Zrážky z penzie: Všetko, čo by ste mali vedieť

Aktuality | 10.03.2022

Dlhy sú vec, ktorej sa chce každý človek vyhnúť. Niekedy však v živote nemáte na výber a musíte si požičať. Ak vám vaše záväzky prerastú cez hlavu a vy ich nestíhate splácať, pripravte sa na exekučné zrážky. Nezbavíte sa ich ani vtedy, keď odchádzate na penziu. Čo všetko by ste o týchto zrážkach mali vedieť?

Zdroj: pexels.com

Odchod na dôchodok ≠ koniec exekučných zrážok

Počas vášho aktívneho života váš zamestnávateľ vykonával exekučné zrážky. Z toho dôvodu si mnoho z nás myslí, že v deň priznania dôchodku dochádza aj k zániku exekučného konania. Bohužiaľ, zbaviť sa dlhov nie je také jednoduché. Dôchodok je považovaný za náhradu príjmu za prácu. Podľa zákona tento príjem patrí medzi tie, na ktoré sa môžu uplatňovať exekučné zrážky.

Aké postavenie má Sociálna poisťovňa?

Sociálna poisťovňa o vykonávaní zrážok nerozhoduje, iba si plní povinnosť, ktorá jej ako platiteľovi dôchodku vyplýva z právnych predpisov o exekučných zrážkach. Toto rozhodnutie zväčša vykonáva exekútor, ktorý vedie exekučné konanie. Dôvodov na vznik takéhoto exekučného konania môže byť niekoľko:

●      neplatenie výživného,
●      neplatenie daní a poplatkov,
●      neplatenie poistného na zdravotné alebo sociálne poistenie,
●      neuhrádzanie pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.

V prípade dlžoby na sociálnom poistení je poisťovňa oprávnená vymáhať vaše pohľadávky. Jedným zo spôsobov, ktoré umožňuje zákon, je zrážka z dôchodku.

Od čoho závisí výška zrážky?

Výšku mesačnej zrážky z dôchodku ovplyvňujú tieto faktory:

 

●      suma životného minima, ktorá je platná v danom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážka vykonáva
●      mesačná suma dôchodku
●      počet vyživovaných osôb
●      celková výška vymáhanej pohľadávky
●      či ide o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku
●      pohľadávka neplatenia výživného pre maloletého
●      pohľadávka na pokute za vybrané priestupky
●      suma, za ktorú sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb

Vedeli ste, že…

… výška exekučnej zrážky sa prepočítava každý rok a je to zapríčinené každoročnou valorizáciou dôchodkov?

Základná suma

Základná suma je suma, ktorá vám musí po exekučných zrážkach ostať. Od 1. januára tohto roku došlo k zmene jej výšky. Pri neprednostných pohľadávkach je to 140 % zo životného minima, ktoré je 218,06 eur. Po novom vám teda musí ostať 305,28 eur. Ak sa o niekoho staráte, tak vám k základnej sume musí zostať ďalších 50 % za každú osobu.

Pri prednostných pohľadávkach základná suma predstavuje životné minimum a 50 % zo životného minima za každú vyživovanú osobu.

Zmenou prešiel aj výpočet základnej sumy pri pohľadávkach výživného na maloleté dieťa. Základná suma 98,01 eur ostala rovnaká, ale zmenila sa pripočítavaná suma za vyživovanú osobu, a to z pôvodných 38,15 eur na 76,32 eur.

Zdroj: pixabay.com

Základná suma pri využívaní zariadenia sociálnych služieb

Ak by ste sa rozhodli využívať služby sociálneho zariadenia, tak exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu poskytovaných služieb spolu s vreckovým. Výška vreckového sa odvíja od toho, či je v zariadení poskytované aj stravovanie.

●      ak je v zariadení poskytovaná strava, výška vreckového je 25 % zo životného minima – 54,51 eur,

●      ak v zariadení nie je poskytovaná strava, výška vreckového je 75 % zo životného minima – 163,54 eur.

Ako sa vypočítajú zrážky z dôchodku?

Od dôchodku sa odpočíta základná suma. Zvyšok sa zaokrúhli smerom nadol na najbližšie troma deliteľné číslo. To sa rozdelí na tretiny. Prvá tretina slúži na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá tretina slúži na uspokojenie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume a na tú sa nesmie siahnuť.

Je možné znížiť zrážku?

V exekučnom poriadku existuje možnosť, keď si viete znížiť výšku zrážky. Ide o moment, keď sa dohodnete s veriteľom na nižšej sume. Po uzavretí dohody ste s veriteľom povinní túto skutočnosť oznámiť exekútorovi. On následne vyzve Sociálnu poisťovňu, aby zmenila výšku zrážky.

Ako predísť exekučným zrážkam?

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť exekúcii je prevencia. Vyhýbať sa prehnanému zadlžovaniu a plniť si svoje povinnosti. Avšak, ak nastane takáto situácia, je dobré pred vydaním exekučného príkazu dohodnúť sa so svojimi veriteľmi. Je možné dohodnúť si odklad, nižšie splátky alebo splátkový kalendár.

Zdroj: pixabay.com

Záver

Exekučné konanie nepatrí k veciam, ktoré prispievajú k stabilnému životu. Mnohým ľuďom myšlienka na exekútora nedá spávať. Ak teda túžite po pokoji na staré kolená, vyhýbajte sa dlhom a plňte si svoje povinnosti. Ak vám to momentálna finančná situácia nedovolí, stále sa viete dohodnúť.

Zdroj: Sociálna poisťovňa