Dôchodkové poistenie: Ako sa zabezpečiť vo vyššom veku?

Aktuality | 11.10.2021

Dôchodkové poistenie je jedným zo základných typov poistenia. Patrí do veľkej skupiny sociálneho poistenia. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť vám príjem, a to hlavne v prípade poklesu schopnosti pracovať.

Zdroj: unsplush.com

Ako funguje dôchodkové poistenie?

Dôchodkový systém na Slovensku pozostáva z troch pilierov, ktoré dopĺňa ešte štvrtá možnosť, tzv. celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). V tomto systéme tvorí prvý pilier dôchodkové poistenie.

Dôchodkové poistenie predstavuje dôchodok len od Sociálnej poisťovne. Získate ho vtedy, keď ste dôchodkovo poistení a platíte odvody. Výška dôchodku sa odvíja od viacerých faktorov:

●      počet odpracovaných rokov
●      príjem dosiahnutý počas pracovného života
●      aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu dávky.

Tento typ poistenia je jedným z piatich typov sociálneho poistenia. Funguje od 1. januára 2004. Zavedený bol zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

V dôchodkovom poistení sú dva podsystémy:

●      starobné poistenie – zabezpečuje príjem v starobe a pre prípad úmrtia
●      invalidné poistenie – zabezpečuje príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dôvodom môže byť napríklad dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Invalidné poistenie sa uzatvára aj pre prípad úmrtia.

Zo starobného podsystému býva poskytnutý:

●      starobný dôchodok
●      predčasný starobný dôchodok
●      vdovský dôchodok
●      vdovecký dôchodok
●      sirotský dôchodok.

Z invalidného podsystému býva poskytnutý:

●      invalidný dôchodok
●      vdovský dôchodok
●      vdovecký dôchodok
●      sirotský dôchodok.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie je určené len fyzickým osobám po dovŕšení 16 rokov. Osoby s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem a ďalšie fyzické osoby sú povinne dôchodkovo poistené.

Zdroj: unsplush.com

Aké iné možnosti zabezpečenia existujú?

Pre mnohých nie je dôchodkové poistenie postačujúce. V súčasnosti je minimálna výška dôchodku 334,30 €, a to len v prípade, že ste boli dôchodkovo poistení na obdobie 30 rokov. Suma sa ale zvyšuje s dlhším obdobím poistenia. Napríklad, ak ste poistení 50 rokov, dôchodok je v hodnote 441,50 €.

Suma je však aj napriek tomu pomerne nízka. Existujú preto ešte dve možnosti, ako si svoj príjem vo vyššom veku zvýšiť. Sú to:

●      II. pilier
●      III. pilier.

Druhý pilier

Druhý pilier sa nazýva aj starobné dôchodkové sporenie. Zabezpečuje nielen sporiteľa, ale aj pozostalých v prípade úmrtia. Ide o dobrovoľný pilier. Ak však doň vstúpite, stáva sa povinným. Nie je možné z neho vystúpiť.

Vedeli ste, že ...
... ak sporiteľ neuvedie oprávnenú osobu pre prípad smrti, stáva sa jeho majetok predmetom dedenia? V takýchto prípadoch sa postupuje podľa dedičských skupín. Občiansky zákonník stanovuje štyri skupiny dedičov.

Hlavným cieľom druhého piliera je zabezpečiť vyšší príjem sporiteľovi. Výška dôchodkovej dávky sa odvíja od zaplatených príspevkov do tohto piliera.

Suma povinných príspevkov do II. piliera sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu. Od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 bola sadzba v hodnote 4 %. Od tohto obdobia sa každoročne zvyšuje o 0,25 %. Od roku 2024 bude na úrovni 6 %. Táto hodnota by sa už zvyšovať nemala.

Okrem povinných príspevkov môže sporiteľ prispievať aj dobrovoľnými príspevkami. Ich výška nie je nijako obmedzená. Je len na vás, koľko peňazí na starobné dôchodkové sporenie pošlete.

Zo zhodnotených príspevkov sa následne sporiteľovi vypláca:

●      starobný dôchodok

●      predčasný starobný dôchodok

●      pozostalý starobný dôchodok (v prípade úmrtia sporiteľa).

Tretí pilier

Ďalšou možnosťou je tretí pilier. Ide tiež o dobrovoľné dôchodkové sporenie. Jeho cieľom je sporiteľovi vytvoriť doplnkový dôchodkový príjem v starobe vo forme dávky. Založený je na zhromažďovaní príspevkov od sporiteľov a zamestnávateľov.

Financie sú investované do fondov, kde sa zhodnocujú. Do tretieho piliera môže vstúpiť každý, kto má viac ako 18 rokov.

Po nasporení peňazí v doplnkovom dôchodkovom fonde začne dôchodková spoločnosť vyplácať dôchodok. Výplata dávok je vo forme viacerých spôsobov:

●      doplnkový starobný dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku
●      doplnkový výsluhový dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku
●      jednorazové vyrovnanie

odstupné/predčasný výber (závisí od toho, či ste zmluvu uzatvorili pred rokom 2013 alebo po ňom).

Zdroj: unsplush.com

Zaistite si dostatočný príjem v starobe

Mnohí ľudia na dôchodok často nemyslia. Dôvod je najmä ten, že do dôchodkového veku im zostáva veľa času. Nenechajte však nič na náhodu a získajte stabilitu aj vo vyššom veku. Vybavte si II. a III. pilier čo najskôr. Čím dlhšie budete sporiť, tým vyššie dávky v budúcnosti získate.

Zdroje:

●      NBS.sk
●      Socpoist.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.