Dôchodca a daňové priznanie: Musíte ho podávať?

Aktuality | 21.10.2022

Dôchodky, vrátane toho starobného sa nezdaňujú, vďaka čomu sa dôchodca nemusí zaťažovať podávaním daňového priznania. Existujú však niektoré situácie, kedy je podanie daňového priznania povinné. Ktoré to sú?

Zdroj: unsplush.com

Kedy dôchodca nemusí podať daňové priznanie?

Dôchodca nemusí podať daňové priznanie v prípade, že poberá:

●      starobný dôchodok z I., II. a III. piliera
●      predčasný starobný dôchodok
●      invalidný dôchodok
●      vdovský/vdovecký dôchodok
●      výsluhový dôchodok

Daňové priznanie nemusí podávať ani vtedy, keď jeho zdaniteľný príjem za rok 2022 nepresiahol sumu 2 289,63 eur.

Ak teda poberáte dôchodok a váš príjem nebol za rok 2022 vyšší ako 2 289,63 eur, daňové priznanie nemusíte podávať.

Kedy dôchodca musí podať daňové priznanie?

Ak dôchodca túži po väčšej stabilite a popri poberaní dôchodku pracuje, s veľkou pravdepodobnosťou má zdaniteľný príjem. Príjmy, ktoré sa považujú za zdaniteľné, sú:

●      príjmy zo závislej činnosti – pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a podobne
●      príjmy z podnikateľskej činnosti – živnosť
●      ostatné príjmy zaradené do § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
●      príjmy z prenájmu
●      príjmy z kapitálového majetku
●      ostatné príjmy podľa § 8 zákona o DzP, ktorými môžu byť napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z prevodu cenných papierov, príjem z výhry a podobne

V praxi teda platí, že ak jeden z vyššie spomenutých príjmov prekročí hranicu 2 289,63 eur, dôchodca je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022.

Zdroj: unsplush.com

Kedy je pre dôchodcu výhodné podať daňové priznanie?

Daňové priznanie sa dôchodcovi oplatí podať v troch prípadoch:

Keď príjem za rok 2022 nepresahuje sumu 2 289,63 eur

Daňové priznanie môže dôchodca podať aj v prípade, že jeho príjem za rok 2022 nepresahoval sumu 2 289,63 eur. Dôvodom je fakt, že daňový úrad na základe daňového priznania vráti dôchodcovi všetky zrazené preddavky na daň, ktoré mu zamestnávateľ zrážal z príjmu každý mesiac.

Tu si však treba dávať pozor, pretože daňové priznanie si musí dôchodca podať sám. Zamestnávateľ by mu totižto v ročnom zúčtovaní nevypočítal daňový preplatok.

Keď príjem za rok 2022 presiahol sumu 2 289,63 eur

Keď príjem za rok 2022 presiahne sumu 2 289,63 eur, dôchodca je povinný podať daňové priznanie. V tomto prípade však môže využiť jednu výhodu – požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie. Vďaka tomu nemusí podávať daňové priznanie sám.

Rada odborníka

Ak dôchodca nevie, či jeho príjem bude podliehať zdaneniu, mal by ho počas roka sledovať a na základe toho sa rozhodnúť, či zamestnávateľa požiada o ročné zúčtovanie, alebo podá daňové priznanie sám.

Keď začal poberať dôchodok v priebehu roka

Treťou situáciou, kedy môže dôchodca podať daňové priznanie je, keď začal poberať dôchodok z II., prípadne aj III. piliera v priebehu roka 2022. V takejto situácii mu vzniká nárok na celú nezdaniteľnú časť, ktorej výška v prípade, že základ dane nie je vyšší ako 20 235,97 eur, predstavuje 4 579,26 eur.

V prípade, že dôchodcovi nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vznikne, môže si ho uplatniť len od:

●      čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo
●      z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo
●      z tzv. aktívne vykonávanej práce v závislosti od vykázaného základu dane

Rada odborníka

O nezdaniteľnú časť základu dane nie je možné znížiť čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov. Do kategórie týchto príjmov patria príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti a podobne.

Aký typ daňového priznania je určený pre dôchodcu?

Dôchodca podáva daňové priznanie typu A alebo B na základe činnosti, z ktorej dosiahol príjem:

●      daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – podáva sa v prípade zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania na základe dohody alebo pracovnej zmluvy,

●      daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – podáva sa v prípade zdaniteľných príjmov z iných činností, ako napríklad príjem z prenájmu a predaja nehnuteľností alebo z peňažnej výhry.

Zdroj: unsplush.com

Daňová povinnosť dôchodcu

Daň musíte zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Ak ste rezidentom a vaše príjmy sú zo zamestnania, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu alebo z kapitálového majetku, daň platíte na číslo účtu 500208–OUD/8180 s variabilným symbolom 1700992022.

Ak ste nerezidentom, daň platíte na číslo účtu 500216–OUD/8180 s variabilným symbolom 1700992022.

Skratka OUD je číslo účtu správcu dane, ktoré by vám malo byť oznámené v lehote na podanie daňového priznania. Ak sa tak nestalo, daň musíte zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

zdroj: financnasprava.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.