žiadosť hneď po dovŕšení dôchodkového veku.

O žiadne peniaze však nepríde. Na Slovensku máme kvôli stabilite od roku 2003 až tri dôchodkové piliere, pričom vyplácanie dôchodku každého z nich je viazané na dovŕšenie dôchodkového veku. Preto je potrebné o tento dôchodok požiadať. Zatiaľ, čo v prípade dôchodku zo Sociálnej poisťovne sa už nemusíte dostať k všetkým peniazom, ak si nepodáte žiadosť včas, vaše peniaze v druhom a treťom pilieri sú vašim vlastníctvom, preto ich dostanete vždy všetky.

Zdroj: pixabay.com

Dôchodok vám vyplatia spätne, nemusia však všetok

Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak však o dôchodok požiada, môže dostávať súbežne vyplácanie dôchodku aj platu.

Sú však situácie, keď človek síce nárok má, ale Sociálna poisťovňa nefunguje na princípe automatizácie. Znamená to, že nie každému, kto dovŕši dôchodkový vek, poisťovňa začne dôchodok vyplácať. Poisťovňa vždy čaká na to, že sám poistenec sa prihlási na pobočke Sociálnej poisťovne a následne mu dôchodok vypočíta. Ak ste to pre pracovnú vyťaženosť nestihli, nič sa nedeje. O dôchodok môžete požiadať v priebehu nasledujúcich troch rokov a celý vám bude doplatený spätne. Uvedieme si to na príklade:

-        ak dôchodca dovŕšil dôchodkový vek 15. decembra 2014 a o dôchodok požiada 20. septembra 2019 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od 20. septembra 2016 – čiže najviac tri roky spätne.

-        ak by však požiadal o dôchodok do 15. decembra 2017, bude mu vyplatený celý jeho starobný dôchodok spätne.

Financie v takomto prípade nedostane na mesačnej báze, ale jednorazovo. Následne už bude vyplácaný dôchodok na mesačnej báze.

Zdroj: pixabay.com

Pozor na tretí pilier

Ak ste si sporili v treťom pilieri, máte ešte nárok na dôchodok naviac, a to na výplatu z tretieho piliera. Tu je však rovnako potrebné povedať, že aj z tretieho piliera je možné žiadať o financie až po dovŕšení dôchodkového veku, resp. po dovŕšení veku, ktoré určujú podmienky Dávkového plánu na Vašej zmluve / ak Vaša zmluva Dávkový plán obsahuje. To platí pre účastnícke zmluvy uzatvorené pred rokom 2014/. Nie je to ale povinnosť. Svoje peniaze môžete napríklad nechať zhodnocovať ďalej. Na rozdiel od dôchodku zo Sociálnej poisťovne však pri žiadosti o výplatu z tretieho piliera nikdy o žiadne financie neprídete. Ide totiž o vaše nasporené a zhodnotené financie, na ktoré máte nárok bez ohľadu na to, či po vyplácanie dôchodku z tretieho piliera požiadate hneď po dovŕšení dôchodkového veku, alebo o tri, päť či viac rokov neskôr.

Zdroje: socpoist.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.