Ako si vypočítať dôchodkový vek?

Aktuality | 25.01.2022

Ak ste mladý človek, v nasledujúcich rokoch sa vám môže odchod do dôchodku poriadne posunúť. Garancia na hranicu 64 rokov už bude totiž čoskoro minulosťou. Rovnako tak aj výpočet dôchodku podľa vychovaných detí. Napriek zmenám má však odchod do penzie presne určené pravidlá.

Zdroj: pixabay.com

Zmeny od roku 2021

Už minulý rok nastalo v dôchodkovom systéme malé zemetrasenie. od 1. januára 2021 sa zmenila právna úprava veku odchodu do dôchodku. Zásadnou zmenou bola zmena dôchodkového veku žien a mužov narodených v rokoch 1957 až 1965. Zmenou zo strany Sociálnej poisťovne bolo, že poistencom s deťmi sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca.

Dôchodkový vek sa od 1. januára 2021 upravil tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Zmena umožnila mnohým poistenom skorší odchod do dôchodku a mnohí získali aj kompenzáciu spätne. Kompenzácia má formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo formu percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku. Formou percentuálnej kompenzácie sa zvýšili aj dôchodky poistencov, ktorým bol do 31. decembra 2020 priznaný predčasný starobný dôchodok a ich dôchodkový vek sa znížil.

Skupiny poistencov

Sociálna poisťovňa pri výpočte dôchodku delí poistencov na tri skupiny. Na základe nich následne stanovuje poistencom presný odchod do penzie.

●      Prvou skupinou sú poistenci, ktorí pred 1. januárom 2021 nedovŕšili dôchodkový vek. Na túto skupinu poistencov sa už bude vzťahovať nový dôchodkový vek znížený za každé vychované dieťa.

●      Druhou skupinou sú ľudia, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021, avšak dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021. Dôchodkový vek tejto skupiny poistencov je 1. január 2021.

●      Treťou skupinou sú ľudia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a starobný dôchodok majú priznaný s dátumom priznania pred 1. januárom 2021. Tejto skupine poistencov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Sociálna poisťovňa na svojich stránkach neustále aktualizuje vek odchodu do dôchodku pre konkrétne ročníky.

Zdroj: pixabay.com

Slováci na tom nie sú tak zle

Dnešný strop odchodu do dôchodku je stanovený na 64 rokov, no v najbližších rokoch sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvyšovať. V rámci Európy nie je ale jednotný. Interval dôchodkového veku predstavuje v rámci Európy až osem rokov.

Slovinci napríklad chodia do penzie v 59 rokoch. Lepšie od Slovákov sú na tom aj Rakúšanky, ktoré idú do dôchodku v 60 rokoch, no muži pracujú až do 65. O Francúzoch sa hovorí ako o štedro socialistickej krajine a odchádzajú do penzie v 62 rokoch.

Avšak v severských krajinách je dôchodok omnoho kratší. Švédsko, Belgicko, Dánsko či Švajčiarsko má dôchodkový vek stanovený na 65 rokov a susední Poliaci odchádzajú do penzie vo veku 66 rokov ako Íri a Portugalci. Všade sa však predpokladá, že s dĺžkou života sa bude predlžovať aj vek odchodu do dôchodku, a to nielen v Európe, ale aj v iných krajinách sveta. Rovnako tak aj výška penzií, ktorá je v okolitých krajinách vyššia, no nebude rovnaká v celej Európe. Je preto dôležité myslieť na dôchodok aj vo vlastnej réžii.

Vedeli ste, že...

...nárok na odchod do dôchodku majú špecifické profesie omnoho skôr ako iné? Takýto dôchodok sa nazýva starobný výsluhový dôchodok.

Stačí odrobiť 25 rokov

Nie vždy je nutné ísť do dôchodku až v 64 rokoch. Sú profesie, ktoré môžu odísť do peniaze skôr. Príslušník ozbrojených síl má napríklad nárok na výsluhový dôchodok, ak mu skončil služobný pomer, ktorý trval najmenej 25 rokov.

Nejde však iba o ozbrojené zložky. Na priznanie výsluhového dôchodku majú nárok aj členovia Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colník, príslušník ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojak.

V prípade vojaka ide aj o príslušníka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, preukázal sa potvrdením príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby.

Zdroj: pixabay.com

Dôchodok aj z tretieho piliera

Ak dosiahnete dôchodkový vek a sporili ste si v druhom aj treťom pilieri, automaticky máte nárok na výplatu dôchodku aj z tohto piliera. Je to zlatá istota, ktorú oceníte najmä popri štátnom dôchodku, ktorý bude z roka na rok reálne nižší. Vidieť to aj na zvýšení dôchodku o 1,3 % v roku 2022, pričom inflácia dosiahla viac ako 5 %. Reálny dôchodok tak pri rastúcej cene potravín klesá. Navyše, ak pôjdete do dôchodku neskôr, je to príležitosť, ako si v treťom pilieri nasporiť viac, pretože každý rok sporenia sa počíta k vyššiemu dôchodku.

Zdroje: Sociálna poisťovňa

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.