Zrážky z penzie: Všetko, čo by ste mali vedieť

Aktuality | 10.03.2022

Dlhy sú vec, ktorej sa chce každý človek vyhnúť. Niekedy však v živote nemáte na výber a musíte si požičať. Ak vám vaše záväzky prerastú cez hlavu a vy ich nestíhate splácať, pripravte sa na exekučné zrážky. Nezbavíte sa ich ani vtedy, keď odchádzate na penziu. Čo všetko by ste o týchto zrážkach mali vedieť?

Zdroj: pexels.com

Odchod na dôchodok ≠ koniec exekučných zrážok

Počas vášho aktívneho života váš zamestnávateľ vykonával exekučné zrážky. Z toho dôvodu si mnoho z nás myslí, že v deň priznania dôchodku dochádza aj k zániku exekučného konania. Bohužiaľ, zbaviť sa dlhov nie je také jednoduché. Dôchodok je považovaný za náhradu príjmu za prácu. Podľa zákona tento príjem patrí medzi tie, na ktoré sa môžu uplatňovať exekučné zrážky.

Aké postavenie má Sociálna poisťovňa?

Sociálna poisťovňa o vykonávaní zrážok nerozhoduje, iba si plní povinnosť, ktorá jej ako platiteľovi dôchodku vyplýva z právnych predpisov o exekučných zrážkach. Toto rozhodnutie zväčša vykonáva exekútor, ktorý vedie exekučné konanie. Dôvodov na vznik takéhoto exekučného konania môže byť niekoľko:

●      neplatenie výživného,
●      neplatenie daní a poplatkov,
●      neplatenie poistného na zdravotné alebo sociálne poistenie,
●      neuhrádzanie pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.

V prípade dlžoby na sociálnom poistení je poisťovňa oprávnená vymáhať vaše pohľadávky. Jedným zo spôsobov, ktoré umožňuje zákon, je zrážka z dôchodku.

Od čoho závisí výška zrážky?

Výšku mesačnej zrážky z dôchodku ovplyvňujú tieto faktory:

 

●      suma životného minima, ktorá je platná v danom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážka vykonáva
●      mesačná suma dôchodku
●      počet vyživovaných osôb
●      celková výška vymáhanej pohľadávky
●      či ide o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku
●      pohľadávka neplatenia výživného pre maloletého
●      pohľadávka na pokute za vybrané priestupky
●      suma, za ktorú sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb

Vedeli ste, že…

… výška exekučnej zrážky sa prepočítava každý rok a je to zapríčinené každoročnou valorizáciou dôchodkov?

Základná suma

Základná suma je suma, ktorá vám musí po exekučných zrážkach ostať. Od 1. januára tohto roku došlo k zmene jej výšky. Pri neprednostných pohľadávkach je to 140 % zo životného minima, ktoré je 218,06 eur. Po novom vám teda musí ostať 305,28 eur. Ak sa o niekoho staráte, tak vám k základnej sume musí zostať ďalších 50 % za každú osobu.

Pri prednostných pohľadávkach základná suma predstavuje životné minimum a 50 % zo životného minima za každú vyživovanú osobu.

Zmenou prešiel aj výpočet základnej sumy pri pohľadávkach výživného na maloleté dieťa. Základná suma 98,01 eur ostala rovnaká, ale zmenila sa pripočítavaná suma za vyživovanú osobu, a to z pôvodných 38,15 eur na 76,32 eur.

Zdroj: pixabay.com

Základná suma pri využívaní zariadenia sociálnych služieb

Ak by ste sa rozhodli využívať služby sociálneho zariadenia, tak exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu poskytovaných služieb spolu s vreckovým. Výška vreckového sa odvíja od toho, či je v zariadení poskytované aj stravovanie.

●      ak je v zariadení poskytovaná strava, výška vreckového je 25 % zo životného minima – 54,51 eur,

●      ak v zariadení nie je poskytovaná strava, výška vreckového je 75 % zo životného minima – 163,54 eur.

Ako sa vypočítajú zrážky z dôchodku?

Od dôchodku sa odpočíta základná suma. Zvyšok sa zaokrúhli smerom nadol na najbližšie troma deliteľné číslo. To sa rozdelí na tretiny. Prvá tretina slúži na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá tretina slúži na uspokojenie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume a na tú sa nesmie siahnuť.

Je možné znížiť zrážku?

V exekučnom poriadku existuje možnosť, keď si viete znížiť výšku zrážky. Ide o moment, keď sa dohodnete s veriteľom na nižšej sume. Po uzavretí dohody ste s veriteľom povinní túto skutočnosť oznámiť exekútorovi. On následne vyzve Sociálnu poisťovňu, aby zmenila výšku zrážky.

Ako predísť exekučným zrážkam?

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť exekúcii je prevencia. Vyhýbať sa prehnanému zadlžovaniu a plniť si svoje povinnosti. Avšak, ak nastane takáto situácia, je dobré pred vydaním exekučného príkazu dohodnúť sa so svojimi veriteľmi. Je možné dohodnúť si odklad, nižšie splátky alebo splátkový kalendár.

Zdroj: pixabay.com

Záver

Exekučné konanie nepatrí k veciam, ktoré prispievajú k stabilnému životu. Mnohým ľuďom myšlienka na exekútora nedá spávať. Ak teda túžite po pokoji na staré kolená, vyhýbajte sa dlhom a plňte si svoje povinnosti. Ak vám to momentálna finančná situácia nedovolí, stále sa viete dohodnúť.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.