Vyplácanie starobného dôchodku spätne: Dá sa to?

Aktuality | 20.11.2021

Väčšina populácie sa na svoj dôchodok teší a mnohí dokonca využijú aj možnosť odísť do dôchodku predčasne. Sú však aj ľudia, ktorí o dôchodok nepožiadajú ani po dovŕšení dôchodkového veku. Dôchodok sa im v takomto prípade vyplácať nezačne. Avšak na financie zo sociálneho poistenia nárok majú. Ako teda riešiť túto situáciu?

Zdroj: pixabay.com

Nárok vzniká automaticky, o dávku však treba požiadať

Ocitli ste sa v dôchodkovom veku a zvažujete poberanie starobného dôchodku? V takomto prípade je potrebné, aby ste splnili dve základné podmienky. Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý:

●      získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia

●      dovŕšil dôchodkový vek.

Dôchodok však nedostane automaticky, musí na to splniť stanovený postup a o starobný dôchodok požiadať. Nie je však potrebné tak urobiť hneď. Väčšina ľudí žiada o dôchodok prakticky okamžite po dovŕšení dôchodkového veku, ale aj v prípade, že tento termín nestihnete, nič nie je stratené. Poisťovňa vám financie vyplatí od termínu dovŕšenia dôchodkového veku. Treba sa však poponáhľať.

 Vedeli ste, že...
...priemerná výška starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne bola v októbri 2021 len 504,97?

Ako podať žiadosť o dôchodok?

V princípe nejde o nič zložité. Pridelenie starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorou si dôchodca uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal Sociálnu poisťovňu o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Sociálna poisťovňa však neurčuje, kedy je potrebné o dávku požiadať. Preto môžete o dôchodok požiadať napríklad aj o rok neskôr.

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku vybavuje pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Tlačivo samotnej žiadosti slúži aj ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a, samozrejme, aj na určenie jeho sumy. Žiadateľ k žiadosti predloží doklady preukazujúce všetky potvrdenia, ktoré sú dôležité pre posúdenie dôchodku. To môže trvať aj niekoľko mesiacov a rokov, preto nemusí žiadateľ podať žiadosť hneď po dovŕšení dôchodkového veku.

O žiadne peniaze však nepríde. Na Slovensku máme kvôli stabilite od roku 2003 až tri dôchodkové piliere, pričom vyplácanie dôchodku každého z nich je viazané na dovŕšenie dôchodkového veku. Preto je potrebné o tento dôchodok požiadať. Zatiaľ, čo v prípade dôchodku zo Sociálnej poisťovne sa už nemusíte dostať k všetkým peniazom, ak si nepodáte žiadosť včas, vaše peniaze v druhom a treťom pilieri sú vašim vlastníctvom, preto ich dostanete vždy všetky.

Zdroj: pixabay.com

Dôchodok vám vyplatia spätne, nemusia však všetok

Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak však o dôchodok požiada, môže dostávať súbežne vyplácanie dôchodku aj platu.

Sú však situácie, keď človek síce nárok má, ale Sociálna poisťovňa nefunguje na princípe automatizácie. Znamená to, že nie každému, kto dovŕši dôchodkový vek, poisťovňa začne dôchodok vyplácať. Poisťovňa vždy čaká na to, že sám poistenec sa prihlási na pobočke Sociálnej poisťovne a následne mu dôchodok vypočíta. Ak ste to pre pracovnú vyťaženosť nestihli, nič sa nedeje. O dôchodok môžete požiadať v priebehu nasledujúcich troch rokov a celý vám bude doplatený spätne. Uvedieme si to na príklade:

-        ak dôchodca dovŕšil dôchodkový vek 15. decembra 2014 a o dôchodok požiada 20. septembra 2019 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od 20. septembra 2016 – čiže najviac tri roky spätne.

-        ak by však požiadal o dôchodok do 15. decembra 2017, bude mu vyplatený celý jeho starobný dôchodok spätne.

Financie v takomto prípade nedostane na mesačnej báze, ale jednorazovo. Následne už bude vyplácaný dôchodok na mesačnej báze.

Zdroj: pixabay.com

Pozor na tretí pilier

Ak ste si sporili v treťom pilieri, máte ešte nárok na dôchodok naviac, a to na výplatu z tretieho piliera. Tu je však rovnako potrebné povedať, že aj z tretieho piliera je možné žiadať o financie až po dovŕšení dôchodkového veku, resp. po dovŕšení veku, ktoré určujú podmienky Dávkového plánu na Vašej zmluve / ak Vaša zmluva Dávkový plán obsahuje. To platí pre účastnícke zmluvy uzatvorené pred rokom 2014/. Nie je to ale povinnosť. Svoje peniaze môžete napríklad nechať zhodnocovať ďalej. Na rozdiel od dôchodku zo Sociálnej poisťovne však pri žiadosti o výplatu z tretieho piliera nikdy o žiadne financie neprídete. Ide totiž o vaše nasporené a zhodnotené financie, na ktoré máte nárok bez ohľadu na to, či po vyplácanie dôchodku z tretieho piliera požiadate hneď po dovŕšení dôchodkového veku, alebo o tri, päť či viac rokov neskôr.

Zdroje: socpoist.sk