Dôchodkové poistenie: Ako sa zabezpečiť vo vyššom veku?

Aktuality | 11.10.2021

Dôchodkové poistenie je jedným zo základných typov poistenia. Patrí do veľkej skupiny sociálneho poistenia. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť vám príjem, a to hlavne v prípade poklesu schopnosti pracovať.

Zdroj: unsplush.com

Ako funguje dôchodkové poistenie?

Dôchodkový systém na Slovensku pozostáva z troch pilierov, ktoré dopĺňa ešte štvrtá možnosť, tzv. celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). V tomto systéme tvorí prvý pilier dôchodkové poistenie.

Dôchodkové poistenie predstavuje dôchodok len od Sociálnej poisťovne. Získate ho vtedy, keď ste dôchodkovo poistení a platíte odvody. Výška dôchodku sa odvíja od viacerých faktorov:

●      počet odpracovaných rokov
●      príjem dosiahnutý počas pracovného života
●      aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu dávky.

Tento typ poistenia je jedným z piatich typov sociálneho poistenia. Funguje od 1. januára 2004. Zavedený bol zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

V dôchodkovom poistení sú dva podsystémy:

●      starobné poistenie – zabezpečuje príjem v starobe a pre prípad úmrtia
●      invalidné poistenie – zabezpečuje príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dôvodom môže byť napríklad dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Invalidné poistenie sa uzatvára aj pre prípad úmrtia.

Zo starobného podsystému býva poskytnutý:

●      starobný dôchodok
●      predčasný starobný dôchodok
●      vdovský dôchodok
●      vdovecký dôchodok
●      sirotský dôchodok.

Z invalidného podsystému býva poskytnutý:

●      invalidný dôchodok
●      vdovský dôchodok
●      vdovecký dôchodok
●      sirotský dôchodok.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie je určené len fyzickým osobám po dovŕšení 16 rokov. Osoby s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem a ďalšie fyzické osoby sú povinne dôchodkovo poistené.

Zdroj: unsplush.com

Aké iné možnosti zabezpečenia existujú?

Pre mnohých nie je dôchodkové poistenie postačujúce. V súčasnosti je minimálna výška dôchodku 334,30 €, a to len v prípade, že ste boli dôchodkovo poistení na obdobie 30 rokov. Suma sa ale zvyšuje s dlhším obdobím poistenia. Napríklad, ak ste poistení 50 rokov, dôchodok je v hodnote 441,50 €.

Suma je však aj napriek tomu pomerne nízka. Existujú preto ešte dve možnosti, ako si svoj príjem vo vyššom veku zvýšiť. Sú to:

●      II. pilier
●      III. pilier.

Druhý pilier

Druhý pilier sa nazýva aj starobné dôchodkové sporenie. Zabezpečuje nielen sporiteľa, ale aj pozostalých v prípade úmrtia. Ide o dobrovoľný pilier. Ak však doň vstúpite, stáva sa povinným. Nie je možné z neho vystúpiť.

Vedeli ste, že ...
... ak sporiteľ neuvedie oprávnenú osobu pre prípad smrti, stáva sa jeho majetok predmetom dedenia? V takýchto prípadoch sa postupuje podľa dedičských skupín. Občiansky zákonník stanovuje štyri skupiny dedičov.

Hlavným cieľom druhého piliera je zabezpečiť vyšší príjem sporiteľovi. Výška dôchodkovej dávky sa odvíja od zaplatených príspevkov do tohto piliera.

Suma povinných príspevkov do II. piliera sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu. Od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 bola sadzba v hodnote 4 %. Od tohto obdobia sa každoročne zvyšuje o 0,25 %. Od roku 2024 bude na úrovni 6 %. Táto hodnota by sa už zvyšovať nemala.

Okrem povinných príspevkov môže sporiteľ prispievať aj dobrovoľnými príspevkami. Ich výška nie je nijako obmedzená. Je len na vás, koľko peňazí na starobné dôchodkové sporenie pošlete.

Zo zhodnotených príspevkov sa následne sporiteľovi vypláca:

●      starobný dôchodok

●      predčasný starobný dôchodok

●      pozostalý starobný dôchodok (v prípade úmrtia sporiteľa).

Tretí pilier

Ďalšou možnosťou je tretí pilier. Ide tiež o dobrovoľné dôchodkové sporenie. Jeho cieľom je sporiteľovi vytvoriť doplnkový dôchodkový príjem v starobe vo forme dávky. Založený je na zhromažďovaní príspevkov od sporiteľov a zamestnávateľov.

Financie sú investované do fondov, kde sa zhodnocujú. Do tretieho piliera môže vstúpiť každý, kto má viac ako 18 rokov.

Po nasporení peňazí v doplnkovom dôchodkovom fonde začne dôchodková spoločnosť vyplácať dôchodok. Výplata dávok je vo forme viacerých spôsobov:

●      doplnkový starobný dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku
●      doplnkový výsluhový dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku
●      jednorazové vyrovnanie

odstupné/predčasný výber (závisí od toho, či ste zmluvu uzatvorili pred rokom 2013 alebo po ňom).

Zdroj: unsplush.com

Zaistite si dostatočný príjem v starobe

Mnohí ľudia na dôchodok často nemyslia. Dôvod je najmä ten, že do dôchodkového veku im zostáva veľa času. Nenechajte však nič na náhodu a získajte stabilitu aj vo vyššom veku. Vybavte si II. a III. pilier čo najskôr. Čím dlhšie budete sporiť, tým vyššie dávky v budúcnosti získate.

Zdroje:

●      NBS.sk
●      Socpoist.sk