Dôchodca a daňové priznanie: Musíte ho podávať?

Aktuality | 21.10.2022

Dôchodky, vrátane toho starobného sa nezdaňujú, vďaka čomu sa dôchodca nemusí zaťažovať podávaním daňového priznania. Existujú však niektoré situácie, kedy je podanie daňového priznania povinné. Ktoré to sú?

Zdroj: unsplush.com

Kedy dôchodca nemusí podať daňové priznanie?

Dôchodca nemusí podať daňové priznanie v prípade, že poberá:

●      starobný dôchodok z I., II. a III. piliera
●      predčasný starobný dôchodok
●      invalidný dôchodok
●      vdovský/vdovecký dôchodok
●      výsluhový dôchodok

Daňové priznanie nemusí podávať ani vtedy, keď jeho zdaniteľný príjem za rok 2022 nepresiahol sumu 2 289,63 eur.

Ak teda poberáte dôchodok a váš príjem nebol za rok 2022 vyšší ako 2 289,63 eur, daňové priznanie nemusíte podávať.

Kedy dôchodca musí podať daňové priznanie?

Ak dôchodca túži po väčšej stabilite a popri poberaní dôchodku pracuje, s veľkou pravdepodobnosťou má zdaniteľný príjem. Príjmy, ktoré sa považujú za zdaniteľné, sú:

●      príjmy zo závislej činnosti – pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a podobne
●      príjmy z podnikateľskej činnosti – živnosť
●      ostatné príjmy zaradené do § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
●      príjmy z prenájmu
●      príjmy z kapitálového majetku
●      ostatné príjmy podľa § 8 zákona o DzP, ktorými môžu byť napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z prevodu cenných papierov, príjem z výhry a podobne

V praxi teda platí, že ak jeden z vyššie spomenutých príjmov prekročí hranicu 2 289,63 eur, dôchodca je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022.

Zdroj: unsplush.com

Kedy je pre dôchodcu výhodné podať daňové priznanie?

Daňové priznanie sa dôchodcovi oplatí podať v troch prípadoch:

Keď príjem za rok 2022 nepresahuje sumu 2 289,63 eur

Daňové priznanie môže dôchodca podať aj v prípade, že jeho príjem za rok 2022 nepresahoval sumu 2 289,63 eur. Dôvodom je fakt, že daňový úrad na základe daňového priznania vráti dôchodcovi všetky zrazené preddavky na daň, ktoré mu zamestnávateľ zrážal z príjmu každý mesiac.

Tu si však treba dávať pozor, pretože daňové priznanie si musí dôchodca podať sám. Zamestnávateľ by mu totižto v ročnom zúčtovaní nevypočítal daňový preplatok.

Keď príjem za rok 2022 presiahol sumu 2 289,63 eur

Keď príjem za rok 2022 presiahne sumu 2 289,63 eur, dôchodca je povinný podať daňové priznanie. V tomto prípade však môže využiť jednu výhodu – požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie. Vďaka tomu nemusí podávať daňové priznanie sám.

Rada odborníka

Ak dôchodca nevie, či jeho príjem bude podliehať zdaneniu, mal by ho počas roka sledovať a na základe toho sa rozhodnúť, či zamestnávateľa požiada o ročné zúčtovanie, alebo podá daňové priznanie sám.

Keď začal poberať dôchodok v priebehu roka

Treťou situáciou, kedy môže dôchodca podať daňové priznanie je, keď začal poberať dôchodok z II., prípadne aj III. piliera v priebehu roka 2022. V takejto situácii mu vzniká nárok na celú nezdaniteľnú časť, ktorej výška v prípade, že základ dane nie je vyšší ako 20 235,97 eur, predstavuje 4 579,26 eur.

V prípade, že dôchodcovi nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vznikne, môže si ho uplatniť len od:

●      čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo
●      z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo
●      z tzv. aktívne vykonávanej práce v závislosti od vykázaného základu dane

Rada odborníka

O nezdaniteľnú časť základu dane nie je možné znížiť čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov. Do kategórie týchto príjmov patria príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti a podobne.

Aký typ daňového priznania je určený pre dôchodcu?

Dôchodca podáva daňové priznanie typu A alebo B na základe činnosti, z ktorej dosiahol príjem:

●      daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – podáva sa v prípade zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania na základe dohody alebo pracovnej zmluvy,

●      daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – podáva sa v prípade zdaniteľných príjmov z iných činností, ako napríklad príjem z prenájmu a predaja nehnuteľností alebo z peňažnej výhry.

Zdroj: unsplush.com

Daňová povinnosť dôchodcu

Daň musíte zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Ak ste rezidentom a vaše príjmy sú zo zamestnania, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu alebo z kapitálového majetku, daň platíte na číslo účtu 500208–OUD/8180 s variabilným symbolom 1700992022.

Ak ste nerezidentom, daň platíte na číslo účtu 500216–OUD/8180 s variabilným symbolom 1700992022.

Skratka OUD je číslo účtu správcu dane, ktoré by vám malo byť oznámené v lehote na podanie daňového priznania. Ak sa tak nestalo, daň musíte zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

zdroj: financnasprava.sk